Förordning (2007:1045) med instruktion för Fiskeriverket

SFS nr
2007:1045
Departement/myndighet
Landsbygdsdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:643
Upphävd
2011-07-01

Uppgifter

1 § Fiskeriverket är förvaltningsmyndighet för bevarande och
nyttjande av fiskresurserna. Myndigheten har ett samlat ansvar,
sektorsansvar, för miljöfrågor med anknytning till myndighetens
verksamhetsområde. Myndigheten ska inom ramen för detta ansvar
vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till
övriga berörda parter.

2 § Myndigheten ska

1. verka för ett rikt och varierat fiskbestånd, en ekologiskt
hållbar förvaltning av fiskresurserna samt ett ekologiskt
hållbart och miljöanpassat fiske och vattenbruk,

2. ha ett särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet,

3. medverka i Sveriges strävan att inom den gemensamma
fiskeripolitiken uppnå ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart
fiske,

4. bidra till en livskraftig och miljöanpassad
livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna,

5. följa, utvärdera och hålla regeringen informerad om
fiskresursernas tillstånd och utvecklingen inom
fiskerinäringen,

6. bistå regeringen och medverka i arbetet med internationella
fiskefrågor och förhandlingar,

7. medverka till att stärka fisketurismen samt öka allmänhetens
fiskemöjligheter,

8. främja och bedriva forskning och utvecklingsverksamhet inom
fiskets område,

9. medverka i genomförandet av politiken för regional tillväxt,
samt

10. ha det övergripande ansvaret för fiskerikontrollen.

Särskilda uppgifter m.m.

3 § Myndigheten förvaltar prisregleringskassan för fisk.

4 § Myndigheten ska i fråga om sitt miljömålsarbete enligt 2 §
2 rapportera till det miljömålsråd som finns inom
Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken rapportering
som behövs.

5 § Myndigheten får besluta att ett ärende som rör myndighetens
ansvarsområde ska överlämnas av länsstyrelsen till myndigheten
för avgörande, om ärendet berör flera länsstyrelsers områden.

6 § Myndigheten får, inom ramen för full kostnadstäckning,
bedriva sådan tjänsteexport som är förenlig med myndighetens
uppgifter och verksamhetsområde.

Myndighetens ledning

7 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

8 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av
högst åtta ledamöter.

Anställningar och uppdrag

9 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

10 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

11 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) ska tillämpas
på myndigheten.

12 § Myndigheten ska tillämpa internrevisionsförordningen
(2006:1228).

Avgifter

13 § Myndigheten fastställer avgifter för sin
uppdragsverksamhet.

14 § Myndigheten får ta ut avgifter för

1. tjänster, material och publikationer som rör undersökningar
och utveckling inom fiskets område,

2. planering av vattenvård och fiskevård, vattenbruksplanering
samt utredning och undersökning som rör vattenbyggnadsföretag,

3. utredning av miljökonsekvenser inom fiskets område, och

4. recipientkontroll.

Myndigheten får även ta ut avgifter vid försäljning av fisk
från anläggningar i Älvkarleby och Kälarne.

Myndigheten får fastställa avgifternas storlek.