Förordning (2007:1042) med instruktion för Statens jordbruksverk

SFS nr
2007:1042
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:1464
Upphävd
2010-01-01

Uppgifter

1 § Statens jordbruksverk har som förvaltningsmyndighet inom
jordbrukets område till uppgift att arbeta aktivt för en
konkurrenskraftig och miljö- och djurskyddsanpassad
livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna.

2 § Myndigheten ska

1. medverka i Sveriges strävan att uppnå en från
samhällsekonomisk synpunkt mer effektiv och miljöanpassad
jordbrukspolitik inom Europeiska unionen,

2. ha det övergripande ansvaret för genomförandet av
landsbygdspolitiken,

3. ha ett särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet,

4. ansvara för samordning, uppföljning och rapportering i fråga
om miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap, samt

5. medverka i genomförandet av politiken för regional tillväxt.

3 § Myndigheten ska vidta åtgärder i syfte att

1. säkerställa ett gott djurhälsotillstånd hos husdjuren samt
förebygga spridning av och bekämpa smittsamma djursjukdomar,

2. säkerställa ett gott djurskydd,

3. förebygga spridning av och bekämpa växtskadegörare,

4. skapa förutsättningar för att ett rikt och varierat
odlingslandskap upprätthålls, att den biologiska mångfalden
främjas och att jordbrukets belastning på miljön blir så liten
som möjligt, samt

5. skapa förutsättningar för ett livskraftigt jordbruk i mindre
gynnade områden.

4 § Myndigheten ska

1. lämna stöd till utveckling av djurskyddsfrämjande åtgärder,

2. främja utvecklingen av alternativa metoder till djurförsök,
särskilt genom att lämna stöd till sådana metoder, samt

3. ha tillsyn över veterinärerna, med den begränsning som
framgår av 3 § förordningen (1971:810) med allmän
veterinärinstruktion.

5 § Myndigheten ska utföra de uppgifter som ankommer på en
medlemsstat enligt artikel 13 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig
kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av
foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om
djurhälsa och djurskydd. Beredskapsplanen ska utarbetas efter
samråd med Livsmedelsverket.

6 § Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde bistå
Livsmedelsverket med underlag till den samlade kontrollplan och
den årliga rapport som avses i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 882/2004. Underlaget ska utarbetas i
enlighet med artiklarna 42 och 43 respektive artikel 44 i denna
EG-förordning.

Särskilda uppgifter

7 § Myndigheten ska som utbetalningsställe för EG-stöd

1. svara för utbetalningar från Europeiska garantifonden för
jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling (EJFLU) genom centrala IT-system som
verket ansvarar för,

2. bedriva internrevision av EG-stöden inom berörda
myndigheter,

3. verka för enhetlighet och likabehandling,

4. samordna länsstyrelsernas, Sametingets och Skogsstyrelsens
handläggning av EG-stöden till jordbruket, företag på
landsbygden, rennäringen och skogsbruket.

8 § Myndigheten ska i fråga om sitt miljömålsarbete enligt 2 §
3 och 4 rapportera till det miljömålsråd som finns inom
Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken rapportering
som krävs.

9 § Myndigheten ska till Livsmedelsekonomiska institutet lämna
ut de uppgifter inom myndighetens verksamhetsområde som
institutet behöver.

10 § Myndigheten ansvarar för uppgifter om växtsorter och
utsäde i enlighet med vad som anges i växtförädlarrättslagen
(1997:306), växtförädlarrättsförordningen (1997:383),
utsädeslagen (1976:298) och utsädesförordningen (2000:1330).

Myndighetens ledning

11 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

12 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av
högst åtta ledamöter.

Organisation

13 § Myndigheten ansvarar för distriktsveterinärorganisationen.

Anställningar och uppdrag

14 § Generaldirektören är myndighetschef.

15 § Vid myndigheten finns en överdirektör.

16 § Vid myndigheten ska det finnas en veterinärchef.

Veterinärchefen ska vara Sveriges ombud vid internationella
byrån för bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar (OIE) och
vid den europeiska mul- och klövsjukekommissionen inom FN:s
livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO). Veterinärchefen
ska också vara Sveriges officielle chefsveterinär (CVO) inom
EU.

Särskilda organ

17 § Vid myndigheten ska det finnas ett råd för samverkan,
övergripande planering, styrning och andra frågor av strategisk
betydelse för hanteringen av stöd till jordbruket och
landsbygden. Rådet ska varje år lämna en skriftlig rapport till
regeringen som beskriver vilka resultat som rådets arbete har
lett till under året.

Rådet består av generaldirektören och högst sju andra ledamöter
samt sex ersättare. Generaldirektören är ordförande. Regeringen
utser de andra ledamöterna för en bestämd tid.

18 § Vid myndigheten ska det finnas ett eller flera rådgivande
organ (råd) för frågor om stöd för utveckling i sådana frågor
som anges i 4 § 1 och 2. Råden ska vara allsidigt sammansatta
och innefatta representanter för myndigheter och
organisationer. Myndigheten utser ledamöter och ordförande för
en bestämd tid.

19 § Inom myndigheten ska det finnas djurförsöksetiska nämnder.
De djurförsöksetiska nämndernas uppgift är att pröva ärenden
enligt 21 § djurskyddslagen (1988:534). Närmare bestämmelser om
nämndernas organisation och sammansättning finns i
djurskyddsförordningen (1988:539).

Personalansvarsnämnd

20 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

21 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) ska tillämpas
på myndigheten.

22 § Myndigheten ska tillämpa internrevisionsförordningen
(2006:1228).

Avgifter

23 § Myndigheten får ta ut avgifter för verkets
uppdragsverksamhet som rör

– veterinär yrkesutövning,

– vattenhushållning,

– laboratorieundersökningar, kvalitetsanalyser och andra
undersökningar av utsäde och växtsorter, samt

– kvalitetsanalys av foderspannmål och kvarnspannmål.

Myndigheten får fastställa avgifternas storlek.

Medel för utveckling

24 § Myndigheten ska, efter samråd med de myndigheter eller
andra organ som ska förvalta medel för utveckling som beviljats
av myndigheten, fastställa villkor för användningen av medlen.

Myndighetens beslut i ärenden om medel för utveckling får inte
överklagas.