Förordning (2007:1077) med instruktion för Revisorsnämnden

SFS nr
2007:1077
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:202

Uppgifter

1 § Revisorsnämndens verksamhet syftar till att upprätthålla
förtroendet för revisorers verksamhet och för
auktorisationssystemet för att på så sätt bidra till att
olika intressenter har tillgång till trovärdig ekonomisk
information om företags redovisning och förvaltning.

Revisorsnämnden ska

1. handlägga frågor om auktorisation och godkännande av
revisorer samt registrering av revisionsbolag i syfte att
tillgodose samhällets behov av kvalificerade och oberoende
externa revisorer,

2. utöva tillsyn i syfte att säkerställa att auktoriserade
och godkända revisorer samt registrerade revisionsbolag
driver revisionsverksamhet som är av hög kvalitet och
uppfyller höga etiska krav,

3. pröva frågor om disciplinära åtgärder,

4. anordna examina och lämplighetsprov,

5. föra ett register över auktoriserade och godkända
revisorer samt registrerade revisionsbolag,

6. lämna information och uppgifter i frågor om auktorisation,
godkännande, registrering och tillsyn,

7. följa utvecklingen inom revisorsområdet och särskilt
beakta nya nationella och internationella förhållanden som
har eller kan få betydelse för tillsynen över revisorer och
revisionsbolag samt för tolkningen och utvecklingen av god
revisors- och revisionssed, samt

8. vara representerad i samordningsorganet för tillsyn enligt
förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och
finansiering av terrorism.

Det är särskilt viktigt att Revisorsnämnden i sin verksamhet
ingriper mot revisorer som medverkar till eller underlättar
för ekonomisk brottslighet. Förordning (2013:223).

Ledning

2 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Särskilt organ

3 § Inom Revisorsnämnden finns ett särskilt beslutsorgan som
benämns Tillsynsnämnden. Tillsynsnämnden har till uppgift att
besluta om föreskrifter och disciplinära åtgärder, avge
förhandsbesked samt i övrigt avgöra ärenden av principiell
karaktär som rör myndighetsutövning mot enskilda.
Tillsynsnämnden får i särskilda beslut lämna över till
ordföranden, vice ordföranden eller direktören att avgöra
ärenden som är brådskande eller som är av det slaget att de
inte behöver prövas av Tillsynsnämnden. I den utsträckning
Tillsynsnämnden beslutar ska sådana beslut anmälas vid nästa
sammanträde med Tillsynsnämnden. Förordning (2014:202).

4 § Tillsynsnämnden består av en ordförande och åtta andra
ledamöter. En av ledamöterna ska vara vice ordförande. För
andra ledamöter än ordföranden ska det finnas ersättare.

5 § Ordföranden och vice ordföranden ska vara jurister och ha
domarerfarenhet.

Av de andra ledamöterna ska två vara auktoriserade eller
godkända revisorer. Övriga ledamöter ska ha erfarenhet från
verksamhet som berörs av revision.

Det som sägs i första och andra styckena om vice ordförande
och andra ledamöter tillämpas också på ersättare för dem.
Förordning (2013:223).

6 § Tillsynsnämnden är beslutför när ordföranden eller vice
ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är
närvarande.

Anställningar och uppdrag

7 § Direktören är myndighetschef.

8 § Ordförande, ledamöter och ersättare i Tillsynsnämnden utses
av regeringen för en bestämd tid.

Avgifter

9 § Revisorsnämndens verksamhet ska finansieras med avgifter.
Avgiftsinkomsterna disponeras av Revisorsnämnden.
Förordning (2012:818).

10 § Revisorsnämnden får sälja sammanställningar och utdrag ur
revisorsregistret. Inkomsterna disponeras av
Revisorsnämnden. Förordning (2012:818).