Förordning (2007:1047) med instruktion för Livsmedelsekonomiska institutet

SFS nr
2007:1047
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:1390
Upphävd
2009-01-01

Uppgifter

1 § Livsmedelsekonomiska institutet har till uppgift att utföra
kvalificerade ekonomiska analyser inom jordbruks-, fiske- och
livsmedelsområdet. Analyserna ska vara grundade på
vetenskapliga metoder, ha en samhällsekonomisk huvudinriktning
och omfatta såväl nationella som internationella frågor.

Analyserna bör uppmärksamma frågor såsom landsbygdens
utveckling, strukturutvecklingen, miljön, djurskyddet,
konsumentintresset, den globala livsmedelssituationen, handeln
med livsmedel samt utvidgningen av Europeiska unionen.

Myndighetens ledning

2 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

3 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av
högst åtta ledamöter.

Anställningar och uppdrag

4 § Generaldirektören är myndighetschef.

Avgifter

5 § Myndigheten får ta ut avgifter för att utföra ekonomiska
analyser inom jordbruks-, fiske- och livsmedelsområdet.
Institutet får fastställa avgifternas storlek.