Förordning (2007:1068) med instruktion för Centrala etikprövningsnämnden

SFS nr
2007:1068
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:507

Uppgifter

1 § Centrala etikprövningsnämnden prövar ansökningar om
etikprövning av forskning som avser människor och utövar
tillsyn enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning
som avser människor.

Centrala etikprövningsnämnden prövar även vissa frågor enligt
lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Ledning

2 § Centrala etikprövningsnämnden leds av en nämnd.

3 § I 32 och 33 §§ lagen (2003:460) om etikprövning av
forskning som avser människor finns bestämmelser om nämndens
sammansättning och när nämnden är beslutför.

Det ska finnas personliga ersättare för samtliga ledamöter i
nämnden.

Vetenskapsrådet ska lämna förslag till regeringen på ledamöter
och ersättare med vetenskaplig kompetens.

Organisation

4 § Ordföranden utser en av ledamöterna att vara vetenskaplig
sekreterare i nämnden för en bestämd tid.

Den vetenskapliga sekreteraren ska förbereda ärenden inför
nämndens sammanträden och bistå med vetenskaplig kompetens.

5 § Vetenskapsrådet ska upplåta lokaler och svara för att
kansligöromål, föredragning av ärenden och därmed
sammanhängande uppgifter utförs åt Centrala
etikprövningsnämnden.

Ärendenas handläggning

6 § Ärendena avgörs efter föredragning. Den vetenskapliga
sekreteraren är föredragande i nämnden. Även personal vid
Vetenskapsrådet som utför uppgifter som anges i 5 § får vara
föredragande i nämnden.

7 § När etiska frågor av ny och principiell karaktär handläggs
ska om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

8 § I 33 § tredje stycket lagen (2003:460) om etikprövning av
forskning som avser människor finns bestämmelser om att
ordföranden får lämna över vissa uppgifter till en föredragande
i nämnden. Ett sådant överlämnande ska ske i särskilt beslut.

Expertgruppen för oredlighet i forskning

9 § Vid Centrala etikprövningsnämnden ska det finnas en
expertgrupp för oredlighet i forskning. Expertgruppen ska på
begäran av ett universitet eller en högskola som har staten
som huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434)
yttra sig i ärenden som rör utredningar av misstankar om
oredlighet i forskning och konstnärlig forskning samt
utvecklingsarbete. Förordning (2013:507).

10 § Expertgruppen för oredlighet i forskning ska bestå av en
ordförande och fyra övriga ledamöter. De övriga ledamöterna
ska ha vetenskaplig kompetens inom olika forskningsområden,
varav en ledamot ska företräda etisk sakkunskap.

Varje ledamot ska ha en personlig ersättare. Ordföranden och
ersättaren för ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie
domare.

En ledamot eller ersättare för en ledamot får inte vara
ledamot av Vetenskapsrådets styrelse eller någon av
Vetenskapsrådets särskilda beslutsorgan eller inneha
motsvarande funktion hos andra statliga organ vars
huvudsakliga uppgift är forskningsfinansiering.

För enskilda ärenden får expertgruppen utse sakkunniga.
Förordning (2009:1069).

11 § Ordföranden och övriga ledamöter samt ersättare för
dessa utses av regeringen.

Två ledamöter samt ersättare för dessa utses efter förslag av
den samordningsgrupp som finns vid Vetenskapsrådet,
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och
välfärd och Verket för innovationssystem.

En ledamot samt ersättare utses efter förslag av Centrala
etikprövningsnämnden och en ledamot samt ersättare efter
förslag av Sveriges universitets- och högskoleförbund.
Förordning (2013:507).

12 § Ordföranden och övriga ledamöter samt deras ersättare
utses för tre år. Förordning (2009:1069).

Undantag från myndighetsförordningen

13 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på Centrala etikprövningsnämnden:

5 § om delegering,

14 § om nämndens sammansättning,

15 och 16 §§ om beslutförhet, och

27 § om rätt att företräda staten vid domstol.
Förordning (2009:1069).