Förordning (2007:1056) med instruktion för Statens geotekniska institut

SFS nr
2007:1056
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:945
Upphävd
2010-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:1034

Uppgifter

1 § Statens geotekniska institut ansvarar för geotekniska
frågor. Detta ansvar är övergripande och skilt från olika
partsintressen.

2 § Institutet ska särskilt

1. initiera, bedriva och samordna geoteknisk forskning,

2. utveckla metoder för

a) bestämning av jords och bergs egenskaper,

b) identifiering och hantering av föroreningar i mark och
vatten,

c) riskbedömning vid markanvändning, och

d) grundläggning och jordförstärkning, och

3. informera om forskning och forskningsresultat samt bearbeta
och sprida geoteknisk kunskap.

3 § Institutet utför undersökningar, utredningar och andra
uppdrag åt statliga myndigheter och kommuner. Institutet utför
också uppdrag åt andra i den mån arbetet i övrigt tillåter det.

Ledning

4 § Institutet leds av en myndighetschef.

Särskilt organ

5 § En delegation för ras- och skredfrågor är knuten till
institutet.

Delegationen ska vara ett kontakt- och samverkansorgan för
myndigheter som arbetar med ras- och skredfrågor.

6 § Delegationen består av myndighetschefen, som är
delegationens ordförande, institutets sakkunniga inom området
ras och skred samt ledamöter utsedda av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap, Boverket, Vägverket, Banverket,
Sjöfartsverket, Naturvårdsverket, Sveriges geologiska
undersökning och Sveriges meteorologiska och hydrologiska
institut. Därutöver får delegationen adjungera ledamöter.

Delegationen sammanträder när ordföranden finner anledning till
det eller när någon annan ledamot begär det.
Förordning (2008:1034).

Anställning som myndighetschef

7 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalfrågor

8 § Inom institutet ska det finnas en personalansvarsnämnd.

9 § Institutet ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Avgifter

10 § Institutet får ta ut ersättning för sådana uppdrag som
avses i 3 §. Grunderna för ersättningen bestäms av institutet.

Undantag från myndighetsförordningen

11 § Institutet omfattas inte av bestämmelserna om
ärendeförteckning i 29 § myndighetsförordningen (2007:515).