Förordning (2007:1054) med instruktion för lokala säkerhetsnämnder vid kärntekniska anläggningar

SFS nr
2007:1054
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2007-11-22

Uppgifter

1 § De lokala säkerhetsnämnderna vid kärntekniska anläggningar
ska utöva en sådan insyn som avses i 19-21 §§ lagen (1984:3) om
kärnteknisk verksamhet.

2 § Den lokala säkerhetsnämnden ska särskilt

1. följa det kärntekniska säkerhets- och strålskyddsarbetet, i
synnerhet vid den anläggning som nämnden är utsedd för,

2. inhämta information om det kärntekniska säkerhets- och
strålskyddsarbete som har utförts eller planeras vid
anläggningen,

3. inhämta information om planeringen av beredskapen mot
kärnenergiolyckor vid anläggningen,

4. ställa samman material för information om säkerhets- och
strålskyddsarbetet och beredskapsplaneringen, och

5. svara för information till allmänheten, myndigheter och
institutioner på det lokala planet om säkerhets- och
strålskyddsfrågor samt frågor om planeringen av beredskapen mot
kärnenergiolyckor.

3 § Den lokala säkerhetsnämnden får i mån av tillgång på medel
låta utföra sådana utredningar som behövs för att nämnden ska
kunna bedöma betydelsen av vidtagna eller planerade
kärntekniska säkerhets- eller strålskyddsåtgärder vid den
kärntekniska anläggningen.

4 § Den lokala säkerhetsnämnden ska senast den 1 mars varje år
lämna en berättelse om verksamheten under det senaste
budgetåret till regeringen.

Ledning

5 § Den lokala säkerhetsnämnden är en nämndmyndighet.

6 § Nämnden består av högst tretton ledamöter.

Ärendenas handläggning

7 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av
de andra ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs ska alla ledamöter vara
närvarande, om det är möjligt.

8 § Ärendena avgörs efter föredragning.

Anställningar och uppdrag

9 § Ordföranden och övriga ledamöter i nämnden utses av
regeringen för en tid av högst fyra år.

Av ledamöterna utses högst tio efter förslag av den kommun där
den kärntekniska anläggningen är belägen och högst tre efter
förslag av andra kommuner som i förekommande fall till någon
del omfattas av den inre beredskapszon som bestämts för
anläggningen. Ledamöterna bör vara bosatta i den kommun som
föreslagit dem.

För ordföranden och varje annan ledamot utses på samma sätt en
ersättare.

10 § Den lokala säkerhetsnämnden har en sekreterare.

Undantag från myndighetsförordningen

11 § De lokala säkerhetsnämnderna omfattas inte av de
bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) som avser

1. medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete
(7 §),

2. beslutförhet (15 och 16 §§),

3. föredragning (20 §),

4. anställning eller uppdrag som ledamot eller ordförande (22
§),

5. myndighetens rätt att företräda staten inför domstol (27 §),

6. åtgärder med anledning av Riksrevisionens årsberättelse (28
§), och

7. ärendeförteckning (29 §).

Överklagande

12 § Bestämmelser om hur man får överklaga nämndens beslut om
begäran enligt 21 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
finns i 24 § samma lag.

När ett annat beslut av nämnden överklagas, ska skrivelsen med
överklagandet ställas till den myndighet som ska pröva
överklagandet och ska ha kommit in dit inom tre veckor från den
dag klaganden fick del av beslutet. Om skrivelsen kommit in för
sent, ska myndigheten avvisa den. Skrivelsen ska dock inte
avvisas, om förseningen beror på att nämnden har gett klaganden
en felaktig upplysning om hur man överklagar. Skrivelsen ska
inte heller avvisas, om den har kommit in till den lokala
säkerhetsnämnden inom överklagandetiden.