Förordning (2007:1065) med instruktion för Boverket

SFS nr
2007:1065
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:1482
Upphävd
2010-02-01

Uppgifter

1 § Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö
och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk
planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för
boendefrågor. Verket ansvarar också för den centrala
administrationen av olika förekommande statliga stöd inom sitt
verksamhetsområde.

2 § Boverket ska inom sitt verksamhetsområde särskilt

1. meddela föreskrifter, ha uppsikt och tillsyn samt handlägga
förvaltningsärenden i enlighet med lag eller förordning,

2. följa, beskriva och analysera utvecklingen i fråga om
planering, byggande och boende,

3. följa upp och utvärdera effekterna av tillämpningen av lagar
och förordningar och användningen av andra styrmedel,

4. bedriva informationsarbete om gällande och nya regler, m.m.,

5. föreslå åtgärder och ändringar för att syftet med regler och
andra styrmedel ska nås,

6. verka för samordning av de statliga myndigheternas arbete
med underlag för tillämpningen av 3 och 4 kap. och 6 kap.
19-21 §§ miljöbalken och plan- och bygglagen (1987:10) samt
tillhandahålla underlag för tillämpningen av 5 kap.
miljöbalken,

7. biträda regeringen med yttranden och utredningar m.m.,

8. bidra med underlag och expertkunskap för det arbete som
regeringen bedriver nationellt och internationellt,

9. medverka i internationellt samarbete som syftar till att
harmonisera regler för fysisk planering, hushållning med mark-
och vattenområden samt egenskapskrav på byggnader och
byggprodukter, och

10. verka för en omställning till ett ekologiskt uthålligt
energisystem och särskilt främja utbyggnaden av vindkraft i
enlighet med det planeringsmål som riksdagen har beslutat.

3 § Boverket ska inom sina ansvarsområden främja en hållbar
utveckling.

När det är relevant, ska verket beakta de konsekvenser som
verkets beslut och verksamheten i övrigt kan få i frågor som
rör boendesegregation, folkhälsa och jämställdhet samt barn,
ungdomar, äldre, personer med utländsk bakgrund,
funktionshindrade eller andra grupper av befolkningen.

4 § Boverket har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för
miljöfrågor med anknytning till verkets verksamhetsområde.
Verket ska inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande
och pådrivande i förhållande till andra berörda parter.
Boverket har ett särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet.

Boverket ska bygga upp och sprida kunskap om sektorns
miljöpåverkan och dess utveckling.

Boverket ansvarar för samordning, utveckling, uppföljning,
utvärdering, rapportering och information i fråga om
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Boverket har även det
övergripande ansvaret för frågor som avser fysisk planering,
byggnader och hushållning med mark och vatten inom samtliga
miljökvalitetsmål.

Boverket ska i fråga om sitt miljömålsarbete enligt första och
tredje styckena rapportera till det miljömålsråd som finns inom
Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken rapportering
som behövs.

5 § Boverket har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för
handikappfrågor med anknytning till verkets verksamhetsområde.
Verket ska inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande
och pådrivande i förhållande till andra berörda parter.

6 § Boverket får inom sitt verksamhetsområde bedriva
uppdragsverksamhet i Sverige och utomlands.

Ledning

7 § Boverket leds av en myndighetschef.

Insynsråd

8 § Vid Boverket ska det finnas ett insynsråd som består av
högst tio ledamöter.

Särskilda organ

Samlingslokaldelegationen

9 § Inom Boverket finns Samlingslokaldelegationen som är ett
särskilt beslutsorgan. Delegationen avgör ärenden om statligt
stöd till allmänna samlingslokaler, till vissa icke-statliga
kulturlokaler och till folkparksteatrar. Detta gäller inte
ärenden som rör regelgivning eller förslag till
anslagsframställningar.

10 § Samlingslokaldelegationen består av en ordförande och
högst åtta andra ledamöter.

Delegationen är beslutför när ordföranden och minst fyra andra
ledamöter är närvarande.

11 § Samlingslokaldelegationen ansvarar själv för sina beslut.

Samlingslokaldelegationen ansvarar för sin verksamhet inför
myndighets-chefen.

12 § Myndighetschefen ansvarar inför regeringen för att
Samlingslokaldelegationen tilldelas medel och resurser i övrigt
för sin verksamhet samt för att delegationens verksamhet
bedrivs författningsenligt och effektivt och att den redovisas
på ett tillförlitligt sätt.

Anställningar och uppdrag

13 § Generaldirektören är myndighetschef.

14 § Regeringen utser ordföranden och övriga ledamöter i
Samlingslokaldelegationen för en bestämd tid. Delegationen
utser inom sig en vice ordförande.

Personalfrågor

15 § Vid Boverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

16 § Boverket ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Internrevision

17 § Boverket ska tillämpa internrevisionsförordningen
(2006:1228).

Avgifter

18 § Boverket får ta ut avgifter för den uppdragsverksamhet som
avses i 6 § enligt grunder som verket fastställer efter samråd
med Ekonomistyrningsverket.