Förordning (2007:1080) med instruktion för Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet

SFS nr
2007:1080
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2007-11-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:427
Upphävd
2008-07-01

Uppgifter

1 § Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet har till
uppgift att

1. lämna förslag till regeringen i ärenden om anställning som
domare eller hyresråd enligt särskilda bestämmelser,

2. besluta i fråga om tillstånd som avses i 12 kap. 3 §
rättegångsbalken när det gäller lagfarna domare i och
rättsbildade befattningshavare vid domstol,

3. handha och pröva frågor om bisyssla som avses i 7 a-7 d §§
lagen (1994:260) om offentlig anställning när det gäller lagman
i tingsrätt och länsrätt,

4. handha och pröva frågor om bisyssla som avses i 7 a-7 c §§
lagen om offentlig anställning när det gäller hyresråd som är
chef för hyresnämnd, samt

5. fullgöra vad regeringen i övrigt bestämmer.

Ledning

2 § Myndigheten leds av en nämnd.

3 § Nämnden består av högst elva ledamöter. För varje ledamot
finns en personlig ersättare.

Organisation

4 § Domstolsverket utför administrativa uppgifter åt
myndigheten.

Handläggning av ärenden

5 § Domstolsverket svarar för beredning och föredragning av
ärendena. Ordföranden får ta över beredningen och
föredragningen av ett ärende.

6 § När ett ärende av principiell natur eller annars av större
vikt handläggs ska om möjligt samtliga ledamöter vara
närvarande.

7 § Nämnden får i arbetsordningen meddela föreskrifter om att
ordföranden eller någon anställd vid Domstolsverket får pröva
frågor om utlämnande av allmänna handlingar samt frågor som
uppkommer med anledning av överklagande av nämndens beslut.

8 § Vid nämndens prövning ska de sökandes skicklighet för
anställningen särskilt beaktas.

Innan nämnden lämnar sitt förslag i fråga om någon annan
anställning än som chef för domstol eller hyresnämnd ska den
inhämta yttrande från chefen för den aktuella domstolen eller
hyresnämnden. Chefen för den aktuella domstolen eller
hyresnämnden bör träffa de sökande som han eller hon avser att
yttra sig över. I yttrandet ska det anges om det finns behov av
en jämnare könsfördelning.

Innan nämnden i ett ärende om anställning som domare eller
hyresråd för upp en sökande på förslag, ska uppgifter om
sökanden inhämtas ur belastningsregistret enligt förordningen
(1999:1134) om belastningsregister, om det inte möter något
hinder enligt 7 § lagen (1998:620) om belastningsregister.

Anställningar och uppdrag

9 § Ledamöterna och ersättarna utses av regeringen för en tid
av högst tre år.

Regeringen utser bland ledamöterna en att vara ordförande och
en att vara vice ordförande.

Undantag från myndighetsförordningen

10 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på myndigheten:

5 § om delegering,

8 § om arbetsgivarpolitik, och

16 § andra stycket om avgörande av ordföranden i brådskande
fall, när det gäller frågor enligt 1 § 1 denna förordning.