Förordning (2007:1052) med instruktion för Naturvårdsverket

SFS nr
2007:1052
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:1476
Upphävd
2010-02-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:911

Uppgifter

1 § Naturvårdsverket är förvaltningsmyndighet på miljöområdet
och ska vara pådrivande och samlande i miljöarbetet. Verkets
arbete ska syfta till att främja en hållbar utveckling med
utgångspunkt i den ekologiska dimensionen. De miljökvalitetsmål
som riksdagen har fastställt och strategierna för att nå målen
ska vara vägledande i arbetet.

2 § Naturvårdsverket ska bidra med underlag och expertkunskap
för det arbete på miljöområdet som regeringen bedriver
nationellt och internationellt.

3 § I arbetet med att nå miljökvalitetsmålen har
Naturvårdsverket ett övergripande ansvar för miljömålsfrågor.
Naturvårdsverket ansvarar för samordning, utveckling,
uppföljning, utvärdering, rapportering och information i fråga
om miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft,
Bara naturlig försurning, Skyddande ozonskikt, Ingen
övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt
levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Storslagen
fjällmiljö och Ett rikt växt- och djurliv.

Naturvårdsverket ansvarar för att samordna arbetet inom ramen
för strategin för giftfria och resurssnåla kretslopp.

4 § Naturvårdsverket ska särskilt

1. vägleda, samordna, följa upp och utvärdera miljö- och
tillsynsarbetet i förhållande till myndigheter med särskilt
sektorsansvar för miljömålsarbetet och andra centrala,
regionala och lokala myndigheter samt vid behov föreslå
åtgärder för miljömålsarbetets, tillsynsarbetets och det övriga
miljöarbetets utveckling,

2. bevaka allmänna miljövårdsintressen i mål och ärenden som
handläggs hos myndigheter och domstolar och i det arbetet följa
hur miljöbalken tilllämpas,

3. ansvara för genomförandet av miljöövervakningen samt
beskriva och analysera miljötillståndet och miljöutvecklingen,

4. se till att kunskaperna om miljön och miljöarbetet görs
tillgängliga,

5. bevaka att miljöaspekterna blir en integrerad del inom alla
sektorer,

6. bevaka och verka för att avfallshanteringen i fråga om
kapacitet och metoder är miljömässigt godtagbar, effektiv för
samhället och enkel för konsumenterna,

7. finansiera miljöforskning till stöd för verkets arbete,

8. för statens räkning förvärva värdefulla naturområden,

9. följa olika styrmedels effektivitet för att nå
miljökvalitetsmålen,

10. analysera och väga in samhällsekonomiska, juridiska och
internationella aspekter i fråga om åtgärder inom miljöområdet,
och

11. bidra med analys-, metod- och kompetensstöd i det regionala
tillväxt- och utvecklingsarbetet avseende miljöfrågor.

5 § Naturvårdsverket ska också

1. se till att förutsättningarna för friluftslivet bevaras och
utvecklas,

2. svara för frågor om jakt och vilt enligt jaktlagstiftningen,
och

3. ha ett övergripande och samordnande ansvar i frågor om
omgivnings-buller.

6 § Naturvårdsverket ska medverka i det svenska internationella
miljöarbetet. Naturvårdsverket ska även medverka i det
miljöarbete som bedrivs inom ramen för svenskt
utvecklingssamarbete och inom den svenska politiken för global
utveckling.

Naturvårdsverket ska svara för internationell rapportering inom
sitt ansvarsområde.

7 § I tvister om skadestånd enligt 32 kap. miljöbalken får
Naturvårdsverket väcka offentlig grupptalan enligt 32 kap. 13 §
miljöbalken och lagen (2002:599) om grupprättegång, när verket
anser att det är nödvändigt för att tillgodose angelägna
allmänna miljöintressen.

Ledning

8 § Naturvårdsverket leds av en myndighetschef.

Insynsråd

9 § Vid Naturvårdsverket ska det finnas ett insynsråd med högst
tio ledamöter.

Särskilda beslutsorgan

Miljömålsrådet

10 § Inom Naturvårdsverket finns Miljömålsrådet som är ett
särskilt beslutsorgan. Rådet är också ett organ för samråd och
samverkan i arbetet med att nå de miljökvalitetsmål som
riksdagen har fastställt.

11 § Miljömålsrådet ska

1. varje år göra en samlad uppföljning, bedömning och
rapportering till regeringen i fråga om utvecklingen mot
miljökvalitetsmålen och i fråga om det regionala
miljömålsarbetet,

2. sammanställa och lämna underlag till regeringens
återkommande fördjupade utvärdering av miljömålsarbetet,
inklusive ekonomisk uppföljning av arbetet, belysning av
målkonflikter samt konsekvensanalyserade förslag till
kostnadseffektiva åtgärder och styrmedel,

3. svara för övergripande information om miljömålsarbetet,

4. verka för en övergripande samordning av den regionala
anpassningen av miljökvalitetsmålen,

5. fördela medel som behövs för uppföljningen av
miljökvalitetsmålen och för miljöövervakningen samt viss
internationell rapportering, och

6. samråda med berörda myndigheter och ge dem den vägledning
som de behöver för sin miljömålsrapportering.

12 § Miljömålsrådet består av en ordförande och högst sjutton
andra ledamöter. Rådet ska bistås av högst sex experter som
representerar kommuner, landsting, ideella miljöorganisationer
och näringslivet.

Miljömålsrådet är beslutfört när ordföranden och minst hälften
av de andra ledamöterna är närvarande. Rådet får överlåta åt
myndighetschefen att besluta i frågor som inte har principiell
betydelse eller annars har stor vikt.

Rådet för investeringsstöd

13 § Inom Naturvårdsverket finns Rådet för investeringsstöd som
är ett särskilt beslutsorgan för att fullgöra verkets uppgifter
enligt förordningen (1998:23) om statliga bidrag till lokala
investeringsprogram som ökar den ekologiska hållbarheten i
samhället och förordningen (2003:262) om statliga bidrag till
klimatinvesteringsprogram.

14 § Rådet för investeringsstöd består av en ordförande och
högst åtta andra ledamöter.

Rådet för investeringsstöd är beslutfört när ordföranden och
minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Rådet får
överlåta åt myndighetschefen att besluta i frågor som inte har
principiell betydelse eller annars har stor vikt.

Friluftsrådet

15 § Inom Naturvårdsverket finns Friluftsrådet som är ett
särskilt beslutsorgan med uppgift att

1. bistå verket i fullgörandet av verkets ansvar för

a) bevarande och utvecklande av förutsättningarna för
friluftslivet utifrån en helhetssyn på natur- och
kulturlandskapet, och

b) att ge råd till myndigheter och andra i sådana frågor, och

2. besluta om fördelning av Naturvårdsverkets anslag för
statsbidrag till friluftsorganisationer och i övrigt fullgöra
de uppgifter som framgår av förordningen (2003:133) om
statsbidrag till friluftsorganisationer.

16 § Friluftsrådet ska fullgöra sina uppgifter på ett sätt som

1. främjar information och utbildning om friluftsliv,

2. främjar samordningen av de olika verksamheter som bedrivs av
olika myndigheter när det gäller friluftsliv, och

3. med beaktande av forskningen på området stimulerar
utvecklingsarbete och nätverksbildande om friluftsliv.

17 § Friluftsrådet består av en ordförande och högst tolv andra
ledamöter.

Friluftsrådet är beslutfört när ordföranden och minst hälften
av de andra ledamöterna är närvarande.

Särskilda rådgivande organ

Miljöforskningsnämnden

18 § Inom Naturvårdsverket finns Miljöforskningsnämnden som är
ett rådgivande organ med uppgift att ge råd om fördelningen av
verkets anslag för forskning.

19 § Miljöforskningsnämnden består av en ordförande och högst
elva andra ledamöter.

Tillsyns- och föreskriftsrådet

20 § Inom Naturvårdsverket finns Tillsyns- och föreskriftsrådet
som är ett rådgivande organ för samråd och samverkan för
myndigheternas arbete i frågor som rör tillsyn och föreskrifter
enligt miljöbalken.

21 § Tillsyns- och föreskriftsrådet ska föra ett register över

1. samtliga förordningar och föreskrifter som är utfärdade med
stöd av miljöbalken,

2. samtliga allmänna råd inom miljöbalksområdet som är
utfärdade av myndigheterna,

3. de EG-förordningar och EG-direktiv som rör miljöbalksområdet
med uppgifter om hur direktiven genomförs i svensk rätt.

Tillsyns- och föreskriftsrådet ska varje år lämna en skriftlig
rapport till regeringen.

22 § Tillsyns- och föreskriftsrådet består av företrädare för
myndigheter som har centralt ansvar för tillsynsvägledning
enligt förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken
samt generalläkaren. Dessutom ska det i rådet finnas två
ledamöter som företräder kommunerna och två ledamöter som
företräder länsstyrelserna.

Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald

23 § Inom Naturvårdsverket finns Vetenskapliga rådet för
biologisk mångfald som är ett rådgivande organ med uppgift att

1. medverka i rådgivningen till regeringen i vetenskapliga
frågor som rör biologisk mångfald, och

2. följa nationell och internationell utveckling inom
forskningsområden som rör rådets verksamhet, och

3. medverka i det arbete som föranleds av att Sverige är part
till Förenta nationernas konvention om biologisk mångfald och
andra internationella instrument med anknytning till frågor om
biologisk mångfald.

24 § Vetenskapliga rådet består av en ordförande och högst
tretton andra ledamöter.

Rådet för avfallsfrågor

25 § Inom Naturvårdsverket finns Rådet för avfallsfrågor som är
ett rådgivande organ för samråd i avfallsfrågor och för att
bistå verket i fullgörandet av verkets ansvar på
avfallsområdet.

26 § Rådet för avfallsfrågor består av en ordförande och högst
sjutton andra ledamöter. Minst en ledamot ska företräda
kommunerna och minst en ledamot ska företräda länsstyrelserna.

Rådet för rovdjursfrågor

27 § Inom Naturvårdsverket finns Rådet för rovdjursfrågor som
är ett rådgivande organ för samråd i rovdjursfrågor och för att
bistå verket i genomförandet av rovdjurspolitiken.

28 § Rådet för rovdjursfrågor består av en ordförande och högst
fjorton andra ledamöter.

29 § Har upphävts genom förordning (2009:911).

30 § Har upphävts genom förordning (2009:911).

Rådet för havsmiljöfrågor

31 § Inom Naturvårdsverket finns Rådet för havsmiljöfrågor som
är ett rådgivande organ för samråd i havsmiljöarbetet och för
att i havsmiljöarbetet bistå verket och samordningsgruppen för
havsmiljöfrågor.

32 § Rådet för havsmiljöfrågor består av en ordförande och
högst fjorton andra ledamöter.

Ansvar

33 § Miljömålsrådet, Rådet för investeringsstöd och
Friluftsrådet ansvarar för sina beslut.

Anställningar och uppdrag

34 § Generaldirektören är myndighetschef.

35 § Regeringen utser för en bestämd tid

1. ordföranden och övriga ledamöter i Miljömålsrådet,

2. ordföranden och övriga ledamöter i Rådet för
investeringsstöd,

3. ordföranden i Miljöforskningsnämnden,

4. ordföranden och övriga ledamöter i Tillsyns- och
föreskriftsrådet, och

5. ordföranden och övriga ledamöter i Vetenskapliga rådet för
biologisk mångfald. Förordning (2009:911).

Personalfrågor

36 § Vid Naturvårdsverket ska det finnas en
personalansvarsnämnd.

37 § Naturvårdsverket ska tillämpa
personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Överklagande

38 § Beslut av myndighetschefen om fördelningen av verkets
anslag för forskning och beslut av Rådet för investeringsstöd
får inte överklagas.