Förordning (2007:1043) med instruktion för Livsmedelsverket

SFS nr
2007:1043
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:1426
Upphävd
2010-01-01

Uppgifter

1 § Livsmedelsverket har som förvaltningsmyndighet för
livsmedelsfrågor till uppgift att i konsumenternas intresse
arbeta aktivt för säkra livsmedel, redlighet i
livsmedelshanteringen och bra matvanor.

2 § Myndigheten ska

1. utarbeta regler inom livsmedelsområdet,

2. utöva offentlig kontroll enligt livsmedelslagen (2006:804)
samt leda och samordna livsmedelskontrollen,

3. verka för en effektiv och likvärdig livsmedelskontroll i
hela landet,

4. verka för att exporterande livsmedelsföretag uppfyller
sådana särskilda krav som mottagarlandet kan ställa,

5. bedriva undersökningar om livsmedel och matvanor samt utföra
analyser, utveckla metoder och utföra riskvärderingar på
livsmedelsområdet,

6. vara nationellt referenslaboratorium inom sitt
verksamhetsområde,

7. informera konsumenter, företag och andra intressenter i
livsmedelskedjan om gällande regelverk, kostråd och andra
viktiga förhållanden på livsmedelsområdet,

8. medverka i genomförandet av politiken för regional tillväxt,

9. samordna frågor som rör spädbarnsnutrition inklusive amning,

10. ha ett särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet, samt

11. främja konsumenternas, särskilt barns och ungdomars,
förutsättningar att göra medvetna val avseende hälsosam och
säker mat.

3 § Myndigheten ska utföra de uppgifter som ankommer på en
medlemsstat enligt artiklarna 41-44 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om
offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av
efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt
bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd. Den samlade
kontrollplanen och den årliga rapporten ska utarbetas efter
samråd med Statens jordbruksverk.

4 § Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde bistå
Jordbruksverket med underlag till den allmänna beredskapsplan
för foder och livsmedel som avses i artikel 13 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004.
Underlaget ska utarbetas i enlighet med samma artikel i denna
EG-förordning.

Särskilda uppgifter

5 § Myndigheten är Sveriges kontaktmyndighet till Europeiska
myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA). Myndigheten ansvarar
för samordningen med övriga berörda svenska myndigheter i
kontakter med EFSA.

6 § Myndigheten ska i fråga om sitt miljömålsarbete enligt 2 §
10 rapportera till det miljömålsråd som finns inom
Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken rapportering
som behövs.

7 § Myndigheten ska till Livsmedelsekonomiska institutet lämna
ut de uppgifter inom myndighetens verksamhetsområde som
institutet behöver.

8 § Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin
verksamhet genom att i sitt informations- och utredningsarbete
utgå från kvinnors respektive mäns villkor och behov.

9 § Myndigheten får utföra undersökningar på uppdrag av
myndigheter och enskilda.

Myndighetens ledning

10 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

11 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av
högst åtta ledamöter.

Särskilda organ

12 § Till stöd i vetenskapliga frågor får myndigheten utse
fristående rådgivare. Sådana rådgivare benämns vetenskapliga
råd.

Anställningar och uppdrag

13 § Generaldirektören är myndighetschef.

14 § En professor anställs genom beslut av regeringen efter
förslag av myndigheten.

15 § En anställning som professor ska kungöras ledig till
ansökan.

I ett ärende om anställning som professor ska myndigheten hämta
in förslag från en med hänsyn till sitt ansvarsområde kompetent
fakultetsnämnd vid ett universitet eller en högskola.

De sökande till en anställning som professor ska ges tillfälle
att yttra sig över myndighetens förslag innan det överlämnas
till regeringen.

16 § En professor vid myndigheten ska undervisa inom området
för sin kompetens i den omfattning som myndigheten bestämmer.

I fråga om undervisning, handledning och examination vid en
högskoleenhet gäller de bestämmelser myndigheten meddelar efter
samråd med den berörda högskoleenheten.

Personalansvarsnämnd

17 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

18 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) ska tillämpas
på myndigheten.

Avgifter

19 § Myndigheten får fastställa avgifter för sådan
uppdragsverksamhet och övrig avgiftsbelagd verksamhet som avses
i 9 §.

Myndigheten får fastställa avgifternas storlek.