Förordning (2007:1058) med instruktion för Statens va-nämnd

SFS nr
2007:1058
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:498

Uppgifter

1 § Statens va-nämnd handlägger mål enligt lagen (2006:412) om
allmänna vattentjänster.

Va-nämnden ska på begäran av en domstol eller länsstyrelse
yttra sig i mål eller ärenden om vattenförsörjning och avlopp.

Ledning

2 § Va-nämnden leds av en myndighetschef. Va-nämndens
ordförande är myndighetschef.

Handläggning och beslutförhet m.m.

3 § Va-nämnden ska för handläggningen av mål ha rutiner som
är kostnadseffektiva och enkla för alla berörda parter.
Förordning (2009:948).

4 § Bestämmelser om handläggningen av mål som avses i 1 §
första stycket finns i lagen (1976:839) om Statens va-nämnd.

5 § I stället för det som sägs i 4 § myndighetsförordningen
(2007:515) ska Va-nämnden i plenum, bestående av Va-nämndens
alla ledamöter, besluta

1. i frågor om yttrande enligt 1 § andra stycket,

2. om viktiga yttranden i lagstiftningsfrågor, och

3. i andra frågor som ordföranden hänskjuter till plenum.

6 § I pleniärenden är Va-nämnden beslutför när alla ledamöter
är närvarande.

Som Va-nämndens beslut gäller den mening som omfattas av flest
ledamöter. Vid lika röstetal ska den mening som ordföranden
biträder gälla.

Om ett pleniärende är så brådskande att Va-nämnden inte hinner
sammanträda för behandling av ärendet, avgörs ärendet genom
meddelanden mellan ordföranden och ledamöterna.

7 § Va-nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden.

Protokoll och beslut i mål

8 § Vid förhandling och vid besiktning enligt lagen (1976:839)
om Statens va-nämnd förs protokoll särskilt för varje mål.

Protokollet förs av ordföranden, en sekreterare eller någon
annan som har förordnats till protokollförare. Vid besiktning
som inte företas av nämnden förs protokollet av den som
förordnats att verkställa besiktningen eller, om flera
förordnats till det, någon av dem.

När protokollet är uppsatt, ska ordföranden göra en anteckning
om detta på protokollet med uppgift om dagen för anteckningen
och sätta sitt namn eller sin signatur vid anteckningen. Om
protokollet har förts av någon annan än ordföranden, ska den
som fört protokollet visa upp det för ordföranden så snart det
är uppsatt.

9 § I det protokoll som förs vid en förhandling ska det
antecknas

1. uppgift om tiden och platsen för förhandlingen,

2. vilka som tjänstgör i nämnden,

3. vilka parterna och deras ombud eller biträden är och vilka
av dem som är närvarande,

4. de fullmakter som lämnas muntligen inför nämnden,

5. en kort beteckning av saken,

6. uppgift om närvarande personer som ska höras enligt 13 §
lagen (1976:839) om Statens va-nämnd och om den utredning som
förebringas på annat sätt,

7. parternas yrkanden och invändningar, ändringar i dessa samt
medgivanden av motparts yrkanden,

8. en kort redogörelse för de omständigheter som parterna
åberopar och motparts yttrande över dessa, och

9. nämndens beslut, om det inte sätts upp särskilt, och
skiljaktiga meningar inom nämnden.

Om det som enligt första stycket 7 och 8 ska antecknas i
protokollet finns i en inlaga eller annan handling, ska det i
protokollet endast hänvisas till den handlingen.

10 § I det protokoll som förs vid en besiktning ska det
antecknas

1. uppgift om tiden och platsen för besiktningen,

2. vilka som tjänstgör i nämnden eller, om besiktningen inte
görs av nämnden, vem som gör besiktningen,

3. vilka parter, ombud och biträden som är närvarande, och

4. en kortfattad redogörelse för de iakttagelser som görs vid
besiktningen.

11 § Om ett beslut i ett mål innebär ett avgörande av saken,
ska beslutet sättas upp särskilt och skrivas under av
ordföranden. Andra beslut i ett mål får tecknas på en inlaga
eller annan handling, om beslutet inte ska tas upp i ett
protokoll.

Registrering och aktbildning m.m. i mål

12 § Vid Va-nämnden ska det föras en förteckning över
inkommande mål. Målen ska tas upp i förteckningen efter hand
som de kommer in och numreras i löpande följd för kalenderår.

13 § För varje mål ska det finnas en akt som förses med ett
omslag. Målets nummer ska framgå av omslaget.

Inlagor och andra handlingar som tas in i akten ska numreras i
löpande följd efter hand som de kommer in eller upprättas och
förses med en uppgift om målets nummer. Handlingarna ska förses
med uppgift om när de upprättats eller kommit in.

14 § När målets beskaffenhet kräver det, ska ett dagboksblad
föras. Dagboksbladet ska förvaras i den akt som har upprättats
för målet.

15 § Om det i samband med förening av mål eller uppdelning av
mål förs över handlingar från en akt till en annan, ska det på
dagboksbladet eller omslaget till den förstnämnda akten
anmärkas var övriga handlingar förvaras.

16 § Bestämmelser om gallring och andra åtgärder i anslutning
till arkivering av akter finns i föreskrifter som Riksarkivet
har meddelat.

Ersättning åt vittnen och ledamöter

17 § I förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel
till vittnen, m.m. finns bestämmelser om ersättning till den
som hörs enligt 13 § lagen (1976:839) om Statens va-nämnd.
Kostnaden för ersättningen ska alltid stanna på staten.

Undantag från myndighetsförordningen

18 § Va-nämnden omfattas inte av de bestämmelser i
myndighetsförordningen som avser

1. medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete
(7 §),

2. kostnadsmässiga konsekvenser (19 §), och

3. föredragning (20 §).

19 § Bestämmelserna om beslut i 21 § myndighetsförordningen
(2007:515) ska i fråga om Va-nämndens beslut tillämpas endast
på beslut i administrativa ärenden.

Övergångsbestämmelser

2007:1058

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då
instruktionen (1970:350) för Statens va-nämnd ska upphöra att
gälla.

2. Statens va-nämnd handlägger fortfarande ärenden som enligt
äldre bestämmelser har inletts vid nämnden före den 1 januari
2008.