Förordning (2007:1078) med instruktion för Rättshjälpsmyndigheten

SFS nr
2007:1078
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2007-11-22

Uppgifter

1 § Rättshjälpsmyndigheten har till uppgift att handlägga vissa
ärenden om rättshjälp enligt rättshjälpslagen (1996:1619) samt
vissa ärenden om betalning till eller utbetalning från staten.

Ledning

2 § Rättshjälpsmyndigheten leds av en myndighetschef.
Myndighetschef är lagmannen i Sundsvalls tingsrätt.

Ledningens ansvar

3 § Myndighetschefen är skyldig att vid Rättshjälpsmyndigheten
genomföra den interna styrning och kontroll som Domstolsverket
ansvarar för enligt förordningen (2007:1073) med instruktion
för Domstolsverket.

Delegering

4 § Chefen för Rättshjälpsmyndigheten får, utöver vad som
följer av 5 § myndighetsförordningen (2007:515), uppdra åt
någon som är anställd vid en tingsrätt eller en hyresnämnd på
samma ort som Rättshjälpsmyndigheten att avgöra administrativa
ärenden.

Undantag från myndighetsförordningen

5 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på Rättshjälpsmyndigheten:

4 § 4 om intern styrning och kontroll,

4 § 5 om ärenden som ska avgöras av myndighetens ledning, när
det gäller beslut som avses i 1 § denna förordning, och

21 § om myndighetens beslut, när det gäller andra beslut än
administrativa beslut.