Förordning (2007:1059) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

SFS nr
2007:1059
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:1024
Upphävd
2010-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:978

Uppgifter

1 § Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande har till uppgift att främja och stödja
grundforskning och behovsstyrd forskning inom områdena miljö,
areella näringar och samhällsbyggande.

2 § Inom ramen för den uppgift som anges i 1 § ska
Forskningsrådet särskilt

1. fördela medel till forskning och verksamhet som hör samman
med forskning,

2. fördela medel till utvecklingsarbete inom bebyggelseområdet,

3. utvärdera den forskning och utveckling som rådet har
fördelat medel till och i utvärderingen särskilt bedöma
kvaliteten och betydelsen för samhället,

4. utreda vilka forskningsbehov som är angelägna, redovisa
resultaten av dessa utredningar samt ta initiativ till och
främja den forskning och det utvecklingsarbete inom
bebyggelseområdet som behövs för att tillgodose
forskningsbehoven,

5. samverka med andra forskningsstödjande organ och

a) undersöka vilka forskningsuppgifter som är av gemensamt
intresse, och

b) i fråga om sådana forskningsuppgifter, i samråd med de andra
organen besluta om samverkan eller avgränsning mellan dem och
rådet,

6. främja en ekologiskt hållbar tillväxt och utveckling i
samhället,

7. främja och ta initiativ till mång- och tvärvetenskaplig
forskning,

8. ansvara för information om forskning och forskningsresultat,

9. främja och ta initiativ till internationellt
forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte,

10. stimulera svenskt deltagande i aktuella forskningsteman
inom Europeiska unionens ramprogram för forskning och andra
internationella forskningsprogram,

11. verka för att genusperspektiv får genomslag i forskningen,

12. främja jämställdhet mellan kvinnor och män,

13. främja och ta initiativ till vetenskaplig publicering och
till kunskapsförmedling och dialog om den forskning som
finansieras av rådet, och

14. vara rådgivande organ åt regeringen i forskningsfrågor.

Ledning

3 § Forskningsrådet leds av en myndighetschef.

Organisation

Huvudsekreterare

4 § Inom Forskningsrådet finns en huvudsekreterare med hög
vetenskaplig kompetens. Huvudsekreteraren ska bereda och
föredra ärenden inför det forskarråd som avses i 5 §.

Forskarrådet

5 § Inom Forskningsrådet finns ett särskilt beslutsorgan som
benämns Forskarrådet med uppgift att

1. besluta om hur Forskningsrådets anslag enligt 2 § 1 och 2
ska fördelas,

2. med beaktande av 2 § fatta strategiska beslut om
forskningens inriktning inom ramen för de mål och riktlinjer
som angetts av riksdagen och regeringen, och

3. besluta om riktlinjer för sin medelsfördelning.

6 § Forskarrådet består av en ordförande, generaldirektören och
elva andra ledamöter. För varje ledamot, utom ordföranden och
generaldirektören, finns det en personlig ersättare.
Forskarrådet utser vice ordförande inom sig.

7 § Forskarrådet får inrätta de beredande och rådgivande organ
som Forskarrådet behöver för att fullgöra sina uppgifter.

Ärendenas handläggning m.m.

8 § Forskarrådets ärenden avgörs efter föredragning.

9 § Forskarrådet är beslutfört när ordföranden och minst
hälften av de andra ledamöterna är närvarande. När ärenden av
större vikt handläggs ska samtliga ledamöter vara närvarande,
om det är möjligt.

Ersättare har alltid rätt att närvara i Forskarrådets
sammanträden och delta i överläggningarna. Om ersättaren inte
har kallats till ett sammanträde för att delta i en ledamots
ställe, får ersättaren inte delta i de beslut som fattas vid
sammanträdet.

10 § Om ett ärende är så brådskande att Forskarrådet inte
hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras

1. genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många
ledamöter som behövs för beslutförhet, eller

2. av ordföranden, om det inte är lämpligt med ett förfarande
enligt 1.

Ett ärende enligt första stycket får trots bestämmelsen i 8 §
avgöras utan föredragning. Ärendet ska anmälas när Forskarrådet
sammanträder nästa gång.

11 § Forskarrådet får i ett enskilt ärende som inte behöver
prövas av Forskarrådet besluta att ordföranden, en tjänsteman
eller ett beredande eller rådgivande organ ska avgöra ärendet.

Ansvar

12 § Forskarrådet ska redovisa sin verksamhet för
myndighetschefen men är självständigt ansvarigt för de beslut
det fattar enligt 5 §.

13 § Myndighetschefen ansvarar inför regeringen för att
Forskarrådet tilldelas medel och resurser i övrigt för sin
verksamhet samt för att verksamheten bedrivs författningsenligt
och effektivt samt för att den redovisas på ett tillförlitligt
sätt.

Medelsfördelning

14 § Forskarrådets beslut om att bevilja medel får avse högst
sex år.

Forskarrådets beslut om beviljande av medel bör förenas med
villkor för medlens användning. I besluten ska Forskarrådet
ange vem eller vilka som är mottagare av medlen och att
mottagaren eller mottagarna ansvarar för att medlen används
enligt de villkor som ställs.

Forskarrådet kan besluta att beviljade medel inte längre ska
betalas ut om den verksamhet som medlen avser inte uppfyller
uppställda krav. En upplysning om detta ska tas in i rådets
beslut att bevilja medel.

15 § Generaldirektören ska, efter samråd med Forskarrådet och
myndigheter som förvaltar de medel som Forskarrådet fördelat,
besluta

1. vilka uppgifter som ska lämnas vid ansökan om medel,

2. villkoren för disposition och redovisning av medlen, och

3. om skyldighet för mottagaren att till Forskningsrådet lämna
en redogörelse för den verksamhet som medlen avser.

Anställningar och uppdrag

16 § Generaldirektören är myndighetschef.

17 § Forskarrådets ordförande samt elva andra ledamöter och
deras ersättare utses för en mandatperiod på tre år. Ingen av
dem får utses för mer än två mandatperioder i följd.

Sju av ledamöterna och deras ersättare utses enligt
förordningen (2009:976) om elektorsförsamling vid
forskningsråd och ämnesråd. Regeringen utser ordföranden samt
fyra andra ledamöter och deras ersättare.

Om det uppstår en vakans för en ledamot eller ersättare som
utses genom elektorsförfarande, utser regeringen för
återstående delen av mandatperioden en ny ledamot eller
1ersättare efter förslag av Forskarrådet. Förordning (2009:978).

18 § Huvudsekreteraren anställs av myndighetschefen efter
förslag av Forskarrådet. Den sammanlagda anställningstiden får
överstiga sex år bara om det finns särskilda skäl.

Anställningar som professor, forskare och forskarassistent
beslutas enligt förordningen (2000:1472) om anställningar
beslutade av forskningsråd.

Personalfrågor

19 § Inom Forskningsrådet ska det finnas en
personalansvarsnämnd.

20 § Forskningsrådet ska tillämpa
personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Överklagande

21 § Forskarrådets beslut att bevilja eller avslå ansökan om
medel får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2009:978

1. Denna förordning träder i kraft den 10 november 2009.

2. Den som enligt äldre föreskrifter har utsetts till ledamot
till och med den 31 december 2009 kvarstår som ledamot i
styrelsen till dess att ny styrelse har utsetts, dock längst
till och med den 31 mars 2010.