Förordning (2007:1074) med instruktion för Fideikommissnämnden

SFS nr
2007:1074
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2007-11-22

Uppgifter

1 § Fideikommissnämnden har till uppgift att pröva frågor
enligt lagen (1963:583) om avveckling av fideikommiss och
enligt permutationslagen (1972:205).

Ledning

2 § Myndigheten leds av en nämnd.

3 § Bestämmelser om Fideikommissnämndens sammansättning finns i
19 § lagen (1963:583) om avveckling av fideikommiss. Det som
föreskrivs där om ordförande och ledamöter ska även gälla för
vice ordförande och för ersättare för varje annan ledamot än
ordförande och vice ordförande.

Organisation

4 § Kammarkollegiet utför administrativa och handläggande
uppgifter åt myndigheten.

Beslutförhet

5 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst två andra
ledamöter är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs ska om möjligt samtliga
ledamöter vara närvarande.

Ärendenas handläggning

6 § Ärendena ska avgöras efter föredragning. Nämnden får i
arbetsordningen dock meddela föreskrifter om att ärenden som
inte är av det slaget att de ska avgöras av nämnden, inte
behöver föredras.

Tillämpligheten av vissa förordningar

7 § Förordningen (2000:605) om årsredovisning och
budgetunderlag ska inte tillämpas på myndigheten.

Undantag från myndighetsförordningen

8 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på myndigheten:

5 § om delegering,

8 § om arbetsgivarpolitik, och

16 § om beslutförhet.