Förordning (2007:1079) med instruktion för Rättshjälpsnämnden

SFS nr
2007:1079
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2007-11-22

Uppgifter

1 § Rättshjälpsnämnden har till uppgift att pröva överklaganden
enligt 44 § andra stycket rättshjälpslagen (1996:1619).

Ledning

2 § Myndigheten leds av en nämnd. I 48 § rättshjälpslagen
(1996:1619) finns bestämmelser om hur nämnden är sammansatt och
om hur ledamöterna och ersättarna för dessa utses.

3 § Ledamöterna och ersättarna utses för en tid av högst tre
år.

De advokater som ska ingå i Rättshjälpsnämnden utses efter
förslag av Sveriges advokatsamfund.

Ledningens ansvar

4 § Rättshjälpsnämndens ledning är skyldig att vid
Rättshjälpsnämnden genomföra den interna styrning och kontroll
som Domstolsverket ansvarar för enligt förordningen (2007:1073)
med instruktion för Domstolsverket.

Organisation

5 § Hovrätten för Nedre Norrland utför administrativa uppgifter
åt myndigheten.

Ärendenas handläggning

6 § I 49 § rättshjälpslagen (1996:1619) finns bestämmelser om
beslutförhet och omröstning.

7 § Om Rättshjälpsnämnden i arbetsordningen har meddelat
föreskrifter om att ordföranden får begära in förklaringar,
upplysningar eller yttranden i ärenden hos nämnden eller pröva
frågor om utlämnande av allmänna handlingar eller frågor som
uppkommer med anledning av överklaganden av nämndens beslut i
sådana frågor, får ordföranden i sin tur lämna över till en
tjänsteman vid Hovrätten för Nedre Norrland att vidta dessa
åtgärder.

Undantag från myndighetsförordningen

8 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på Rättshjälpsnämnden:

4 § 4 om intern styrning och kontroll, och

8 § om arbetsgivarpolitik.