Förordning (2007:1055) med instruktion för Kärnavfallsfonden

SFS nr
2007:1055
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:720

Uppgifter

1 § Kärnavfallsfonden ska

1. ta emot de avgifter som betalas enligt lagen (2006:647) om
finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från
kärnteknisk verksamhet och lagen (1988:1597) om finansiering av
hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.,

2. förvalta de avgiftsmedel som fonderas enligt de lagar som
anges i 1,

3. ordna utbetalningar efter begäran från
Strålsäkerhetsmyndigheten enligt förordningen (2008:715) om
finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från
kärnteknisk verksamhet och förordningen (1988:1598) om
finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.,

4. komma överens med Riksgäldskontoret om villkoren för
medelsplaceringen,

5. hålla Strålsäkerhetsmyndigheten informerad om storleken på
de fonderade medel som finns avsatta för varje
reaktorinnehavares och varje annan tillståndshavares kostnader
samt om fondens verksamhet i övrigt på ett sådant sätt att
myndigheten kan fullgöra sina uppgifter enligt de lagar som
anges i 1, och

6. på begäran ge Riksgäldskontoret det underlag som behövs för
kontorets bedömning och prövning av säkerheter som ställs
enligt lagen om finansiella åtgärder för hanteringen av
restprodukter från kärnteknisk verksamhet.
Förordning (2008:720).

Ledning

2 § Kärnavfallsfonden leds av en styrelse.

3 § Styrelsen ska bestå av högst sju ledamöter.

Organisation

4 § Kammarkollegiet utför kansligöromål åt Kärnavfallsfonden
enligt avtal mellan fonden och kollegiet.

Ärendenas handläggning

5 § Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.

Om en ledamot begär det, ska ordföranden kalla samman
styrelsen.

6 § När ärenden av större vikt handläggs ska alla ledamöter
vara närvarande, om det är möjligt.

Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, får

1. ärendet avgöras genom kontakt mellan ordföranden och minst
så många ledamöter som behövs för beslutförhet, eller

2. ordföranden ensam avgöra ärendet, om det inte är möjligt att
avgöra ärendet enligt 1.

Ett avgörande enligt andra stycket ska anmälas vid nästa
sammanträde med styrelsen.

7 § Styrelsen får lämna över till ordföranden, vice ordföranden
eller någon tjänsteman hos Kammarkollegiet som utför
kansligöromål åt Kärnavfallsfonden att avgöra ärenden som är av
det slaget att de inte behöver prövas av styrelsen.

8 § Ärendena avgörs efter föredragning. Styrelsen får dock
bestämma att ärenden som avgörs enligt 7 § inte behöver
föredras.

Räkenskaper

9 § Kärnavfallsfondens räkenskapsår är kalenderår.

Kärnavfallsfondens årsredovisning ska upprättas på ett sådant
sätt att det framgår hur stor andel av fondens medel som
belöper på varje reaktorinnehavare och varje annan
avgiftsskyldig tillståndshavare.

Kärnavfallsfonden är inte skyldig att upprätta delårsrapport.

Uppdrag

10 § Ordföranden, vice ordföranden och övriga ledamöter i
styrelsen utses av regeringen för en bestämd tid.

Två av ledamöterna ska utses på förslag av de tillståndshavare
som är skyldiga att betala kärnavfallsavgift enligt lagen
(2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av
restprodukter från kärnteknisk verksamhet eller av en
organisation som företräder tillståndshavarna. Om något sådant
förslag inte lämnas, förordnar regeringen ledamöter ändå.

Undantag från myndighetsförordningen

11 § Kärnavfallsfonden omfattas inte av de bestämmelser i
myndighetsförordningen (2007:515) som avser

1. myndighetschefens roll i styrelsen (10 § andra stycket),

2. beslutförhet (12 §),

3. myndighetschefens förhållande till styrelsen (13 §),

4. föredragning (20 §),

5. anställningar och uppdrag (22-24 §§), och

6. ärendeförteckning (29 §).