Förordning (2007:1044) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt

SFS nr
2007:1044
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:1394
Upphävd
2010-01-01

Uppgifter

1 § Statens veterinärmedicinska anstalt har till uppgift att
vara veterinärmedicinskt expert- och serviceorgan åt
myndigheter och enskilda.

2 § Myndigheten ska

1. utreda smittsamma djursjukdomars, inklusive zoonosers,
uppkomst, orsak och spridningssätt samt medverka i
förebyggandet och bekämpandet av dessa sjukdomar,

2. vara nationellt veterinärmedicinskt laboratorium,

3. utföra diagnostik av zoonoser, epizootiska och övriga
anmälningspliktiga sjukdomar hos djur inklusive diagnostik som
föreskrivs i EG:s regelverk,

4. vara nationellt referenslaboratorium inom sitt
verksamhetsområde,

5. utreda spridning av smittämnen och kemiska risksubstanser i
foder samt arbeta förebyggande med fodersäkerhet,

6. utföra diagnostik av smittämnen och kemiska risksubstanser i
foder,

7. bedriva forsknings- och utvecklingsarbete inom sitt
verksamhetsområde,

8. följa och analysera utvecklingen av sjukdomstillstånd hos
domesticerade djur, samt

9. följa och analysera utvecklingen av resistens mot
antibiotika och andra antimikrobiella medel bland
mikroorganismer hos djur och i livsmedel.

3 § Myndigheten ska i första hand utföra de undersökningar och
utredningar som Statens jordbruksverk begär. Dessa ska planeras
och genomföras efter samråd med Jordbruksverket. Myndigheten
ska om möjligt också med förtur utföra de undersökningar som
andra statliga myndigheter begär.

Myndighetens ledning

4 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

5 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av
högst åtta ledamöter.

Anställningar och uppdrag

6 § Generaldirektören är myndighetschef.

7 § Vid myndigheten ska det finnas en statsepizootolog.
Statsepizootologen ska ansvara för frågor som rör epizootiska
och andra allvarliga infektionssjukdomar.

8 § En anställning som statsepizootolog eller professor
beslutas av regeringen efter förslag av myndigheten.

9 § I ett ärende om anställning som statsepizootolog,
statsveterinär eller laborator ska myndigheten hämta in
yttrande från tre sakkunniga. Om anställningen är som professor
tillämpas i stället 12 §.

I fråga om anställning som statsepizootolog ska myndigheten
även samråda med Jordbruksverket.

10 § Behörig för anställning som statsepizootolog, laborator
eller statsveterinär är den som har den vetenskapliga
skicklighet samt de kunskaper och erfarenheter och den förmåga
i övrigt som behövs med hänsyn till arbetsuppgifterna.

För behörighet för anställning som statsepizootolog eller
laborator vid epizootologisk enhet krävs dessutom legitimation
som veterinär, beprövad erfarenhet i ett ämne som tillhör
epizootologins verksamhetsområde samt praktisk erfarenhet av
fältepizootologiskt arbete.

11 § Som bedömningsgrund vid beslut om sådana anställningar som
avses i 9 § gäller graden av sådan vetenskaplig och annan
skicklighet som är av betydelse för arbetsuppgifterna.

Särskild vikt ska fästas vid dels vetenskaplig skicklighet som
har visats genom egen forskning och försöksverksamhet samt
genom planering och ledning av forskning och försöksverksamhet,
dels skicklighet som visats genom självständigt arbete inom
anställningens ämnesområde.

Om anställningens art kräver det, ska särskild vikt även fästas
vid andra egenskaper än som anges i första stycket, såsom
pedagogisk, klinisk eller praktisk skicklighet, administrativ
och arbetsledande förmåga eller andra erfarenheter av betydelse
för anställningen.

12 § En anställning som professor ska kungöras ledig till
ansökan.

I ett ärende om anställning som professor ska myndigheten hämta
in förslag från en med hänsyn till sitt ansvarsområde kompetent
fakultetsnämnd vid Sveriges lantbruksuniversitet. Det är dock
myndigheten som prövar om sökanden är lämplig för
anställningen.

De sökande till en anställning som professor ska ges tillfälle
att yttra sig över myndighetens förslag innan det överlämnas
till regeringen.

13 § En professor vid myndigheten ska undervisa vid
Lantbruksuniversitetet eller andra högskoleenheter inom området
för sin kompetens i den omfattning myndigheten bestämmer. Även
andra tjänstemän vid myndigheten ska inom sitt ämnesområde
undervisa vid högskoleenheter i den omfattning och på de
villkor som myndigheten bestämmer.

Personalansvarsnämnd

14 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

15 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) ska tillämpas
på myndigheten.

Avgifter

16 § Myndigheten får ta ut avgifter för utförda undersökningar
och utredningar samt tillhandahållna vacciner, diagnostika och
laboratorieprodukter, om inte annat är föreskrivet. Myndigheten
får fastställa avgifternas storlek.