Förordning (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket

SFS nr
2007:1073
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:978

Uppgifter

1 § Domstolsverkets uppgift är att ge administrativt stöd
och service åt de allmänna domstolarna, de allmänna
förvaltningsdomstolarna, hyres- och arrendenämnderna,
Rättshjälpsmyndigheten och Rättshjälpsnämnden. Domstolsverket
ska i fråga om dessa

1. i administrativt hänseende leda och samordna verksamheten
för att skapa förutsättningar för en rättssäker verksamhet
och se till att den bedrivs effektivt,

2. åstadkomma en ändamålsenlig resursfördelning,

3. vara en drivande och stödjande kraft i utvecklings- och
kvalitetsarbete,

4. arbeta för god tillgänglighet och information när det
gäller verksamheten, och

5. arbeta för god samverkan dem emellan och med andra berörda
myndigheter.

I detta arbete ska verket iaktta domstolarnas självständighet
enligt regeringsformen. Förordning (2013:978).

1 a § Domstolsverket ska ansvara för utveckling av
rättsinformation samt fullgöra de uppgifter som framgår av
rättsinformationsförordningen (1999:175).
Förordning (2008:1393).

1 b § Domstolsverket ska anmäla till Domarnämnden när det finns
en ledig anställning som ordinarie domare eller som hyresråd i
hyresnämnd som behöver tillsättas. Förordning (2010:1810).

Ledning

2 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

3 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av
högst tio ledamöter.

Ledningens ansvar

4 § Myndighetschefens ansvar enligt 4 § 4
myndighetsförordningen (2007:515) ska, utöver vad som följer av
den bestämmelsen, avse också de myndigheter som anges i 1 §.

Organisation

5 § Myndigheten utför administrativa och handläggande uppgifter
åt Notarienämnden. Förordning (2010:1810).

Anställningar och uppdrag

6 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

7 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.
Nämnden prövar frågor som anges i 25 § myndighetsförordningen
(2007:515) för anställda inom verksamhetsområdet. Två av
ledamöterna i nämnden ska vara anställda vid någon av de
myndigheter som anges i 1 §.

Förordningar som ska tillämpas

8 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101), utom när det gäller 7 §, och
internrevisionsförordningen (2006:1228).

Avgifter

9 § Myndigheten får ta ut avgifter för tillhandahållande av
varor och tjänster.

Rätt att meddela föreskrifter

10 § Myndigheten får meddela de administrativa
verkställighetsföreskrifter som behövs för att uppnå samordning
och effektivitet inom verksamhetsområdet.

Föreskrifter om informationssäkerhet får avse endast de system
vid domstolarna eller de övriga myndigheterna som direkt eller
indirekt är anslutna till det gemensamma nätverket Domnät.

Undantag från myndighetsförordningen

11 § Bestämmelsen i 25 § andra stycket myndighetsförordningen
(2007:515) om personalansvarsnämndens sammansättning ska, när
det gäller personalföreträdare, inte tillämpas på myndigheten.