Förordning (2007:1075) med instruktion för Gentekniknämnden

SFS nr
2007:1075
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1748

Uppgifter

1 § Gentekniknämnden har till uppgift att genom rådgivande
verksamhet främja en etiskt försvarbar och säker användning av
gentekniken så att människors och djurs hälsa och miljön
skyddas. Nämnden ska beakta vikten av att ett gott
forskningspolitiskt klimat upprätthålls.

Gentekniknämnden har också till uppgift att sprida kunskap om
den gentekniska utvecklingen.

2 § Gentekniknämnden ska

1. yttra sig vid ansökningar om tillstånd enligt 13 kap. 12 §
miljöbalken,

2. också i övrigt yttra sig till berörda myndigheter och till
offentliga och privata institutioner och företag i frågor om
genteknik enligt miljöbalken samt informera dem om sådana
förhållanden inom nämndens område som kan vara av värde för
deras verksamhet,

3. samråda med myndigheter när föreskrifter om genteknik
meddelas med stöd av miljöbalken,

4. hålla sig underrättad om sådana projekt inom
tillämpningsområdet för miljöbalkens regler om genteknik som
kan anses kräva särskilda etiska överväganden eller vara
förenade med risker samt ta initiativ i dessa frågor,

5. underrätta berörda tillsynsmyndigheter om de projekt inom
tillämpningsområdet för miljöbalkens regler om genteknik som
anses kräva särskilda etiska överväganden eller vara förenade
med risker och därvid föreslå sådana försiktighetsmått eller
andra åtgärder som nämnden bedömer vara behövliga,

6. följa utvecklingen inom gentekniken och särskilt beakta nya
förhållanden som har eller kan få betydelse för det allmännas
tillsyn av användningen av gentekniken,

7. informera allmänheten om utvecklingen inom det bevakade
området på ett sådant sätt att intresset för etiska frågor och
säkerhetsfrågor upprätthålls och den allmänna debatten
stimuleras,

8. uppmärksamma behovet av utbildning av personal som arbetar
eller ska arbeta med gentekniken, och

9. anmäla till regeringen om något användningsområde eller
någon planerad användning av gentekniken kan ifrågasättas från
etiska eller humanitära synpunkter eller om området för det
allmännas tillsyn behöver utvidgas till att omfatta andra
frågor än dem som är föremål för offentlig kontroll.

3 § Gentekniknämnden ska varje år i samband med
årsredovisningen till regeringen lämna en översiktlig
redovisning av utvecklingen av gentekniken under det senaste
räkenskapsåret med uppgift om hur forskning och utveckling har
påverkats av miljöbalkens regler på området och de föreskrifter
som har meddelats med stöd av dessa regler.

Ledning

4 § Myndigheten leds av en nämnd.

5 § Nämnden består av en ordförande, en vice ordförande och 15
andra ledamöter.

För varje annan ledamot än ordföranden och vice ordföranden
finns en personlig ersättare.

Ledamöterna och ersättarna utses för en tid av högst fyra år.
Förordning (2010:1748).

6 § Ordföranden och vice ordföranden ska vara jurister och ha
domarerfarenhet.

Åtta ledamöter ska vara riksdagsledamöter. En ledamot ska vara
etiskt sakkunnig. Av övriga ledamöter utses

1. två ledamöter efter förslag av Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och samhällsbyggande, varav en ledamot ska ha
erfarenhet av djurskyddsfrågor, och

2. fyra ledamöter efter förslag av Vetenskapsrådet, varav en
ledamot ska vara ekolog.

Det som sägs i andra stycket om utseende av en ledamot
tillämpas också på ersättaren för en sådan ledamot. Som
ersättare för en ledamot som ska vara riksdagsledamot kan dock
utses även den som enligt 3 kap. regeringsformen har utsetts
till ersättare för en riksdagsledamot.

Upphör riksdagsledamotens uppdrag i riksdagen ska en ny
ledamot och en ersättare för honom eller henne utses för den
återstående tiden. Förordning (2010:1748).

Organisation

7 § Vid nämnden finns ett kansli.

8 § Gentekniknämnden sammanträder efter kallelse av
ordföranden. Om en ledamot begär att nämnden ska sammankallas,
ska en sådan begäran följas.

Anställningar och uppdrag

9 § Det som föreskrivs i 22 § myndighetsförordningen (2007:515)
om ledamöter och ordförande ska även gälla för ersättare för
ledamöter och vice ordförande i nämnden.