Förordning (2007:1053) med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

SFS nr
2007:1053
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:974
Upphävd
2010-01-01

Uppgifter

1 § Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) är
förvaltningsmyndighet för meteorologiska, klimatologiska,
hydrologiska och oceanografiska frågor.

2 § SMHI ska inhämta och förmedla kunskaper om landets
meteorologiska, klimatologiska, hydrologiska och oceanografiska
förhållanden.

SMHI ska särskilt

1. svara för den allmänna meteorologiska, klimatologiska,
hydrologiska och oceanografiska tjänsten,

2. svara för varningstjänst inom sitt verksamhetsområde,

3. bedriva uppdragsverksamhet samt tillämpad forskning och
utveckling inom sitt verksamhetsområde,

4. samarbeta med svenska myndigheter, utländska institutioner
och internationella organisationer, och

5. samråda med Försvarsmakten i frågor av allmän militär
betydelse.

Ledning

3 § SMHI leds av en myndighetschef.

Insynsråd

4 § Vid SMHI ska det finnas ett insynsråd med högst tio
ledamöter.

Anställning som myndighetschef

5 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalfrågor

6 § Vid SMHI ska det finnas en personalansvarsnämnd.

7 § SMHI ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Avgifter

8 § SMHI får ta ut ersättning för utförda uppdrag. Grunderna
för ersättningen bestäms av SMHI.

Undantag från myndighetsförordningen

9 § SMHI omfattas inte av bestämmelserna om ärendeförteckning i
29 § myndighetsförordningen (2007:515).