Förordning (2007:1076) med instruktion för Notarienämnden

SFS nr
2007:1076
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2007-11-22

Uppgifter

1 § Notarienämnden handlägger vissa frågor som rör
notarietjänstgöring enligt notarieförordningen (1990:469).

Ledning

2 § Myndigheten leds av en nämnd.

3 § Nämnden består av högst sex personer. För varje annan
ledamot än ordföranden finns en ersättare.

Organisation

4 § Domstolsverket utför administrativa uppgifter åt
myndigheten.

Handläggning av ärenden

5 § Nämnden är beslutför när minst fyra ledamöter, bland dem
ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande.

När ett ärende av principiell natur eller annars av större vikt
handläggs ska om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

6 § Om ett ärende är så brådskande att det inte kan avgöras vid
ett sammanträde, får det avgöras genom kontakter mellan
ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för
beslutförhet. Ett sådant beslut ska anmälas vid nästa
sammanträde med nämnden.

Även i andra fall än som avses i första stycket får ärenden
avgöras utan sammanträde, om samtliga ledamöter deltar i
avgörandet och är ense om utgången.

7 § Domstolsverket svarar för beredning och föredragning av
ärendena.

Ordföranden får överta beredning och föredragning av ärenden
som avgörs vid sammanträden med nämnden.

8 § Nämnden får i arbetsordningen meddela föreskrifter om att
ordföranden eller någon anställd vid Domstolsverket får pröva
frågor om utlämnande av allmänna handlingar.

9 § Chefen för Domstolsverket eller den denne utser får närvara
vid sammanträden med nämnden utom när nämnden handlägger
ärenden som överklagats dit.

Anställningar och uppdrag

10 § Ledamöterna och ersättarna utses av regeringen för en tid
av högst tre år.

Regeringen utser bland ledamöterna en att vara ordförande och
en att vara vice ordförande.

Rätt att meddela föreskrifter

11 § Myndigheten får meddela föreskrifter om
notarietjänstgöring och notariemeritering.

Undantag från myndighetsförordningen

12 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på myndigheten:

5 § om delegering,

8 § om arbetsgivarpolitik, och

16 § om beslutförhet vid brådskande ärenden.