Förordning (2007:1071) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden

SFS nr
2007:1071
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:1122

Uppgifter

1 § Centrala studiestödsnämnden (CSN) ansvarar för
studiesociala frågor som inte ska hanteras av någon annan
myndighet.

CSN fullgör uppgifter enligt

1. studiestödslagen (1999:1395),

2. studiestödsförordningen (2000:655),

3. förordningen (1995:667) om bidrag till vissa
funktionshindrade elever i gymnasieskolan,

4. förordningen (1997:1158) om statsbidrag för
teckenspråksutbildning för vissa föräldrar, och

5. förordningen (2013:1121) om kostnadsersättning till elever
i gymnasial lärlingsutbildning. Förordning (2013:1122).

2 § Utöver vad som följer av 1 § ska CSN fullgöra uppgifter
enligt

1. förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd,

2. förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för
flyktingar och vissa andra utlänningar, och

3. förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

3 § CSN ska beakta kvinnors och mäns villkor i sitt
utvärderings- och analysarbete. Individbaserad statistik ska
genomgående presenteras och analyseras med kön som övergripande
indelningsgrund, om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Ledning

4 § CSN leds av en myndighetschef.

5 § Vid CSN ska det finnas ett insynsråd som består av högst
elva ledamöter.

Organisation

6 § Vid CSN ska det finnas en avdelning som handlägger samtliga
ärenden om omprövning av myndighetens beslut enligt

1. förordningen (1995:667) om bidrag till vissa
funktionshindrade elever i gymnasieskolan, och

2. förordningen (1997:1158) om statsbidrag för
teckenspråksutbildning för vissa föräldrar.

7 § Utöver vad som anges i denna förordning bestämmer CSN över
sin egen organisation.

Anställningar och uppdrag

8 § Generaldirektören är chef för CSN.

Personalansvarsnämnd

9 § Vid CSN ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

10 § CSN ska tillämpa

1. personalföreträdarförordningen (1987:1101), och

2. internrevisionsförordningen (2006:1228).