Förordning (2007:1046) med instruktion för Skogsstyrelsen

SFS nr
2007:1046
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:1393
Upphävd
2010-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:1057

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Skogsstyrelsen är förvaltningsmyndighet för frågor om
skogsbruket och har i uppgift att verka för att landets skogar
vårdas och brukas på ett sådant sätt att de beslutade målen för
skogspolitiken kan uppnås.

2 § Myndigheten ska

1. verka för att skogen och skogsmarken utnyttjas effektivt och
ansvarsfullt så att den ger en uthålligt god avkastning,

2. följa skogsbrukets utveckling och vidta lämpliga åtgärder
för att följa skogsnäringen,

3. leda och samordna de statliga åtgärderna på skogsbrukets
område,

4. ha ett särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet,

5. ansvara för samordning, utveckling, uppföljning,
utvärdering, rapportering och information i fråga om
miljökvalitetsmålet Levande skogar,

6. utöva tillsyn över efterlevnaden av sådan lagstiftning för
vilken Skogsstyrelsen angetts som tillsynsmyndighet,

7. medverka i frågor om hushållning med naturresurser,

8. medverka i den yttre rationaliseringen av skogsfastigheter,

9. medverka i genomförandet av politiken för regional tillväxt,

10. bedriva rådgivning samt informera om landets skogar och
skogsbruk i syfte att främja ett rationellt skogsbruk och
biologisk mångfald,

11. utarbeta statistik och prognoser till ledning för
skogsbruket och för samhällets och näringslivets planering på
områden med anknytning till skogsbruket,

12. verka för att skog och skogsmark skyddas mot skador av
luftföroreningar, djur och sjukdomar,

13. vidta åtgärder för att bevara den ärftliga variationen hos
de inhemska skogsträden,

14. verka för utveckling och tillämpning av skogsbruksmetoder
anpassade till de naturgivna förutsättningarna,

15. verka för en långsiktig och god försörjning med
skogsodlingsmaterial,

16. verka för aktivt svenskt deltagande i internationellt
skogssamarbete och medverka i internationell rapportering,

17. ha tillsyn över virkesmätningen,

18. förvalta myndighetens fasta egendom och andra tillgångar,

19. besluta om statligt stöd till skogsbruket, samt

20. i den utsträckning tillgång på medel och personal medger
utföra sådana tjänster åt skogsägare som bidrar till en hållbar
utveckling av skogarna.

Särskilda uppgifter

3 § Myndigheten ska i fråga om sitt miljömålsarbete enligt 2 §
4 och 5 rapportera till det miljömålsråd som finns inom
Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken rapportering
som behövs.

3 a § Skogsstyrelsen har inom sitt verksamhetsområde rätt att
bedriva uppdragsverksamhet med de begränsningar som följer av
andra stycket.

Uppdragsverksamhet enligt första stycket får endast bedrivas om
det finns synnerliga skäl, om verksamheten innebär

1. rotpoststämpling,

2. skogsbruksåtgärder,

3. avverkning inklusive gallring och röjning,

4. skötseluppdrag för annan part med avseende på
skogsproduktion,

5. förhandlingar för annan part vid marklösen eller avtal om
ersättning,

6. upphandling av entreprenörer för annan part,

7. ekonomiadministration för annan part, eller

8. förmedling eller försäljning av virke för annan part.
Förordning (2008:1057).

4 § Myndigheten får, inom ramen för full kostnadstäckning,
bedriva sådan tjänsteexport som är förenlig med myndighetens
uppgifter och verksamhetsområde.

Myndighetens ledning

5 § Myndigheten leds av en styrelse. Styrelsen ska bestå av
högst nio ledamöter inklusive ordföranden.

6 § Har upphävts genom förordning (2008:1057).

7 § Har upphävts genom förordning (2008:1057).

Anställningar och uppdrag

8 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

9 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

10 § Myndigheten ska tillämpa internrevisionsförordningen
(2006:1228).

11 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) ska tillämpas
på myndigheten.

Avgifter

12 § Skogsstyrelsen får ta ut avgifter för varor och tjänster
som rör skogsinventering, skogsbruksplanläggning, skogsvård,
utsyning av skog, skogsvärdering, skogsväghållning, naturvård,
kulturmiljövård samt utbildning, rådgivning, information och
verksamhet i övrigt som är förenlig med myndighetens uppgifter.

Avgifter för uppdragsverksamhet ska beräknas så att full
kostnadstäckning uppnås.

Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifter för sådana
varor och tjänster som avses i första stycket och grunder för
hur avgifterna för sådana varor och tjänster ska beräknas.
Förordning (2008:1057).