Förordning (2007:1081) med instruktion för Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag

SFS nr
2007:1081
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2007-11-22

Uppgifter

1 § Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag har till uppgift
att pröva överklaganden av domstols beslut om entledigande och
avstängning av nämndemän enligt 4 kap. 8 b § rättegångsbalken
och 23 § lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar.

Ledning

2 § Myndigheten leds av en nämnd.

3 § Nämnden består av fem ledamöter. För varje annan ledamot än
ordföranden och vice ordföranden finns en ersättare.

Ordföranden och vice ordföranden ska vara eller ha varit
ordinarie domare.

Organisation

4 § Hos nämnden tjänstgör en sekreterare.

5 § Kammarrätten i Sundsvall ska upplåta lokaler och utföra
administrativa uppgifter åt myndigheten.

Beslutförhet

6 § Nämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden
och tre andra ledamöter är närvarande.

Ärendenas handläggning

7 § Nämnden får ge dem som kan lämna upplysningar i ett ärende
tillfälle att närvara vid ett sammanträde.

Den som varit närvarande har rätt att av allmänna medel få
skälig ersättning för sina inställelsekostnader.

8 § Myndigheten får i arbetsordningen meddela föreskrifter om
att ordföranden eller vice ordföranden får besluta om
avskrivning av ärenden efter återkallelse och att ordföranden,
vice ordföranden eller sekreteraren får pröva frågor om
utlämnande av allmänna handlingar.

Anställningar och uppdrag

9 § Det som föreskrivs i 22 § myndighetsförordningen (2007:515)
om ledamöter och ordförande ska även gälla för ersättare för
ledamöter, vice ordförande och sekreteraren i nämnden.

Överklagande

10 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än
beslut enligt 7 § andra stycket denna förordning får dock inte
överklagas.

Undantag från myndighetsförordningen

11 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på myndigheten:

5 § om delegering,

8 § om arbetsgivarpolitik, och

16 § andra stycket om beslutförhet.