Förordning (2007:1064) med instruktion för Kemikalieinspektionen

SFS nr
2007:1064
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:947
Upphävd
2010-01-01

Uppgifter

1 § Kemikalieinspektionen är, i den mån inte någon annan
myndighet har uppgiften, förvaltningsmyndighet för ärenden om
hälso- och miljörisker med

1. kemiska produkter,

2. varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk
produkt, och

3. biotekniska organismer.

2 § Kemikalieinspektionen ansvarar för samordning, utveckling,
uppföljning, utvärdering, rapportering och information i fråga
om miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

I miljömålsarbetet ska inspektionen rapportera till det
miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och samråda med
rådet om vilken rapportering som behövs.

3 § Kemikalieinspektionen ska särskilt

1. i fråga om sådana produkter, varor och organismer som anges
i 1 § och deras hälso- och miljörisker

a) följa utvecklingen, hålla regeringen informerad och vid
behov föreslå åtgärder, och

b) meddela föreskrifter enligt bestämmelser som meddelats med
stöd av miljöbalken,

2. pröva frågor om godkännande av bekämpningsmedel och svara
för annan förhandsgranskning av kemiska produkter och
biotekniska organismer,

3. föra och utveckla register över kemiska produkter och
biotekniska organismer,

4. informera, stödja och samverka med företag, myndigheter och
andra berörda om kemikalier, biotekniska organismer,
kemikaliesäkerhet och gällande regler samt i frågor som rör
inspektionens verksamhet,

5. utöver det som framgår av 7 § myndighetsförordningen
(2007:515), inom sitt ansvarsområde medverka i samarbetet inom
Europeiska unionen, i det miljöarbete som bedrivs inom ramen
för svenskt utvecklingssamarbete, inom den svenska politiken
för global utveckling och inom det internationella samarbetet i
övrigt samt vara regeringens expert i det arbete som regeringen
bedriver inom dessa områden, och

6. bidra med kunskap för att främja forsknings- och
utvecklingsarbete som har särskild betydelse för att kunna nå
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Ledning

4 § Kemikalieinspektionen leds av en myndighetschef.

Insynsråd

5 § Vid Kemikalieinspektionen ska det finnas ett insynsråd med
högst tio ledamöter.

Särskilda organ

Rådet för Reach-frågor

6 § Inom Kemikalieinspektionen finns Rådet för Reach-frågor som
är ett rådgivande organ med uppgift att vara ett råd för
information och samverkan mellan näringsliv, myndigheter och
andra berörda intressenter i informationsfrågor och andra
frågor som rör Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering,
godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande
av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv
1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93
och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets
direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG,
93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG.

7 § Rådet för Reach-frågor består av en ordförande och högst
tretton andra ledamöter som representerar myndigheter,
näringsliv och andra berörda intressenter. Ledamöterna ska
utses efter förslag från de berörda intressenterna.
Myndighetschefen är rådets ordförande. Rådet utser inom sig
vice ordförande.

Toxikologiska rådet

8 § Inom Kemikalieinspektionen finns Toxikologiska rådet som är
ett rådgivande organ med uppgift att vara ett expertorgan för
rådgivning och samråd i toxikologiska frågor och inom ramen för
det

1. ge myndigheterna vägledning i deras arbete med kriterier och
principer för vetenskapliga tolkningsfrågor,

2. verka för en hög vetenskaplig standard i myndigheternas
analyser av risker med kemiska ämnen, och

3. medverka till en sådan samordning att myndigheterna kan göra
grundläggande delar av riskanalysen på ett så enhetligt sätt
som möjligt.

9 § Toxikologiska rådet består av myndighetschefen, som är
rådets ordförande, och representanter för myndigheter samt
enskilda forskare. Rådet utser inom sig vice ordförande.

Anställning som myndighetschef

10 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalfrågor

11 § Vid Kemikalieinspektionen ska det finnas en
personalansvarsnämnd.

12 § Kemikalieinspektionen ska tillämpa
personalföreträdarförordningen (1987:1101).