Förordning (2007:1057) med instruktion för det statliga lantmäteriet

SFS nr
2007:1057
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:694
Upphävd
2008-09-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:184

1 § Det statliga lantmäteriet omfattar Lantmäteriverket och en
lantmäterimyndighet i varje län.

2 § Det statliga lantmäteriet ska verka för

1. en ändamålsenlig fastighetsindelning, och

2. en effektiv försörjning med grundläggande geografisk
information och fastighetsinformation.

Lantmäteriverkets uppgifter

3 § Lantmäteriverket är förvaltningsmyndighet för

1. frågor om fastighetsindelning,

2. grundläggande geografisk information och
fastighetsinformation, och

3. frågor om inskrivning enligt jordabalken.
Förordning (2008:184).

4 § Lantmäteriverket har ett nationellt samordningsansvar för
produktion, samverkan, tillhandahållande och utveckling inom
området grundläggande geografisk information och
fastighetsinformation.

5 § Lantmäteriverket är chefsmyndighet för
lantmäterimyndigheterna i länen.

6 § Lantmäteriverket ska

1. leda och utöva tillsyn över verksamheten vid
lantmäterimyndigheterna i länen samt meddela de föreskrifter
som behövs om organisationen och verksamheten vid de
myndigheterna,

2. ansvara för framställning och utgivning av information från
den allmänna kartläggningen,

3. ansvara för de geodetiska rikssystemen och stöd för mätning
som innefattar satellitbaserad lägesbestämning och navigering,

4. verka för ett ändamålsenligt och vårdat ortnamnsskick samt
fastställa ortnamn i den utsträckning inte någon annan
myndighet har sådan befogenhet,

5. ansvara för redovisning, tillsyn och skötsel av Sveriges
riksgräns på land mot Finland,

6. bedriva utvecklingsverksamhet inom sitt verksamhetsområde
och forskning inom området geodesi,

7. handlägga inskrivningsärenden enligt jordabalken, och

8. inom sitt verksamhetsområde

a) bevaka Sveriges intresse i det internationella arbetet,

b) samverka med myndigheter och organisationer i andra länder i
frågor som har betydelse för verket,

c) ansvara för samordning och stöd vid genomförande av EG-
direktiv,

d) utreda och yttra sig i ärenden eller mål hos domstolar eller
andra statliga myndigheter, om myndigheterna begär det, och

e) i övrigt ge råd och stöd. Förordning (2008:184).

7 § Inom sitt verksamhetsområde får Lantmäteriverket bedriva
uppdragsverksamhet mot avgift.

8 § För att säkerställa att totalförsvarets krav beaktas i den
fredstida verksamheten ska Lantmäteriverket samråda med
Försvarsmakten, Krisberedskapsmyndigheten och övriga berörda
totalförsvarsmyndigheter.

Lantmäteriverkets ledning

9 § Lantmäteriverket leds av en styrelse.

10 § Styrelsen ska bestå av högst fem ledamöter.

Lantmäteriverkets organisation

11 § Lantmäteriverkets uppdragsverksamhet ska hållas
organisatoriskt skild från verkets verksamhet i övrigt.

11 a § Lantmäteriverket är inskrivningsmyndighet enligt 19 kap.
3 § jordabalken. Inskrivningsmyndigheten ska vara indelad i
verksamhetsområden med ett inskrivningskontor i

1. Eksjö för verksamhetsområdet Jönköpings, Kalmar, Kronobergs,
Örebro och Östergötlands län samt Essunga, Falköpings,
Grästorps, Gullspångs, Götene, Hjo, Karlsborgs, Lidköpings,
Mariestads, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholms, Töreboda och Vara
kommuner,

2. Härnösand för verksamhetsområdet Gävleborgs, Jämtlands och
Västernorrlands län,

3. Hässleholm för verksamhetsområdet Blekinge och Skåne län,

4. Norrtälje för verksamhetsområdet Gotlands, Stockholms,
Södermanlands och Uppsala län,

5. Mora för verksamhetsområdet Dalarnas och Västmanlands län,

6. Skellefteå för verksamhetsområdet Norrbottens och
Västerbottens län, och

7. Uddevalla för verksamhetsområdet Hallands och Värmlands län
samt Ale, Alingsås, Bengtsfors, Bollebygds, Borås, Dals-Eds,
Färgelanda, Göteborgs, Herrljunga, Härryda, Kungälvs, Lerums,
Lilla Edets, Lysekils, Marks, Melleruds, Munkedals, Mölndals,
Orusts, Partille, Sotenäs, Stenungsunds, Strömstads,
Svenljunga, Tanums, Tjörns, Tranemo, Trollhättans, Uddevalla,
Ulricehamns, Vårgårda, Vänersborgs, Åmåls och Öckerö kommuner.
Förordning (2008:184).

Särskilda organ inom Lantmäteriverket

Ortnamnsrådet

12 § Inom Lantmäteriverket finns Ortnamnsrådet som ger råd i
frågor om ortnamn med företrädare för ortnamnsvårdande och
namngivande intressenter.

Geodatarådet

13 § Inom Lantmäteriverket finns Geodatarådet som ger råd i
frågor som rör verkets samordnande roll inom området geografisk
information och fastighetsinformation (geodataområdet).

Geodatarådet ska

1. medverka i arbetet med en nationell strategisk plan för den
samlade informationsförsörjningen inom geodataområdet,

2. behandla frågor av principiellt och gemensamt nationellt
intresse inom geodataområdet,

3. bidra till utvecklingen av den nationella och
internationella infrastrukturen inom geodataområdet genom att
exempelvis stödja tillämpningen av standarder, och

4. medverka till ökad samordning mellan berörda myndigheter i
frågor om informationsutveckling och tillhandahållande av
information.

14 § Geodatarådet består av en ordförande och högst tio andra
ledamöter.

Generaldirektören för Lantmäteriverket är ordförande. I rådet
ska ingå generaldirektörerna för Sveriges meteorologiska och
hydrologiska institut, Sveriges geologiska undersökning och
Sjöfartsverket, eller den som någon av generaldirektörerna
sätter i sitt ställe.

Marknads- och konkurrensrådet

15 § Inom Lantmäteriverket finns Marknads- och konkurrensrådet
som är ett forum för dialog mellan verket och näringslivet.
Rådet ska hantera frågor som rör verkets uppdragsverksamhet.
Rådet ska inte hantera klagomål som gäller priser eller tvister
mellan parter.

16 § Marknads- och konkurrensrådet består av en ordförande och
högst tio andra ledamöter.

17 § Marknads- och konkurrensrådet ska årligen, i samband med
Lantmäteriverkets årsredovisning, rapportera sin verksamhet
till regeringen.

Ärendenas handläggning i Lantmäteriverket

17 a § Ett inskrivningsärende ska handläggas vid det
inskrivningskontor inom vars verksamhetsområde den berörda
fastigheten är belägen. Förordning (2008:184).

Anställningar och uppdrag i Lantmäteriverket

18 § Generaldirektören för Lantmäteriverket är verkets
myndighetschef.

19 § Regeringen utser för en bestämd tid

1. ordföranden och ledamöterna i Marknads- och konkurrensrådet,
och

2. de ledamöter i Geodatarådet som inte avses i 14 § andra
stycket.

Lantmäterimyndigheternas uppgifter

20 § Lantmäterimyndigheten i länet ska

1. handlägga förrättningar,

2. verka för regional samordning av grundläggande geografisk
information och fastighetsinformation,

3. verka för regional samordning av mätningsverksamhet,

4. ge råd och stöd inom sitt verksamhetsområde,

5. utreda och yttra sig i ärenden eller mål hos domstolar,
länsstyrelser eller andra statliga myndigheter, om
myndigheterna begär det, och

6. avgöra ärenden om hemmans mantal.

21 § Lantmäterimyndigheten i länet får bedriva
uppdragsverksamhet endast om uppdragsverksamheten har ett
naturligt samband med myndighetsutövningen och inte omfattar
något annat än

1. upprättande av fastighetsförteckning samt fastighets- och
arkivutredning,

2. rådgivning och utbildning i fastighetsrättsliga frågor,

3. rådgivning och utbildning i fastighetstekniska frågor i
samband med upprättande av genomförandebeskrivning,

4. upprättande av överlåtelsehandlingar, ansökan om lagfart,
värdeintyg för lagfart och nybyggnadskarta, om
uppdragsverksamheten utförs i samband med fastighetsbildning,

5. förslag till fastighetsplan och detaljplaneändring av
genomförandekaraktär som behövs för att genomföra en
förrättning,

6. gränsutvisning och återställande av gränsmärke,

7. upprättande av avtal enligt anläggningslagen (1973:1149),

8. bildande av samfällighetsförening,

9. myndighetssamverkan som avser sådana uppdrag åt statliga
myndigheter som ansluter till lantmäterimyndighetens
kärnverksamhet, och

10. mätning, beräkning och kartläggning (s.k. MBK-verksamhet)
samt underlag och förslag till enklare detaljplan av
genomförandekaraktär i de delar av landet där andra lösningar
saknas av marknadsskäl.

Lantmäterimyndigheternas ledning

22 § Lantmäterimyndigheten i länet leds av en myndighetschef
enligt Lantmäteriverkets riktlinjer.

Ansvar och delegering inom lantmäterimyndigheterna

23 § Chefen för lantmäterimyndigheten i länet är ansvarig inför
Lantmäteriverkets ledning i sådana ärenden som avses i 4 §
myndighetsförordningen (2007:515) och som inte ska avgöras av
Lantmäteriverkets personalansvarsnämnd eller av
Lantmäteriverket enligt 6 § 1.

Andra ärenden än sådana som avses i första stycket får avgöras
av den som chefen för lantmäterimyndigheten bestämmer, om inte
Lantmäteriverket beslutat något annat.

Lantmäterimyndigheternas organisation

24 § Den uppdragsverksamhet som lantmäterimyndigheten i länet
får bedriva enligt 21 § ska hållas organisatoriskt och
ekonomiskt åtskild från sådan uppdragsverksamhet som bedrivs
inom övriga delar av det statliga lantmäteriet.

Anställningar i lantmätermyndigheterna

25 § Chefen för lantmäterimyndigheten i länet anställs av
Lantmäteriverket. Andra arbetstagare anställs av
lantmäterimyndigheten.

Personalfrågor

26 § Vid Lantmäteriverket ska det finnas en
personalansvarsnämnd som ska pröva frågor som anges i 25 §
myndighetsförordningen (2007:515) för anställda i det statliga
lantmäteriet.

27 § När Lantmäteriverkets personalansvarsnämnd behandlar
ärenden som avser arbetstagare vid lantmäterimyndigheterna i
länen ska även chefen för den berörda myndigheten ingå i
nämnden.

28 § Lantmäteriverket ska tillämpa
personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Internrevision

29 § Lantmäteriverket ska tillämpa internrevisionsförordningen
(2006:1228).

Avgifter

30 § Avgifter för förrättningar bestäms enligt förordningen
(1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar.

31 § Lantmäterimyndigheten i länet får ta ut avgifter för sådan
uppdragsverksamhet som avses i 21 §.

32 § Lantmäteriverket får meddela föreskrifter om avgifter för

1. tillhandahållande av grundläggande geografisk information
och fastighetsinformation, innefattande de allmänna kartorna,

2. upplåtelse av rätt att nyttja geografisk information och
fastighetsinformation,

3. verkets uppdragsverksamhet, och

4. den uppdragsverksamhet som bedrivs av
lantmäterimyndigheterna i länen med stöd av 21 §.

33 § Avgifter som avses i 31 § får med de begränsningar som
följer av kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188)
disponeras på det sätt som beslutas av Lantmäteriverket.

Undantag från myndighetsförordningen

34 § Lantmäteriverkets uppdragsverksamhet omfattas inte av
bestämmelserna om ärendeförteckning i 29 §
myndighetsförordningen (2007:515).

35 § Lantmäterimyndigheterna i länen omfattas inte av de
bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) som avser

1. delegering (5 §),

2. medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete
(7 §),

3. upprättande av handling för beslut (21 §), om

a) fastighetsbildningskungörelsen (1971:762) ska tillämpas,

b) beslutet avser räkning enligt förordningen (1995:1459) om
avgifter vid lantmäteriförrättningar, eller

c) beslutet avser förande av fastighetsregistret enligt
fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059),

4. anställning av myndighetschef, överdirektör och annan
personal (23 §),

5. myndighetens rätt att företräda staten vid domstol (27 §),

6. åtgärder med anledning av Riksrevisionens
revisionsberättelse (28 §), och

7. ärendeförteckning (29 §).

Överklagande

36 § Ett beslut av lantmäterimyndigheten i länet får överklagas
hos Lantmäteriverket, om något annat inte följer av andra
föreskrifter.

Övergångsbestämmelser

2008:184

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.

2. Ett inskrivningsärende som inte har avgjorts den 1 juni 2008
ska därefter handläggas vid det inskrivningskontor inom vars
verksamhetsområde den berörda fastigheten är belägen.