Förordning (2007:1066) med instruktion för Kungl. biblioteket

SFS nr
2007:1066
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:1421
Upphävd
2009-01-01

Uppgifter

1 § Kungl. biblioteket är nationalbibliotek och fullgör
dokumentära uppgifter och serviceuppgifter. Myndigheten ska

1. samla, förvara, beskriva och tillhandahålla den svenska
tryckproduktionen i dess helhet samt vissa elektroniska
dokument och fullgöra de uppgifter som följer av lagen
(1993:1392) om pliktexemplar av dokument samt förordningen
(1993:1439) om pliktexemplar av dokument,

2. samla, förvara, beskriva och tillhandahålla utomlands
utgivna publikationer med svensk anknytning,

3. samla, förvara, beskriva och tillhandahålla en representativ
samling utländsk litteratur,

4. vårda och förkovra bibliotekets äldre samlingar av böcker
och annat tryck, handskrifter, kartor och bilder,

5. framställa nationalbibliografiska produkter,

6. ansvara för samkatalogen över förvärv av utländsk litteratur
till landets forskningsbibliotek och svara för utbyte av
bibliografisk information med utländska bibliografiska
centraler,

7. svara för det nationella biblioteksdatasystemet LIBRIS,

8. främja internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde
och samverka med utländska institutioner och internationella
organisationer,

9. svara för frågor om samverkan mellan forskningsbibliotek i
fråga om bl.a. försörjning med litteratur och utnyttjande och
utveckling av tjänster baserade på informationsteknik, och

10. analysera utvecklingen inom forskningsbiblioteken i landet.

2 § Myndigheten ska svara för samordning, utveckling och visst
utredningsarbete inom biblioteksområdet samt utse
ansvarsbibliotek.

Ledning

3 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

4 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av
högst tio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

5 § Riksbibliotekarien är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

6 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

7 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Undantag från myndighetsförordningen

8 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på myndigheten:

27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol.