Förordning (2007:1069) med instruktion för regionala etikprövningsnämnder

SFS nr
2007:1069
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:352

Uppgifter

Allmänna uppgifter

1 § Det ska finnas regionala etikprövningsnämnder med uppgift
att pröva ansökningar om etikprövning enligt lagen (2003:460)
om etikprövning av forskning som avser människor.

Nämnderna har även till uppgift att pröva vissa frågor enligt
lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Rådgivande yttrande

2 § En regional etikprövningsnämnd får lämna rådgivande
yttranden om forskning som avser människor enligt
bestämmelserna i förordningen (2003:615) om etikprövning av
forskning som avser människor. Förordning (2008:352).

3 § Har upphävts genom förordning (2008:352).

Allmänt om organisationen

Regionala etikprövningsnämnder

4 § De regionala etikprövningsnämnderna är:

Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg,

Regionala etikprövningsnämnden i Linköping,

Regionala etikprövningsnämnden i Lund,

Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm,

Regionala etikprövningsnämnden i Umeå, och

Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala.

Nämndernas uppbyggnad

5 § En regional etikprövningsnämnd består av två eller flera
avdelningar enligt bilagan till denna förordning. Det finns
bestämmelser om avdelningarnas sammansättning i 25 § lagen
(2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor.

Det ska finnas personliga ersättare för samtliga ledamöter i
nämnden.

Ledning

6 § En regional etikprövningsnämnd leds av ordförandena för
nämndens avdelningar (nämndledningen). Nämndledningen ska
utföra de uppgifter som enligt 3 § och 4 § 1-4
myndighetsförordningen (2007:515) ankommer på myndighetens
ledning. Nämndledningen ska också fatta beslut om
årsredovisning, delårsrapport och budgetunderlag samt andra
beslut av större betydelse. Beslut i ärenden som anges i 1 och
2 §§ denna förordning ska dock fattas av en avdelning inom
nämnden.

Regeringen utser en av avdelningsordförandena att vara
ordförande för nämndledningen.

Om ett ärende som ska avgöras av nämndledningen är så
brådskande att nämndledningen inte hinner sammanträda för att
behandla det, får det avgöras av ordföranden för
nämndledningen. Förordning (2008:352).

Organisation

Ledamöter med vetenskaplig kompetens

7 § De universitet som anges i 9 § ska lämna förslag till
regeringen på ledamöter och ersättare med vetenskaplig
kompetens för den regionala etikprövningsnämnd som
universitetet ska fullgöra uppgifter för enligt samma
bestämmelse. Innan förslag lämnas ska varje universitet samråda
med lärosäten inom respektive nämnds upptagningsområde enligt
bilaga 1 till förordningen (2003:615) om etikprövning av
forskning som avser människor.

Ledamöter som företräder allmänna intressen

7 a § De landsting som anges nedan ska lämna förslag till
regeringen på ledamöter och ersättare som företräder allmänna
intressen i respektive regional etikprövningsnämnd. Innan de
lämnar förslag ska de samråda med andra landsting i de län som
ingår i respektive nämnds upptagningsområde enligt bilaga 1
till förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som
avser människor.

Nämnd Landsting

Regionala etikprövningsnämnden i
Göteborg Västra Götalands
läns landsting

Regionala etikprövningsnämnden i
Linköping Östergötlands läns
landsting

Regionala etikprövningsnämnden i Lund Skåne läns landsting

Regionala etikprövningsnämnden i
Stockholm Stockholms läns
landsting

Regionala etikprövningsnämnden i Umeå Västerbottens läns
landsting

Regionala etikprövningsnämnden i
Uppsala Uppsala läns landsting
Förordning (2008:352).

Vetenskaplig sekreterare

8 § För varje avdelning utser ordföranden en av ledamöterna att
vara vetenskaplig sekreterare för avdelningen för en bestämd
tid.

Den vetenskapliga sekreteraren ska förbereda ärendena inför
avdelningens sammanträden samt bistå ordföranden och
avdelningen i övrigt med vetenskaplig kompetens.

Kansligöromål m.m.

9 § Följande universitet ska upplåta lokaler och svara för att
kansligöromål, föredragning av ärenden och därmed
sammanhängande uppgifter utförs åt respektive nämnd.

Nämnd Universitet

Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg Göteborgs
universitet

Regionala etikprövningsnämnden i Linköping Linköpings
universitet

Regionala etikprövningsnämnden i Lund Lunds
universitet

Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm Karolinska
institutet

Regionala etikprövningsnämnden i Umeå Umeå
universitet

Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala Uppsala
universitet

Ärendenas handläggning

Beslutförhet

10 § I 26 och 27 §§ lagen (2003:460) om etikprövning av
forskning som avser människor finns det bestämmelser om när
nämndernas avdelningar är beslutföra.

Föredragning

11 § Ärendena avgörs efter föredragning. Ledamot i nämnden,
ersättare i nämnden eller sådan personal vid ett universitet
som utför uppgifter som anges i 9 § får vara föredragande i
nämnden.

Ärenden som avses i 6 § tredje stycket får avgöras utan
föredragning. Beslut i sådana ärenden ska anmälas vid nästa
sammanträde med nämndledningen.

Etiska frågor av ny och principiell karaktär

12 § När etiska frågor av ny och principiell karaktär handläggs
ska om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

Särskild kompetens vid prövning av vissa ärenden

13 § I ärenden om prövning av forskning som avser underåriga
eller personer som avses i 20 § lagen (2003:460) om
etikprövning av forskning som avser människor ska det vid
prövningen inom avdelningen finnas särskild kompetens eller ett
särskilt inhämtat yttrande från en expert i frågan.

Den särskilda kompetens som avses i första stycket ska

1. vid avdelningar som prövar ansökningar som gäller medicinsk
forskning avse kompetens inom barnmedicin, psykiatri eller
geriatrik, och

2. vid avdelningar som prövar ansökningar som gäller övrig
forskning avse kompetens inom sådan forskning som är aktuell i
ärendet.

Överlämnande av vissa ärenden

14 § Överlämnande enligt 27 § tredje stycket lagen (2003:460)
om etikprövning av forskning som avser människor ska ske i
särskilt beslut. Beslut som fattas med stöd av ett sådant
beslut ska anmälas vid nästa sammanträde.

15 § Har upphävts genom förordning (2008:352).

Undantag från myndighetsförordningen

16 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på de regionala etikprövningsnämnderna:

2 § om myndighetens ledning,

4 § 5 om ledningens ansvar,

5 § om delegering,

14 § om nämndens sammansättning,

15 och 16 §§ om beslutförhet, och

27 § om rätt att företräda staten vid domstol.

17 § Har upphävts genom förordning (2008:352).

Bilaga

I denna bilaga anges vilka avdelningar som ska finnas inom de
regionala etikprövningsnämnderna. Med medicinsk forskning avses
även farmaci, klinisk psykologi, odontologi och vårdvetenskap.

Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg

Två avdelningar som prövar ansökningar som gäller medicinsk
forskning

En avdelning som prövar ansökningar som gäller övrig forskning

Regionala etikprövningsnämnden i Linköping

En avdelning som prövar ansökningar som gäller medicinsk
forskning

En avdelning som prövar ansökningar som gäller övrig forskning

Regionala etikprövningsnämnden i Lund

Två avdelningar som prövar ansökningar som gäller medicinsk
forskning

En avdelning som prövar ansökningar som gäller övrig forskning

Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm

Fyra avdelningar som prövar ansökningar som gäller medicinsk
forskning

En avdelning som prövar ansökningar som gäller övrig forskning

Regionala etikprövningsnämnden i Umeå

En avdelning som prövar ansökningar som gäller medicinsk
forskning

En avdelning som prövar ansökningar som gäller övrig forskning

Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala

Två avdelningar som prövar ansökningar som gäller medicinsk
forskning

En avdelning som prövar ansökningar som gäller övrig forskning