Förordning (2007:1067) med instruktion för Statens ljud- och bildarkiv

SFS nr
2007:1067
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:1421
Upphävd
2009-01-01

Uppgifter

1 § Statens ljud- och bildarkiv har till uppgift att ta emot
och förvara pliktexemplar av filmer, fonogram, videogram, vissa
andra elektroniska dokument och upptagningar av ljudradio- och
televisionsprogram som enligt lagen (1993:1392) om
pliktexemplar av dokument ska lämnas till myndigheten.
Myndigheten ska föra det register över ingivna pliktexemplar av
videogram som anges i 31 § första stycket den lagen.

Myndigheten får även som deposition eller gåva ta emot eller på
annat sätt förvärva andra ljud- eller bildupptagningar än
sådana som avses i första stycket och sådana framställningar i
skrift, ljud eller bild som är avsedda att användas tillsammans
med upptagningarna.

Myndigheten ska främja internationellt samarbete inom sitt
verksamhetsområde och samverka med utländska institutioner och
internationella organisationer.

2 § Myndigheten ska särskilt

1. vårda de samlingar som förvaras hos myndigheten,

2. gallra i den utsträckning som behövs, och

3. hålla samlingarna tillgängliga.

Samlingarna ska förvaras på ett betryggande sätt.

Bestämmelser om bevarande och tillhandahållande finns i
förordningen (1993:1439) om pliktexemplar av dokument.

Ledning

3 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

4 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av
högst sju ledamöter.

Anställningar och uppdrag

5 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

6 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

7 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Undantag från myndighetsförordningen

8 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på myndigheten:

27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol, och

29 § om ärendeförteckning till Justitiekanslern.