Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

SFS nr
2007:1091
Departement/myndighet
Finansdepartementet UR
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:474

1 kap. Lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna
bestämmelser

Lagens innehåll

1 § I denna lag finns föreskrifter om

– lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna
bestämmelser (1 kap.),

– definitioner (2 kap.),

– tröskelvärden (3 kap.),

– upphandlingsförfaranden (4 kap.),

– ramavtal (5 kap.),

– elektronisk auktion (5 a kap.),

– tekniska specifikationer och särskilda kontraktsvillkor i
förfrågningsunderlag m.m. (6 kap.),

– annonsering av upphandling (7 kap.),

– tidsfrister för att komma in med anbudsansökningar och anbud
m.m. (8 kap.),

– kommunikation, information och dokumentation (9 kap.),

– uteslutning av leverantörer (10 kap.),

– kontroll av leverantörers lämplighet och val av deltagare
m.m. (11 kap.),

– tilldelning av kontrakt (12 kap.),

– byggkoncessioner (13 kap.),

– projekttävlingar på tjänsteområdet (14 kap.),

– upphandling som inte omfattas av direktivet (15 kap.),

– avtalsspärr, överprövning och skadestånd (16 kap.),

– upphandlingsskadeavgift (17 kap.), och

– tillsyn (18 kap.).

Till lagen hör följande bilagor:

– Förteckning över byggentreprenadkontrakt (bilaga 1)

– Förteckning över tjänstekontrakt (A-tjänster) (bilaga 2)

– Förteckning över tjänstekontrakt (B-tjänster) (bilaga 3)

– Definition av vissa tekniska specifikationer (bilaga 4)
Lag (2010:571).

Lagens tillämpningsområde

2 § Denna lag gäller för offentlig upphandling av
byggentreprenader, varor och tjänster samt av byggkoncessioner.
Lagen gäller även när upphandlande myndigheter anordnar
projekttävlingar. Vad som avses med offentlig upphandling och
upphandlande myndighet anges i 2 kap. 13 § respektive 19 §.

Endast 15 kap. tillämpas i fråga om offentlig upphandling som

1. avser tjänster enligt bilaga 3 (B-tjänster), eller

2. avser andra kontrakt, vars värde understiger de
tröskelvärden som anges i lagen.

I fråga om offentlig upphandling som avser tjänster som anges i
bilaga 2 (A-tjänster) tillämpas inte 13 och 14 kap.

En upphandling som avser både A-tjänster och B-tjänster ska
anses vara en upphandling av A-tjänster om värdet av A-
tjänsterna överstiger värdet av B-tjänsterna. I annat fall ska
upphandlingen i sin helhet anses vara en upphandling av B-
tjänster.

Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling CPV-
referensnummer för byggentreprenadkontrakt samt CPC- och CPV-
referensnummer för A-tjänster och B-tjänster.

I fråga om tjänstekoncessioner gäller endast 1 kap. 12 §.
Lag (2011:1030).

Undantag från lagens tillämpningsområde

Upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster

3 § Denna lag gäller inte för upphandling som

1. omfattas av lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena
vatten, energi, transporter och posttjänster, eller

2. är undantagen enligt 1 kap. 12, 21, 22 eller 23 § i den
lagen.

Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

3 a § Denna lag gäller inte för upphandling som

1. omfattas av lagen (2011:1029) om upphandling på försvars-
och säkerhetsområdet, eller

2. är undantagen enligt 1 kap. 7, 8, 9 eller 10 § den lagen.
Lag (2011:1030).

Teletjänster

4 § Denna lag gäller inte för kontrakt som huvudsakligen syftar
till att ge en upphandlande myndighet möjlighet att
tillhandahålla eller driva publika telenät eller att för
allmänheten tillhandahålla teletjänster.

Upphandling enligt andra internationella regler

5 § Denna lag gäller inte upphandling som omfattas av andra
bestämmelser och görs enligt

1. ett internationellt avtal mellan någon av staterna inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och någon annan
stat för ett projekt som är gemensamt för de avtalsslutande
staterna,

2. upphandlingsförfaranden som har överenskommits i ett
internationellt avtal med anknytning till stationering av
militär personal, eller

3. upphandlingsförfaranden som har överenskommits i en
internationell organisation.

Undantag på grund av sekretess m.m.

5 a § Bestämmelserna i denna lag gäller inte för upphandling
som omfattas av sekretess eller rör rikets väsentliga
intressen. Lag (2011:1030).

Särskilda undantag

6 § Denna lag gäller inte för kontrakt som avser

1. förvärv av fastighet, arrenderätt, hyresrätt, bostadsrätt,
tomträtt, servitutsrätt eller någon annan rättighet till
fastighet, dock gäller lagen för upphandling av finansiella
tjänster med anledning av kontrakt som avses i denna punkt,

2. anskaffning, utveckling, produktion eller samproduktion av
programmaterial avsett för radio- och TV-program samt
upphandling av sändningstid,

3. skiljemanna- eller förlikningsuppdrag,

4. finansiella tjänster i samband med utfärdande, försäljning,
förvärv eller överlåtelse av värdepapper eller andra
finansiella instrument,

5. anställningar,

6. forsknings- och utvecklingstjänster, med undantag för sådana
vilkas resultat endast tillkommer en upphandlande myndighet i
den egna verksamheten och betalas av myndigheten, eller

7. verksamhet som rör förvaltning av statsskulden eller som
avser tjänster från en centralbank.

Med fastighet enligt första stycket 1 avses det som enligt
jordabalken utgör eller tillhör en fastighet. Befintlig byggnad
som tillhör någon annan än ägaren till jorden skall också anses
utgöra en fastighet. Detsamma gäller sådana tillbehör till
byggnaden som avses i 2 kap. 2 och 3 §§ jordabalken, om de
tillhör byggnadens ägare.

Tjänstekontrakt som tilldelas på grund av ensamrätt

7 § Denna lag gäller inte för tjänstekontrakt som en
upphandlande myndighet tilldelar en annan upphandlande
myndighet som på grund av lag eller annan författning har
ensamrätt att utföra tjänsten.

Kompletterande byggentreprenadkontrakt i samband med
byggkoncessioner

8 § Denna lag skall inte tillämpas på kompletterande
byggentreprenader som varken ingår i det ursprungliga
koncessionsprojektet eller det ursprungliga kontraktet om

1. de genom oförutsedda omständigheter har blivit nödvändiga
för arbetets utförande enligt beskrivningen i
koncessionsprojektet eller kontraktet, förutsatt att kontraktet
tilldelas den ursprungliga leverantören,

2. de kompletterande arbetena inte utan stora tekniska eller
ekonomiska olägenheter för den upphandlande myndigheten kan
skiljas från det ursprungliga upphandlingskontraktet, eller

3. de är absolut nödvändiga för att kontraktet skall kunna
fullföljas.

Undantaget i första stycket gäller dock inte om det sammanlagda
värdet av kontraktet överstiger hälften av det ursprungliga
kontraktets värde.

Allmänna bestämmelser

Principer för offentlig upphandling

9 § Upphandlande myndigheter skall behandla leverantörer på ett
likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt genomföra
upphandlingar på ett öppet sätt. Vid upphandlingar skall vidare
principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet
iakttas.

9 a § Upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och
sociala hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art
motiverar detta. Lag (2010:571).

Rätten att få delta i en offentlig upphandling

10 § En anbudssökande eller anbudsgivare, som enligt
bestämmelser i det land i vilket verksamheten är etablerad har
rätt att leverera den tjänst som kontraktet är avsett för, får
inte uteslutas från att delta i en offentlig upphandling endast
på grund av krav på att leverantören skall vara en fysisk eller
en juridisk person.

När det gäller tjänste- och byggentreprenadkontrakt eller
varukontrakt som också omfattar tjänster eller monterings- och
installationsarbeten får juridiska personer uppmanas att i
anbudet eller anbudsansökan uppge namn och yrkeskvalifikationer
på de personer som skall utföra tjänsterna.

11 § Grupper av leverantörer har rätt att ansöka om att få
lämna ett anbud och att lämna ett anbud. Den upphandlande
myndigheten får inte ställa upp villkor om att sådana grupper
skall ha en bestämd juridisk form för att få lämna en
anbudsansökan eller ett anbud. Myndigheten får dock begära att
en grupp skall ha en viss juridisk form när den blivit
tilldelad kontraktet, om det krävs för att kontraktet skall
kunna fullgöras på ett godtagbart sätt.

Beviljande av särskilda rättigheter eller ensamrätt att utöva
offentlig tjänsteverksamhet

12 § Om en upphandlande myndighet beviljar någon annan än en
upphandlande myndighet särskilda rättigheter eller ensamrätt
att bedriva verksamhet i det allmännas intresse, skall den
handling varigenom denna rätt beviljas innehålla en bestämmelse
som innebär att innehavaren av rättigheten eller ensamrätten
skall iaktta principen om icke-diskriminering på grund av
nationalitet när den tilldelar tredje man varukontrakt.

2 kap. Definitioner

Allmänna definitioner

1 § Med anbudssökande avses den som ansöker om att få delta i
ett selektivt eller förhandlat förfarande, i en
konkurrenspräglad dialog eller i ett urvalsförfarande enligt
15 kap. Lag (2010:571).

2 § Med anknutet företag avses

1. företag över vilket en upphandlande myndighet har ett
bestämmande inflytande,

2. företag som kan utöva ett bestämmande inflytande över en
upphandlande myndighet, och

3. företag som tillsammans med en upphandlande myndighet står
under bestämmande inflytande av ett annat företag på grund av
ägande eller finansiellt deltagande eller på grund av de regler
företaget lyder under.

Ett bestämmande inflytande skall anses finnas om en
upphandlande myndighet direkt eller indirekt, i förhållande
till ett företag, innehar mer än hälften av andelarna i
företaget eller kontrollerar majoriteten av röstetalet på grund
av aktieägande eller motsvarande eller kan utse mer än halva
antalet ledamöter i företagets styrelse eller motsvarande
ledningsorgan.

3 § Med byggentreprenadkontrakt avses ett kontrakt som

1. avser utförande eller både projektering och utförande av
arbete som är hänförligt till en verksamhet som anges i bilaga
1, eller

2. medför att ett byggnadsverk realiseras, oavsett hur
kontraktet utformas, enligt krav som ställs upp av den
upphandlande myndigheten.

Med byggnadsverk avses det samlade resultatet av bygg- och
anläggningsarbeten, om resultatet självständigt kan fullgöra en
teknisk eller ekonomisk funktion.

4 § Med byggkoncession avses ett kontrakt av samma slag som ett
byggentreprenadkontrakt men som innebär att ersättningen helt
eller delvis utgörs av rätt att utnyttja anläggningen.

5 § Med CPV-nomenklaturen avses den gemensamma terminologi vid
offentlig upphandling som antagits genom Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 2195/2002 av den 5 november 2002 om
gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV), ändrad
genom kommissionens förordning (EG) nr 2151/2003.

Om NACE- eller CPC-nomenklaturen i bilagorna 1-3 avviker från
CPV-nomenklaturen har dessa företräde.

6 § Med elektroniska medel avses medel som överför signaler via
tråd eller radiovågor, på optisk väg eller via andra
elektromagnetiska överföringsmedier.

6 a § Med elektronisk auktion avses en upprepad process med
hjälp av elektroniska medel för att presentera nya lägre
priser eller nya värden för vissa delar av anbuden.
Lag (2010:571).

7 § Med erkända organ avses sådana provnings- och
kalibreringslaboratorier samt organ för inspektion och
certifiering som uppfyller tillämpliga europeiska standarder.

8 § Med förfrågningsunderlag avses sådant underlag för anbud
som en upphandlande myndighet tillhandahåller en leverantör.

9 § Med förhandlat förfarande avses ett förfarande där den
upphandlande myndigheten inbjuder utvalda leverantörer och
förhandlar om kontraktsvillkoren med en eller flera av dem.

9 a § Med inköpscentral avses en upphandlande myndighet som

1. ingår ramavtal om byggentreprenader, varor eller tjänster
som är avsedda för andra upphandlande myndigheter, eller

2. medverkar vid en offentlig upphandling i egenskap av ombud
åt flera upphandlande myndigheter. Lag (2010:571).

9 b § Med konkurrenspräglad dialog avses ett förfarande som
varje leverantör kan begära att få delta i och där den
upphandlande myndigheten för en dialog med de anbudssökande
som har bjudits in att delta i detta förfarande.
Lag (2010:571).

10 § Med kontrakt avses ett skriftligt avtal med ekonomiska
villkor som

1. sluts mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en
eller flera leverantörer,

2. avser utförande av byggentreprenad, leverans av varor eller
tillhandahållande av tjänster, och

3. undertecknas av parterna eller signeras av dem med en
elektronisk signatur.

10 a § Med kontrakt enligt 10 § avses dock inte avtal som sluts
mellan en upphandlande myndighet och en juridisk person eller
en gemensam nämnd enligt kommunallagen (1991:900), om

1. den upphandlande myndigheten utövar en kontroll över den
juridiska personen eller den gemensamma nämnden som motsvarar
den som den utövar över sin egen förvaltning, och

2. den juridiska personen eller den gemensamma nämnden bedriver
huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den eller de
myndigheter som kontrollerar den. Lag (2012:392).

11 § Med leverantör avses den som på marknaden tillhandahåller
varor eller tjänster eller utför byggentreprenader.

Med leverantör avses också grupper av leverantörer.

12 § Med offentligt styrda organ avses sådana bolag,
föreningar, delägarförvaltningar, särskilt bildade
samfällighetsföreningar och stiftelser som tillgodoser behov i
det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte är
av industriell eller kommersiell karaktär, och

1. som till största delen är finansierade av staten, en kommun,
ett landsting eller en upphandlande myndighet,

2. vars verksamhet står under kontroll av staten, en kommun,
ett landsting eller en upphandlande myndighet, eller

3. i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än halva
antalet ledamöter är utsedda av staten, en kommun, ett
landsting eller en upphandlande myndighet.

13 § Med offentlig upphandling avses de åtgärder som vidtas av
en upphandlande myndighet i syfte att tilldela ett kontrakt
eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster eller
byggentreprenader.

14 § Med projekttävling avses en tävling som är öppen för alla
och som anordnas av en upphandlande myndighet i syfte att
förvärva en ritning eller en projektbeskrivning som en jury
utsett till vinnande bidrag.

15 § Med ramavtal avses ett avtal som ingås mellan en eller
flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer
i syfte att fastställa villkoren för senare tilldelning av
kontrakt under en given tidsperiod.

16 § Med selektivt förfarande avses ett förfarande där alla
leverantörer kan ansöka om att få delta men endast
anbudssökande som inbjuds av den upphandlande myndigheten att
delta får lämna anbud.

17 § Med tjänstekoncession avses ett kontrakt av samma slag som
ett tjänstekontrakt men som innebär att ersättningen för
tjänsterna helt eller delvis utgörs av rätt att utnyttja
tjänsten.

18 § Med tjänstekontrakt avses ett kontrakt som gäller
utförande av tjänster enligt bilaga 2 eller 3 (A- eller B-
tjänster) och som inte utgör ett byggentreprenadkontrakt enligt
3 § eller ett varukontrakt enligt 21 §.

Ett kontrakt som avser varor och som även omfattar A- eller B-
tjänster skall behandlas som ett tjänstekontrakt, om värdet av
tjänsterna är högre än värdet av varorna.

Ett kontrakt som avser A- eller B-tjänster och omfattar
verksamhet som hänförs till byggentreprenader enligt bilaga 1,
men som är underordnad kontraktets ändamål i övrigt, skall
behandlas som ett tjänstekontrakt.

19 § Med upphandlande myndighet avses statliga och kommunala
myndigheter.

Vid tillämpning av denna lag skall med myndighet jämställas

1. beslutande församlingar i kommuner och landsting, och

2. offentligt styrda organ som avses i 12 §, samt

3. sammanslutningar av en eller flera myndigheter enligt första
stycket eller församlingar enligt 1 eller sammanslutningar av
ett eller flera organ enligt 2.

20 § Med upphandlarprofil avses en sammanställning av uppgifter
som är tillgängliga på Internet och som innehåller information
om den upphandlande myndigheten och dess upphandlingar.

21 § Med varukontrakt avses ett kontrakt som gäller köp,
leasing, hyra eller hyrköp av varor under förutsättning att
kontraktet inte skall anses utgöra ett byggentreprenadkontrakt
enligt 3 § eller ett tjänstekontrakt enligt 18 § andra stycket.

Ett kontrakt skall behandlas som ett varukontrakt även om det
omfattar monterings- och installationsarbeten avseende varorna,
om värdet av arbetena är mindre än värdet av varorna.

22 § Med öppet förfarande avses ett förfarande där alla
leverantörer får lämna anbud.

Definitioner som gäller endast 15 kap.

23 § Med direktupphandling avses en upphandling utan krav på
anbud i viss form. Lag (2010:571).

24 § Med förenklat förfarande avses ett förfarande där alla
leverantörer har rätt att delta, deltagande leverantörer skall
lämna anbud och den upphandlande myndigheten får förhandla med
en eller flera anbudsgivare.

25 § Med urvalsförfarande avses ett förfarande där alla
leverantörer har rätt att ansöka om att få lämna anbud, den
upphandlande myndigheten inbjuder vissa leverantörer att lämna
anbud och den upphandlande myndigheten får förhandla med en
eller flera anbudsgivare.

3 kap. Tröskelvärden

Tröskelvärdenas storlek

1 § Denna lag ska tillämpas på kontrakt vilkas värde beräknas
uppgå till minst de belopp (tröskelvärden) som Europeiska
kommissionen vid varje tid har beslutat eller lämnat
meddelande om, om kontraktet avser

1. a) varor som upphandlas av en central statlig myndighet, i
fråga om sådana myndigheter inom försvarsområdet dock endast
då kontraktet avser produkter som anges i bilaga V till
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31
mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig
upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster, senast
ändrat genom kommissionens förordning (EG) nr 2083/2005,

1. b) tjänster som upphandlas av en central statlig myndighet,
om inte annat följer av andra stycket,

2. varor och tjänster i andra fall än som avses i 1, eller

3. byggentreprenader.

Vid upphandling som görs av en central statlig myndighet
tillämpas samma tröskelvärde som gäller enligt första stycket
2, om upphandlingen avser

1. sådana forsknings- och utvecklingstjänster som omfattas av
kategori 8 i bilaga 2,

2. sådana telekommunikationstjänster i kategori 5 i bilaga 2,
vilkas referensnummer i CPV-nomenklaturen motsvarar
referensnumren CPC 7524, 7525 och 7526, eller

3. sådana tjänster som anges i bilaga 3 (B-tjänster).

Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling
tröskelvärdena i euro och svenska kronor samt en förteckning
över de försvarsprodukter som avses i första stycket 1. a).

Särskilda bestämmelser om tröskelvärden vid projekttävlingar
finns i 14 kap. 2 och 3 §§.

Värdet av kontraktet ska beräknas exklusive mervärdesskatt.
Lag (2010:571).

Kontrakt som subventioneras med mer än hälften av en
upphandlande myndighet

2 § Denna lag ska tillämpas på kontrakt som upphandlas av
någon annan än en upphandlande myndighet eller av en
upphandlande myndighet för någon annans räkning, om mer än
hälften av kostnaden för kontraktet täcks av direkta bidrag
från en upphandlande myndighet och kontraktets värde
beräknas uppgå till minst de belopp (tröskelvärden) som
Europeiska kommissionen vid varje tid har beslutat eller
lämnat meddelande om, om kontraktet avser

1. en byggentreprenad som gäller uppförande av sjukhus,
anläggningar för sport, rekreation och fritid, skol- eller
universitetsbyggnader eller byggnader för
administrationsändamål, eller

2. tjänster som har samband med en byggentreprenad som avses i
1.

Den upphandlande myndighet som lämnar ett sådant bidrag ska se
till att bestämmelserna i denna lag tillämpas om kontraktet
upphandlas av någon annan än myndigheten.

Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling
tröskelvärdena i euro och svenska kronor. Lag (2010:571).

Beräkning av värdet av ett kontrakt

3 § Värdet av kontrakt som avses i 1 eller 2 § skall uppskattas
till det totala belopp som skall betalas enligt kontraktet. Vid
beräkningen skall options- och förlängningsklausuler beaktas
som om de utnyttjats. Vidare skall de premier och ersättningar
som den upphandlande myndigheten planerar att betala till
anbudssökande eller anbudsgivare räknas in i värdet.

4 § Beräkningen av värdet av ett kontrakt skall avse värdet vid
den tidpunkt då en annons om upphandlingen enligt 7 kap. 1 §
skickas ut eller, om en sådan annons inte krävs, vid den
tidpunkt då den upphandlande myndigheten bjuder in leverantörer
till anbudsgivning.

Förbud i vissa fall mot att dela upp en upphandling

5 § En byggentreprenad eller en planerad anskaffning av en viss
mängd varor eller tjänster får inte delas upp i avsikt att
kringgå bestämmelserna om upphandling över tröskelvärdena i
denna lag.

6 § Värdet av ett kontrakt som avser både varor och tjänster
skall omfatta det totala värdet av kontraktet. I det totala
värdet skall även värdet av monterings- och
installationsarbeten räknas in.

Upphandling av delkontrakt

7 § Om en planerad byggentreprenad eller anskaffning av
tjänster respektive anskaffning av likartade varor kan innebära
att flera kontrakt upphandlas samtidigt i form av delkontrakt,
skall det sammanlagda värdet av delkontrakten beaktas vid
tillämpningen av 1 §. Om tröskelvärdet då överskrids, skall
varje enskild upphandling av delkontrakt göras enligt
bestämmelserna om upphandling över tröskelvärdena i denna lag.

Första stycket andra meningen behöver inte tillämpas för ett
delkontrakt vars värde understiger 80 000 euro när det gäller
tjänster eller varor och 1 000 000 euro när det gäller
byggentreprenader.

Andra stycket gäller bara om det sammanlagda värdet av sådana
delkontrakt inte överstiger 20 procent av det sammanlagda
värdet av alla delkontrakten.

Vid upphandling av sådana delkontrakt som undantas med stöd av
denna paragraf skall 15 kap. tillämpas.

Byggentreprenadkontrakt

8 § Vid beräkningen av värdet av ett byggentreprenadkontrakt
skall kostnaden för entreprenaden och värdet av varor och
tjänster som den upphandlande myndigheten tillhandahåller
entreprenören för att entreprenaden skall kunna fullgöras
räknas in.

Värdet av varor och tjänster som inte krävs för att
entreprenaden skall kunna fullgöras får inte ingå i beräkningen
av värdet, om det skulle medföra att lagens regler om
upphandling över tröskelvärdena inte blir tillämpliga på
upphandlingen av dessa varor och tjänster.

Varukontrakt som löper på viss tid eller på obestämd tid

9 § Värdet av ett kontrakt som är avsett att gälla leasing,
hyra eller hyrköp av varor och som löper på en bestämd tid om
högst tolv månader skall beräknas till den totala kostnaden för
kontraktet under löptiden.

För varukontrakt som avser längre löptid skall värdet beräknas
till den totala kostnaden inklusive varans uppskattade
restvärde.

För varukontrakt som löper på obestämd tid eller vilkas löptid
inte kan bestämmas skall värdet beräknas till månadskostnaden
multiplicerad med talet 48.

Varu- eller tjänstekontrakt som regelbundet återkommer eller
som skall förnyas

10 § Värdet av ett varu- eller tjänstekontrakt som regelbundet
återkommer eller som skall förnyas inom viss tid, skall
beräknas med ledning av

1. det verkliga totala värdet av en följd av liknande kontrakt
som upphandlats under den föregående tolvmånadersperioden eller
under det föregående räkenskapsåret, om möjligt justerat med
hänsyn till förutsebara ändringar i kvantitet eller värde under
den tolvmånadersperiod som följer efter det första kontraktet,
eller

2. det uppskattade totala värdet av en följd av kontrakt som
kommer att upphandlas under den tolvmånadersperiod som följer
på den första leveransen eller, om räkenskapsåret är längre än
tolv månader, under räkenskapsåret.

Valet av beräkningsmetod får inte göras i avsikt att kringgå
bestämmelserna om upphandling över tröskelvärdena i denna lag.

Vissa tjänstekontrakt

11 § Värdet av ett tjänstekontrakt skall beräknas med
utgångspunkt i

1. när det gäller försäkringstjänster: den premie som skall
betalas och andra former av ersättning,

2. när det gäller banktjänster och andra finansiella tjänster:
arvoden, provisioner, ränta och andra former av ersättning, och

3. när det gäller kontrakt som avser projektering: arvoden
eller den provision som skall betalas och andra former av
ersättning.

12 § Om ett tjänstekontrakt upphandlas utan att något totalpris
anges, skall värdet av kontraktet vara det uppskattade totala
värdet av tjänsterna under kontraktets löptid, om denna är
högst 48 månader och av månadsvärdet multiplicerat med talet
48, om löptiden är längre eller om kontraktet löper på obestämd
tid.

Ramavtal

13 § Värdet av ett ramavtal skall beräknas till det högsta
sammanlagda värdet av samtliga de kontrakt som planeras under
ramavtalets löptid.

4 kap. Upphandlingsförfaranden

Öppet, selektivt och förhandlat förfarande samt
konkurrenspräglad dialog

1 § Vid offentlig upphandling ska öppet eller selektivt
förfarande användas.

Förhandlat förfarande med eller utan föregående annonsering
får dock användas under de förutsättningar och på det sätt som
anges i 2-9 §§.

Konkurrenspräglad dialog får användas under de förutsättningar
och på det sätt som anges i 10-21 §§. Lag (2010:571).

Förhandlat förfarande med föregående annonsering

2 § Förhandlat förfarande med föregående annonsering får
användas

1. om de anbud som lämnats vid ett öppet eller ett selektivt
förfarande eller vid en konkurrenspräglad dialog är ogiltiga
eller inte kan godtas med hänsyn till vad som föreskrivs i

a) 1 kap. 10 § andra stycket om att juridiska personer i vissa
fall ska uppge namn och yrkeskvalifikationer på personer som
ska utföra en tjänst som omfattas av upphandlingen,

b) 6 kap. 9 § andra och fjärde styckena om att otillåtna
alternativa anbud inte får beaktas respektive att endast
alternativa anbud som uppfyller ställda minimikrav får
beaktas,

c) 6 kap. 11 § om att en anbudsgivare ska ange hur stor del
som kan komma att läggas ut på tredje man,

d) 6 kap. 12 § andra stycket om att anbudsgivare och
anbudssökande ska bekräfta att hänsyn tagits till
bestämmelserna om arbetarskydd och arbetsvillkor vid
utformning av anbudet,

e) 9 kap. 8 § andra stycket om att en leverantör ska
förtydliga och komplettera handlingar som getts in,

f) 10 kap. om uteslutning av leverantörer,

g) 11 kap. om kontroll av leverantörers lämplighet och val av
leverantörer m.m., eller

h) 12 kap. om tilldelning av kontrakt,

2. om det som ska upphandlas är av sådant slag eller förenat
med sådana risker att det på grund av särskilda omständigheter
inte går att ange något totalpris i förväg,

3. för finansiella och intellektuella tjänster som är av sådan
art att det inte går att utarbeta tillräckligt exakt
förfrågningsunderlag för att kunna genomföra upphandlingen
genom att välja det bästa anbudet enligt bestämmelserna för
öppna eller selektiva förfaranden, eller

4. för byggentreprenad, som endast har forsknings-, provnings-
eller utvecklingsändamål och som inte syftar till vinst eller
till att täcka forsknings- och utvecklingskostnader.

Första stycket 1 gäller bara om villkoren för kontraktet i
förhållande till den tidigare upphandlingen inte ändras
väsentligt. Lag (2010:571).

3 § Vid förhandlat förfarande med föregående annonsering skall
en upphandlande myndighet förhandla med anbudsgivarna om de
anbud som de har lämnat, för att anpassa anbuden till de krav
som myndigheten har angett i annonsen om upphandling och i
förfrågningsunderlaget samt för att få fram det bästa anbudet
enligt 12 kap. 1 §.

4 § En upphandlande myndighet får i annonsen eller i
förfrågningsunderlaget ange att förhandlat förfarande med
föregående annonsering ska äga rum i successiva steg för att
minska det antal anbud som förhandlingen ska omfatta. Därvid
ska de tilldelningskriterier tillämpas som anges i annonsen om
upphandlingen eller i förfrågningsunderlaget. Det slutliga
antalet anbud ska alltid vara så stort att effektiv konkurrens
uppnås, under förutsättning att det finns ett tillräckligt
antal lämpliga anbudssökande eller anbudsgivare.
Lag (2011:1030).

Förhandlat förfarande utan föregående annonsering

5 § En upphandlande myndighet får använda förhandlat
förfarande utan föregående annonsering vid tilldelning av
kontrakt som avser byggentreprenader, varor och tjänster om

1. det vid ett öppet eller selektivt förfarande inte lämnats
några anbudsansökningar eller inte lämnats några anbud eller
inte lämnats några lämpliga anbud och de ursprungliga
villkoren för kontraktet inte ändrats väsentligt,

2. det som ska upphandlas av tekniska eller konstnärliga skäl
eller på grund av ensamrätt kan fullgöras av endast en viss
leverantör, eller

3. det är absolut nödvändigt att tilldela kontraktet, men
synnerlig brådska, orsakad av omständigheter som inte kunnat
förutses av den upphandlande myndigheten gör det omöjligt att
hålla tidsfristerna vid öppet, selektivt eller förhandlat
förfarande med föregående annonsering.

Om Europeiska kommissionen begär det, ska den upphandlande
myndigheten i en rapport till kommissionen redovisa sådana
ärenden där bestämmelsen i första stycket 1 har tillämpats av
myndigheten. Lag (2010:571).

6 § I de fall som avses i 2 § 1 får en upphandlande myndighet
avstå från att annonsera om upphandling, om den i ett
förhandlat förfarande bjuder in endast anbudsgivare som
uppfyller kraven i 10 och 11 kap. och som i ett föregående
öppet eller selektivt förfarande eller i en föregående
konkurrenspräglad dialog har lämnat anbud som uppfyller de
formella kraven vid upphandlingen. I förfarandet får inte
andra än sådana anbudsgivare delta. Lag (2010:571).

7 § En upphandlande myndighet får använda förhandlat förfarande
utan föregående annonsering för tilldelning av varukontrakt om

1. det gäller varor som framställs endast för forsknings-,
experiment-, studie- eller utvecklingsändamål, och kontraktet
inte syftar till vinst eller till att täcka forsknings- och
utvecklingskostnader och under förutsättning att det inte
försämrar möjligheten till konkurrens vid en senare
kontraktstilldelning som i första hand har ett sådant syfte,

2. det gäller kompletterande leveranser av varor från den
ursprungliga leverantören om

a) varorna är avsedda som antingen delvis utbyte av eller
tillägg till tidigare leveranser, och

b) ett byte av leverantör skulle medföra att den upphandlande
myndigheten tvingades anskaffa varor som skulle vara tekniskt
oförenliga med de först anskaffade eller leda till
oproportionerliga tekniska svårigheter avseende drift och
underhåll,

3. det gäller varor som noteras och omsätts på en
råvarumarknad, eller

4. det är möjligt att anskaffa varor på särskilt förmånliga
villkor genom att köpa i samband med att en leverantör upphört
med sin verksamhet eller trätt i likvidation eller försatts i
konkurs eller är föremål för motsvarande förfarande.

Ett varukontrakt enligt första stycket 2 får gälla under längre
tid än tre år endast om det finns särskilda skäl.

8 § En upphandlande myndighet får använda förhandlat förfarande
utan föregående annonsering om

1. det gäller kompletterande byggentreprenader eller tjänster
som inte ingår i det ursprungliga projektet eller det
ursprungliga kontraktet, om kompletteringarna på grund av
oförutsedda omständigheter krävs för att kontraktet ska kunna
fullgöras, och under förutsättning att de ska utföras av den
ursprungliga leverantören, och om

a) de inte utan stora tekniska eller ekonomiska olägenheter för
den upphandlande myndigheten kan skiljas från det ursprungliga
kontraktet, eller

b) de, även om de kan avskiljas, är absolut nödvändiga för att
kontraktet ska kunna fullföljas, eller

2. det gäller en ny byggentreprenad eller tjänst som är en
upprepning av tidigare byggentreprenader eller tjänster under
förutsättning

a) att de nya arbetena ingår i ett projekt som tidigare varit
föremål för ett öppet eller selektivt förfarande,

b) att arbetena tilldelas samma leverantör,

c) att det nya kontraktet är i överensstämmelse med det
ursprungliga projektet,

d) att värdet av det nya kontraktet ingått i beräkningen av
värdet av det ursprungliga projektet enligt bestämmelserna i
3 kap., och

e) att det i samband med den ursprungliga upphandlingen
annonserats att det nu avsedda förfarandet kunde komma att
användas.

Det sammanlagda värdet av kontrakt som avses i första stycket 1
får inte överstiga hälften av det ursprungliga kontraktets
värde.

Det förfarande som avses i första stycket 2 får tillämpas under
högst tre år efter det att det ursprungliga kontraktet slöts.
Lag (2011:1030).

Projekttävling

9 § En upphandlande myndighet får använda förhandlat förfarande
utan föregående annonsering om det är fråga om ett
tjänstekontrakt som följer på en projekttävling som anordnats
enligt 14 kap., under förutsättning att kontraktet enligt
tävlingsreglerna skall tilldelas vinnaren eller en av vinnarna
av tävlingen.

Om en tävling avslutats med att fler än en vinnare utsetts,
skall samtliga vinnare inbjudas att delta i förhandlingar.

Konkurrenspräglad dialog

Förutsättningar

10 § En upphandlande myndighet får använda sig av
konkurrenspräglad dialog vid tilldelning av ett särskilt
komplicerat kontrakt och då öppet eller selektivt
upphandlingsförfarande inte medger tilldelning av kontraktet.
Lag (2010:571).

11 § Ett kontrakt anses som särskilt komplicerat, om det inte
rimligen kan krävas av en upphandlande myndighet att den ska
kunna

1. definiera de prestanda- eller funktionskrav enligt 6 kap.
3 § som kan tillgodose myndighetens behov eller med vilka dess
mål kan uppnås, eller

2. ange den rättsliga eller finansiella utformningen av ett
projekt. Lag (2010:571).

Annonsering

12 § Om en upphandlande myndighet avser att använda sig av en
konkurrenspräglad dialog, ska den i en annons ange detta. I
annonsen eller i ett beskrivande dokument ska myndigheten ange
sina behov och krav. Lag (2010:571).

Inledande av dialog

13 § Den upphandlande myndigheten ska inleda en dialog med de
anbudssökande som har valts ut med tillämpning av 10 och 11
kap.

Dialogens syfte ska vara att identifiera och bestämma hur den
upphandlande myndighetens behov bäst kan tillgodoses. Under
dialogen får myndigheten diskutera alla aspekter av kontraktet
med de utvalda anbudssökandena, för att nå fram till en eller
flera lösningar som kan tillgodose myndighetens behov och
utgöra grunden för de anbud som de utvalda anbudssökandena
bjuds in att lämna. Lag (2010:571).

Genomförande av dialogen

14 § Den upphandlande myndigheten får bestämma att dialogen ska
genomföras i successiva steg för att begränsa antalet lösningar
som ska diskuteras under dialogen. I så fall ska det anges i
annonsen eller i det beskrivande dokumentet. Begränsningen ska
ske enligt de tilldelningskriterier som anges i annonsen eller
i det beskrivande dokumentet. Det slutliga antalet lösningar
ska alltid vara så stort att effektiv konkurrens uppnås, under
förutsättning att det finns ett tillräckligt antal lösningar.
Lag (2011:1030).

15 § Den upphandlande myndigheten ska fortsätta dialogen fram
till dess att myndigheten har funnit den eller de lösningar
som tillgodoser myndighetens behov. Dialogen ska därefter
förklaras avslutad och de deltagande anbudssökandena ska
snarast möjligt skriftligen underrättas om detta.
Lag (2010:571).

Uppmaning att lämna slutgiltiga anbud

16 § När en underrättelse har lämnats enligt 15 §, ska den
upphandlande myndigheten uppmana de deltagande anbudssökandena
att lämna sina slutgiltiga anbud på grundval av den eller de
lösningar som har lagts fram och preciserats under dialogen.
Anbuden ska innehålla alla de faktorer och villkor som är
nödvändiga för projektets genomförande. Lag (2010:571).

Klarläggande och precisering av anbud

17 § Den upphandlande myndigheten får uppmana en deltagande
anbudsgivare att klarlägga och precisera sitt anbud.

Sådana åtgärder eller kompletterande upplysningar får dock
inte leda till att grundläggande delar av anbudet eller
inbjudan att lämna anbud ändras så att det snedvrider
konkurrensen eller leder till diskriminering.
Lag (2010:571).

Värdering av anbud

18 § Den upphandlande myndigheten ska värdera anbuden på
grundval av tilldelningskriterierna. Tilldelningskriterierna
ska anges i annonsen eller i det beskrivande dokumentet.
Lag (2010:571).

19 § Den upphandlande myndigheten ska anta det anbud som är
det ekonomiskt mest fördelaktiga. Lag (2010:571).

Precisering av anbud eller bekräftande av åtaganden

20 § Den upphandlande myndigheten får uppmana den anbudsgivare
vars anbud har identifierats som det ekonomiskt mest
fördelaktiga att precisera vissa aspekter i anbudet eller att
bekräfta åtaganden som anges där.

En sådan precisering eller ett sådant bekräftande får dock
inte leda till

1. att väsentliga delar av anbudet eller inbjudan ändras,

2. att konkurrensen snedvrids, eller

3. diskriminering.
Lag (2010:571).

Priser eller betalning till deltagare

21 § Den upphandlande myndigheten får bestämma att priser
eller betalning ska ges till deltagarna i dialogen.
Lag (2010:571).

Inköpscentraler

22 § En upphandlande myndighet får anskaffa byggentreprenader,
varor och tjänster med hjälp av en inköpscentral.
Lag (2010:571).

5 kap. Ramavtal

Tillämpliga bestämmelser

1 § En upphandlande myndighet får ingå ramavtal med tillämpning
av bestämmelserna om offentlig upphandling av
byggentreprenader, varor och tjänster i denna lag.

Tilldelning av kontrakt

2 § Kontrakt som grundar sig på ett ramavtal skall tilldelas
enligt 4, 6 eller 7 §. Ett sådant kontrakt får slutas endast
mellan en upphandlande myndighet och en leverantör som är part
i ramavtalet.

Vid tilldelning av kontrakt som grundar sig på ett ramavtal får
parterna inte väsentligt avvika från villkoren i ramavtalet.

Ramavtalets löptid

3 § Ett ramavtal får löpa under längre tid än fyra år endast om
det finns särskilda skäl.

Ramavtal med en enda leverantör

4 § Om ett ramavtal ingåtts med en enda leverantör, skall
villkoren i ett kontrakt som grundar sig på ramavtalet
överensstämma med villkoren i ramavtalet.

Vid tilldelningen av sådana kontrakt får den upphandlande
myndigheten skriftligen samråda med den leverantör som är part
i ramavtalet och vid behov uppmana leverantören att komplettera
sitt anbud.

Ramavtal med flera leverantörer

5 § Om ett ramavtal ingås med flera leverantörer, i enlighet
med 6 eller 7 §, skall dessa vara minst tre, om det finns ett
tillräckligt antal leverantörer som uppfyller urvalskriterierna
och ett tillräckligt antal godtagbara anbud som uppfyller de
tilldelningskriterier enligt 12 kap. 1 § andra stycket som
angetts i förfrågningsunderlaget till ramavtalet.

6 § Om ramavtal ingåtts med flera leverantörer enligt 5 § får
tilldelning av kontrakt som grundar sig på ramavtalet ske genom
tillämpning av villkoren i ramavtalet utan förnyad inbjudan att
lämna anbud.

Kontrakt skall tilldelas den leverantör som har lämnat det
bästa anbudet på grundval av de villkor som angetts i
ramavtalet.

7 § Om ramavtal ingåtts med flera leverantörer enligt 5 § och
om inte alla villkor är angivna i ramavtalet, skall parterna
inbjudas att på nytt lämna anbud i enlighet med de villkor som
anges i ramavtalet. Dessa villkor får om det är nödvändigt
preciseras och vid behov kompletteras med andra villkor som
angetts i förfrågningsunderlaget till ramavtalet.

Vid tillämpning av första stycket skall

1. den upphandlande myndigheten för varje kontrakt som skall
tilldelas skriftligen samråda med de leverantörer som kan
genomföra kontraktet,

2. den upphandlande myndigheten ange en tidsfrist som är
tillräcklig för att lämna in anbud för varje särskilt kontrakt,
med hänsyn tagen till upphandlingens art och omfattning,

3. anbuden lämnas skriftligen och den upphandlande myndigheten
inte ta del av innehållet i dem innan den angivna svarstiden
har löpt ut, och

4. den upphandlande myndigheten tilldela varje enskilt kontrakt
till den anbudsgivare som har lämnat det bästa anbudet på
grundval av de tilldelningskriterier som angetts i
förfrågningsunderlaget till ramavtalet.

5 a kap. Elektronisk auktion

Tillämpningsområdet

1 § En upphandlande myndighet får, om förfrågningsunderlaget
kan fastställas med tillräcklig grad av exakthet, som en
avslutande del av ett upphandlingsförfarande genomföra en
elektronisk auktion vid

1. öppet förfarande,

2. selektivt förfarande,

3. ett sådant förhandlat förfarande som får användas i det
fall som avses i 4 kap. 2 § 1,

4. förnyad konkurrensutsättning inom ett ramavtal enligt 5
kap. 7 §,

5. förenklat förfarande, och

6. urvalsförfarande.
Lag (2010:571).

2 § Den elektroniska auktionen ska möjliggöra en rangordning
på grund av automatiska utvärderingsmetoder och ska grundas på

1. priser, när kontraktet ska tilldelas den leverantör som
erbjudit det lägsta priset, eller

2. priser eller nya värden på de delar av anbuden som angetts
i förfrågningsunderlaget, när kontraktet ska tilldelas den
leverantör som har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga
anbudet. Lag (2010:571).

3 § Om elektronisk auktion kommer att användas, ska den
upphandlande myndigheten ange det i annonsen om upphandling.
Lag (2010:571).

Förfrågningsunderlag

4 § Av förfrågningsunderlaget ska bl.a. framgå

1. de delar av anbuden, vars värden kan kvantifieras och
uttryckas i siffror eller procenttal, som kommer att vara
föremål för den elektroniska auktionen,

2. de eventuella gränserna för de värden som kan presenteras,
baserade på en bedömning av specifikationerna för föremålet
för upphandlingen,

3. vilka uppgifter som kommer att göras tillgängliga för
anbudsgivarna under den elektroniska auktionen och när detta
kommer att ske,

4. relevanta uppgifter om genomförandet av den elektroniska
auktionen,

5. på vilka villkor anbudsgivarna kan lämna anbud, däribland
de minsta skillnader mellan anbuden som kan ha bestämts, och

6. relevanta uppgifter om den elektroniska utrustning som
används och om anslutningen till denna utrustning.
Lag (2010:571).

Första utvärdering av anbud

5 § Innan en upphandlande myndighet inleder en elektronisk
auktion, ska myndigheten genomföra en första fullständig
utvärdering av anbuden i enlighet med tilldelningskriterierna
och den fastställda viktningen för dessa. Lag (2010:571).

Inbjudan att lämna nya priser eller värden m.m.

6 § Alla anbudsgivare som har lämnat godtagbara anbud ska
bjudas in med elektroniska medel att lämna nya priser eller
värden.

En inbjudan ska innehålla alla relevanta upplysningar för
individuell anslutning till den elektroniska utrustning som
används och uppgift om vid vilken tidpunkt den elektroniska
auktionen kommer att inledas, genomföras och avslutas.
Lag (2010:571).

7 § Vid tilldelning av kontrakt på grundval av det ekonomiskt
mest fördelaktiga anbudet ska inbjudan åtföljas av resultatet
av en fullständig bedömning av den berörda anbudsgivarens
anbud som gjorts i enlighet med viktningen av
tilldelningskriterierna. Lag (2010:571).

8 § I inbjudan ska anges den matematiska formel som används
för att vid den elektroniska auktionen automatiskt bestämma
rangordningen med hänsyn till de nya priser och nya värden som
lämnas under auktionen.

Den matematiska formeln ska innefatta den i annonsen eller i
förfrågningsunderlaget angivna viktningen av alla de kriterier
som fastställts för att bestämma vilket anbud som är det
ekonomiskt mest fördelaktiga. Om kriterieviktningen angetts
som intervall ska dessa i förväg fastställas till ett bestämt
värde.

Om alternativa anbud är tillåtna ska separata formler ges för
varje anbud. Lag (2010:571).

9 § Den elektroniska auktionen får inte inledas tidigare än
två arbetsdagar efter den dag då inbjudan har skickats ut.
Lag (2010:571).

10 § Den elektroniska auktionen får genomföras i flera på
varandra följande etapper. Lag (2010:571).

Upplysningar till anbudsgivarna

11 § Under varje etapp i en elektronisk auktion ska den
upphandlande myndigheten omedelbart meddela varje anbudsgivare
tillräckliga upplysningar för att de ska ha kännedom om sin
plats i rangordningen.

Den upphandlande myndigheten får också lämna andra
upplysningar om priser eller värden, under förutsättning att
detta har angetts i förfrågningsunderlaget.

Den upphandlande myndigheten får lämna upplysningar om antalet
deltagare i den elektroniska auktionen. Lag (2010:571).

Avslutande av en elektronisk auktion

12 § En elektronisk auktion ska avslutas av den upphandlande
myndigheten

1. vid den tidpunkt då auktionen enligt inbjudan att delta i
auktionen ska avslutas,

2. när det inte längre lämnas några nya priser eller nya
värden som motsvarar angivna krav på minsta skillnader, eller

3. då det antal auktionsetapper som fastställts i inbjudan att
delta i auktionen har genomförts.

I det fall som avses i första stycket 2 ska den upphandlande
myndigheten i inbjudan att delta i auktionen ange hur långt
efter det att den har tagit emot det sista budet som den
kommer att avsluta auktionen.

I det fall som avses i första stycket 3 ska tidsplanen för
varje etapp i auktionen anges i inbjudan att delta i
auktionen. Lag (2010:571).

13 § När den elektroniska auktionen har avslutats, ska den
upphandlande myndigheten tilldela kontraktet på grundval av
resultatet av den elektroniska auktionen. Lag (2010:571).

6 kap. Tekniska specifikationer och särskilda kontraktsvillkor
i förfrågningsunderlag m.m.

Tekniska specifikationer

1 § Tekniska specifikationer skall ingå i annonsen om
upphandling, förfrågningsunderlaget eller de kompletterade
handlingarna. Specifikationerna skall vara utformade på något
av de sätt som anges i 2 och 3 §§.

När det är möjligt bör specifikationerna bestämmas med hänsyn
till kriterier avseende tillgänglighet för personer med
funktionshinder eller utformning med tanke på samtliga
användares behov.

Tekniska specifikationer som hänvisar till en standard

2 § De tekniska specifikationerna skall, om inte 3 § tillämpas,
vara utformade med hänvisning till de tekniska specifikationer
som definieras i bilaga 4, och i turordning hänvisa till

1. svensk standard som överensstämmer med europeisk standard,

2. europeiskt tekniskt godkännande,

3. gemensam teknisk specifikation,

4. internationell standard,

5. annat tekniskt referenssystem som utarbetats av europeiska
standardiseringsorgan, eller

6. annan svensk standard, svenskt tekniskt godkännande eller
svensk teknisk specifikation om projektering, beräkning och
utförande av byggentreprenader samt materialanvändning.

Varje hänvisning som avses i första stycket skall följas av
orden “eller likvärdigt”.

Första stycket gäller inte, om det i någon annan författning
finns avvikande bestämmelser.

Tekniska specifikationer i form av prestanda- eller
funktionskrav

3 § En upphandlande myndighet får ange de tekniska
specifikationerna som prestanda- eller funktionskrav. I dessa
krav kan miljöegenskaper ingå. Kraven skall vara så utformade
att föremålet för upphandlingen klart framgår.

En upphandlande myndighet får hänvisa till de tekniska
specifikationerna enligt 2 § som ett sätt för leverantören att
visa att de uppställda prestanda- eller funktionskraven enligt
första stycket är uppfyllda.

En upphandlande myndighet får ange de tekniska
specifikationerna genom hänvisning till specifikationerna
enligt 2 § i fråga om vissa egenskaper och till prestanda-
eller funktionskraven enligt första stycket i fråga om andra
egenskaper.

Uppgifter om ursprung, tillverkning m.m.

4 § De tekniska specifikationerna får inte innehålla uppgifter
om ursprung, tillverkning eller särskilt framställningssätt
eller hänvisningar till varumärke, patent, typ, ursprung eller
tillverkning, om detta leder till att vissa företag gynnas
eller missgynnas.

Sådana uppgifter och hänvisningar får dock förekomma i
specifikationerna, om det annars inte är möjligt att beskriva
föremålet för upphandlingen tillräckligt preciserat och
begripligt. En sådan uppgift eller hänvisning skall följas av
orden “eller likvärdigt”.

Likvärdiga lösningar

5 § Om en upphandlande myndighet väljer att hänvisa till
tekniska specifikationer enligt 2 §, får den inte förkasta ett
anbud enbart på grund av att varorna eller tjänsterna inte
överensstämmer med specifikationer som den har hänvisat till,
om anbudsgivaren i sitt anbud kan visa att de föreslagna
lösningarna på ett likvärdigt sätt uppfyller kraven enligt de
tekniska specifikationerna.

6 § Om en upphandlande myndighet väljer att i enlighet med 3 §
ange prestanda- eller funktionskrav, får den inte på grund av
dessa krav förkasta ett anbud, om anbudsgivaren kan visa att
anbudet överensstämmer med

1. en nationell standard som överensstämmer med en europeisk
standard,

2. ett europeiskt tekniskt godkännande,

3. en gemensam teknisk specifikation,

4. en internationell standard, eller

5. ett tekniskt referenssystem, som har utarbetats av ett
europeiskt standardiseringsorgan.

Första stycket gäller under förutsättning att standardenliga
byggentreprenader, varor eller tjänster uppfyller de prestanda-
eller funktionskrav som den upphandlande myndigheten har ställt
upp.

Miljömärken

7 § Om en upphandlande myndighet anger miljöegenskaper i form
av prestanda- eller funktionskrav enligt 3 §, får den använda
detaljerade specifikationer, eller vid behov delar av dessa,
som fastställts för miljömärken, om

1. specifikationerna är lämpliga för att definiera egenskaperna
hos de varor eller tjänster som skall upphandlas,

2. kraven för märket har utarbetats på grundval av
vetenskapliga rön, och

3. märkena är tillgängliga för alla berörda parter.

Den upphandlande myndigheten får ange att varor eller tjänster
som är försedda med ett sådant miljömärke skall antas motsvara
de tekniska specifikationer som angetts i
förfrågningsunderlaget men skall godta även annat lämpligt
bevis för att så är fallet.

Erkända organ

8 § Upphandlande myndigheter skall godta intyg från organ som
är erkända i ett EES-land.

Anbud med alternativa utföranden

9 § Skall en upphandlande myndighet anta det ekonomiskt mest
fördelaktiga anbudet, får den tillåta anbudsgivare att lämna
anbud med alternativa utföranden.

En upphandlande myndighet skall i annonsen om upphandlingen
ange om den godkänner anbud med alternativa utföranden. Om
detta inte anges, är anbud med alternativa utföranden inte
tillåtna.

En upphandlande myndighet som tillåter anbud med alternativa
utföranden skall i förfrågningsunderlaget ange vilka minimikrav
som gäller för sådana anbud och de särskilda villkor som gäller
för hur de skall presenteras.

Endast sådana anbud som uppfyller minimikraven får beaktas vid
upphandlingen.

10 § Vid tilldelning av varu- eller tjänstekontrakt får en
upphandlande myndighet som har tillåtit anbud med alternativa
utföranden enligt 9 § inte förkasta ett sådant anbud enbart på
grund av att det, om det antas, skulle bli ett tjänstekontrakt
i stället för ett varukontrakt eller ett varukontrakt i stället
för ett tjänstekontrakt.

Underentreprenad

11 § I förfrågningsunderlaget får en upphandlande myndighet
begära att anbudsgivaren i anbudet anger hur stor del av
kontraktet som kan komma att läggas ut på tredje man och vilka
underleverantörer som föreslås.

Information om beskattning, miljöskydd, arbetarskydd och
arbetsvillkor

12 § En upphandlande myndighet får i förfrågningsunderlaget
upplysa om vilka organ som kan lämna en anbudssökande eller
anbudsgivare information om de bestämmelser om beskattning,
miljöskydd, arbetarskydd och arbetsvillkor som kommer att gälla
vid de tjänster eller byggentreprenader som skall omfattas av
kontraktet.

Om den upphandlande myndigheten lämnar sådana upplysningar
avseende arbetarskydd och arbetsvillkor, skall den begära att
anbudssökande eller anbudsgivare bekräftar att hänsyn har
tagits till bestämmelserna om sådana villkor vid utformningen
av anbudet.

Första och andra styckena skall inte påverka tillämpningen av
bestämmelserna i 12 kap. 3 § om granskning av onormalt låga
anbud.

Särskilda villkor för fullgörande av kontrakt

13 § En upphandlande myndighet får ställa särskilda sociala,
miljömässiga och andra villkor för hur ett kontrakt skall
fullgöras. Dessa villkor skall anges i annonsen om upphandling
eller i förfrågningsunderlaget.

7 kap. Annonsering av upphandling

Obligatorisk och icke-obligatorisk annonsering av upphandlingar

1 § En upphandlande myndighet som avser att tilldela ett
kontrakt eller ingå ett ramavtal skall annonsera upphandlingen,
om inte något annat följer av 4 kap. 5-8 §§.

Information om planerade upphandlingar (förhandsannonsering)

2 § En upphandlande myndighet som vill tillämpa bestämmelserna
om förkortning av tidsfrister i 8 kap. 4 § skall i en annons
lämna information om de kontrakt eller ramavtal som myndigheten
avser att tilldela respektive ingå under de närmast följande
tolv månaderna (förhandsannonsering).

Annonsering om resultatet av en upphandling (efterannonsering)

3 § En upphandlande myndighet som har tilldelat ett kontrakt
eller ingått ett ramavtal ska till Europeiska kommissionen
skicka en annons om upphandlingsresultatet senast 48 dagar
efter det att kontraktet tilldelats eller ramavtalet ingåtts
(efterannonsering).

Bestämmelserna i första stycket gäller inte för tilldelning av
kontrakt som görs med stöd av ett ramavtal som ingåtts i
enlighet med denna lag. Lag (2010:571).

Annonsering vid förhandsinsyn

4 § En upphandlande myndighet som avser att tilldela ett
kontrakt genom förhandlat förfarande utan föregående
annonsering enligt 4 kap. 5-9 §§ får skicka en annons om sin
avsikt till Europeiska kommissionen (förhandsinsyn).
Lag (2010:571).

8 kap. Tidsfrister för att komma in med anbudsansökningar och
anbud m.m.

Förhållanden som skall beaktas när tidsfristernas längd bestäms

1 § När tidsfrister för att komma in med anbudsansökningar och
anbud bestäms av den upphandlande myndigheten skall särskild
hänsyn tas till hur komplicerad upphandlingen är och hur lång
tid som leverantörer kan antas behöva för att utarbeta anbuden.
Dock skall tidsfristerna i detta kapitel iakttas.

Tidsfrist vid öppet förfarande

2 § Vid öppet förfarande skall tidsfristen för att komma in med
anbud vara minst 52 dagar från den dag då annonsen om
upphandling skickades för publicering, om inte något annat
följer av 4-8 §§.

Tidsfrister vid selektivt förfarande, konkurrenspräglad dialog
och förhandlat förfarande med föregående annonsering

3 § Vid selektivt förfarande, konkurrenspräglad dialog och
förhandlat förfarande med föregående annonsering ska
tidsfristen för att komma in med anbudsansökningar vara minst
37 dagar från den dag då annonsen om upphandling skickades för
publicering.

Vid selektivt förfarande ska tidsfristen för att komma in med
anbud vara minst 40 dagar från den dag då en inbjudan enligt
10 § skickades till utvalda anbudssökande.

Det som anges i första och andra styckena gäller om inte något
annat följer av 4-8 §§. Lag (2010:571).

Tidsfrist efter förhandsannonsering

4 § Om den upphandlande myndigheten har förhandsannonserat
enligt 7 kap. 2 §, bör tidsfristen för att komma in med anbud
vid öppet eller selektivt förfarande vara minst 36 dagar och
får inte i något fall vara kortare än 22 dagar från den dag då
annonsen skickades för publicering.

De tidsfrister som anges i första stycket får användas endast
om

1. förhandsannonsen innehöll de uppgifter som anges i bilaga
VII A till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av
den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig
upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster, senast
ändrat genom kommissionens förordning (EG) nr 2083/2005, i den
mån uppgifterna var tillgängliga vid tidpunkten för
förhandsannonseringen, och

2. minst 52 dagar, men högst 12 månader, gått från den dag då
förhandsannonsen skickades för publicering.

Förkortad tidsfrist vid användning av elektroniska medel

5 § Om en annons utarbetas och skickas med elektroniska medel,
får tidsfristerna enligt 2 och 4 §§ för att komma in med anbud
vid öppet förfarande och tidsfristen enligt 3 § första stycket
för att komma in med anbudsansökningar vid selektivt
förfarande, konkurrenspräglad dialog eller förhandlat
förfarande med föregående annonsering, förkortas med sju
dagar. Lag (2010:571).

6 § Tidsfristerna för att komma in med anbud vid öppet och
selektivt förfarande får, utöver vad som följer av 5 §,
förkortas med fem dagar, om den upphandlande myndigheten med
elektroniska medel ger fri, direkt och fullständig tillgång
till hela förfrågningsunderlaget från den dag då annonsen
om upphandlingen skickades till Europeiska kommissionen för
publicering. Den Internetadress där förfrågningsunderlaget
finns tillgängligt ska anges i annonsen. Lag (2010:571).

Förlängning av tidsfrister

7 § Tillhandahålls inte hela förfrågningsunderlaget och
kompletterande upplysningar, trots att detta begärts i god tid,
inom de tidsfrister som anges i 9 och 12 §§, skall fristerna
för att komma in med anbud förlängas så att alla leverantörer
skall kunna få kännedom om all den information som behövs för
att utarbeta ett anbud.

Bestämmelserna i första stycket gäller även om anbud inte kan
lämnas annat än efter ett besök på plats.

Förkortade tidsfrister på grund av tidsbrist i vissa fall

8 § Om det, vid selektivt förfarande eller vid förhandlat
förfarande med föregående annonsering, på grund av tidsbrist
inte är möjligt att tillämpa de tidsfrister som anges i detta
kapitel, får en upphandlande myndighet ange att tidsfristen för
att komma in med anbudsansökningar, räknat från den dag då
annonsen om upphandling skickades för publicering, skall vara
minst 15 dagar eller, om annonsen skickades med elektroniska
medel, minst 10 dagar.

Under förutsättning av tidsbrist får en upphandlande myndighet
ange att tidsfristen för att komma in med anbud vid selektivt
förfarande skall vara minst 10 dagar från den dag då inbjudan
att lämna anbud skickades.

Tillhandahållande av förfrågningsunderlag vid öppet förfarande

9 § Om en upphandlande myndighet vid öppet förfarande inte
enligt 6 § ger fri, direkt och fullständig tillgång genom
elektroniska medel till hela förfrågningsunderlaget, skall
förfrågningsunderlaget skickas till en leverantör senast sex
dagar efter det att begäran att få ut handlingarna har tagits
emot. Detta gäller dock bara om leverantörens begäran har
gjorts i god tid före utgången av tidsfristen för att lämna
anbud.

Den upphandlande myndigheten skall på begäran av en leverantör
lämna ut kompletterande upplysningar om förfrågningsunderlaget
senast sex dagar före angiven sista dag för att komma in med
anbud, under förutsättning att en sådan begäran har gjorts i
god tid.

Inbjudan att komma in med anbud, att förhandla eller att föra
dialog

Skriftlig inbjudan att komma in med anbud, att förhandla eller
att föra dialog vid selektivt respektive förhandlat förfarande
eller konkurrenspräglad dialog

10 § Vid selektivt förfarande, konkurrenspräglad dialog och
förhandlat förfarande med föregående annonsering ska en
upphandlande myndighet vid ett och samma tillfälle skicka en
skriftlig inbjudan till samtliga utvalda anbudssökande att
komma in med anbud, att delta i dialogen eller att förhandla.

En inbjudan ska innehålla förfrågningsunderlaget eller, i
förekommande fall, det beskrivande dokumentet. Om
förfrågningsunderlaget eller det beskrivande dokumentet är
direkt tillgängligt med elektroniska medel, är det dock
tillräckligt att inbjudan innehåller en uppgift om var
underlaget hålls tillgängligt.

En inbjudan ska dessutom innehålla minst uppgift om

1. tidsfristen för att begära kompletterande handlingar, om
det är aktuellt, samt belopp och betalningssätt, om det ska
betalas en avgift för handlingarna,

2. sista dag för att ta emot anbud samt till vilken adress
anbudet ska skickas och på vilket eller vilka språk det ska
skrivas, eller, vid konkurrenspräglad dialog, uppgift om dag
och plats för dialogens början samt om det eller de språk som
ska användas,

3. en hänvisning till annonsen om upphandlingen,

4. vilka handlingar som ska bifogas,

5. den inbördes viktningen av kriterierna för tilldelning av
kontrakt eller kriteriernas prioritetsordning, om dessa
upplysningar inte framgår av annonsen om upphandling, det
beskrivande dokumentet eller av förfrågningsunderlaget, och

6. övriga uppgifter av betydelse för upphandlingen.
Lag (2010:571).

Om någon annan än den upphandlande myndigheten ska lämna ut
förfrågningsunderlaget eller det beskrivande dokumentet

11 § Om någon annan än den upphandlande myndigheten på begäran
ska lämna ut hela eller delar av förfrågningsunderlaget, det
beskrivande dokumentet eller de kompletterande handlingarna,
ska adressen anges i inbjudan. Om en tidsfrist gäller för en
sådan begäran och om en avgift ska betalas för de begärda
handlingarna, ska upplysning om fristen och avgiften samt
betalningsvillkor anges i inbjudan.

De begärda handlingarna ska skickas till leverantörerna så
snart som möjligt efter det att begäran har tagits emot.
Lag (2010:571).

Tillhandahållande av kompletterande handlingar och
upplysningar vid selektivt och förhandlat förfarande samt
konkurrenspräglad dialog

12 § Den upphandlande myndigheten ska vid selektivt och
förhandlat förfarande samt vid konkurrenspräglad dialog lämna
ut kompletterande upplysningar om förfrågningsunderlaget, det
beskrivande dokumentet eller kompletterande handlingar senast
sex dagar före angiven sista dag för att komma in med anbud,
förutsatt att sådana upplysningar begärts i god tid.

Vid påskyndat förfarande enligt 8 § andra stycket ska denna
tidsfrist vara fyra dagar. Lag (2010:571).

9 kap. Kommunikation, information och dokumentation

Regler för kommunikation

1 § Anbudsansökningar och anbud ska lämnas skriftligen om inte
något annat följer av tredje stycket.

En upphandlande myndighet får bestämma att anbudsansökningar
och anbud ska lämnas med ett elektroniskt medel eller på något
annat sätt.

Myndigheten får tillåta att en anbudsansökan görs per telefon.

Myndigheten ska i en annons ange hur anbudsansökningar får
lämnas och i en annons eller ett förfrågningsunderlag ange hur
anbud får lämnas. Lag (2010:571).

2 § Vid kommunikation med elektroniska medel skall dessa vara
icke-diskriminerande, allmänt tillgängliga och möjliga att
använda tillsammans med sådan maskin- och programvara som i
allmänhet används.

3 § Information om de specifikationer som är nödvändiga för
elektronisk inlämning av anbudsansökningar och anbud,
inbegripet kryptering, skall finnas tillgänglig för alla
berörda parter.

En upphandlande myndighet får kräva att elektroniska anbud
skall vara försedda med en avancerad elektronisk signatur
enligt lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska
signaturer.

En upphandlande myndighet skall ha sådan utrustning att den
elektroniskt kan ta emot anbudsansökningar, anbud, ritningar
och planer på ett säkert sätt. Utrustningen skall vara försedd
med sådana säkerhetsanordningar att vissa uppgifter går att få
fram, att bara behöriga personer skall få tillgång till
uppgifterna och att det skall gå att spåra om någon obehörig
har tagit del av uppgifterna.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om
säkerhetsanordningarna.

Skyldighet att lämna in intyg m.m.

4 § Vid användning av elektroniska medel enligt 1 § skall
anbudssökande och anbudsgivare före utgången av tidsfristen för
att lämna anbudsansökan eller anbud i annan form lämna in
sådana handlingar som avses i 10 kap. 3 §, 11 kap. 6, 7, 9, 11,
12 och 14-16 §§ om de inte finns tillgängliga i elektronisk
form.

Bekräftelse av ansökan om att få lämna anbud

5 § En upphandlande myndighet får begära att en anbudsansökan
som görs per telefax skall bekräftas genom ett annat
elektroniskt medel enligt 3 § andra stycket eller genom en
egenhändigt undertecknad handling som är myndigheten tillhanda
före utgången av den tidsfrist som myndigheten anger.

Har en anbudsansökan gjorts per telefon, skall en bekräftelse
skickas före utgången av ansökningstiden.

Den upphandlande myndigheten skall i annonsen om upphandling
ange sådana villkor som avses i första och andra styckena.

Uppgifter från leverantörer skall bevaras säkert

6 § Kommunikation, informationsutbyte och lagrade uppgifter som
rör ett upphandlingsärende skall bevaras säkert.

Öppnande av anbud

7 § Den upphandlande myndigheten får inte ta del av innehållet
i anbudsansökningarna och anbuden förrän tidsfristen för att
komma in med anbudsansökan respektive anbud har gått ut.

Försändelser med anbud skall, samtidigt och så snart som
möjligt efter anbudstidens utgång, öppnas vid en förrättning
där minst två personer som utsetts av den upphandlande
myndigheten skall delta. Anbuden skall föras upp i en
förteckning, som skall bestyrkas av dem som deltar i
förrättningen. På begäran av en anbudsgivare skall dessutom en
av en handelskammare utsedd person närvara. Kostnaderna för
detta skall betalas av den som framställt begäran.

Rättelse av fel, förtydligande och komplettering

8 § En upphandlande myndighet får tillåta att en anbudssökande
eller anbudsgivare rättar en uppenbar felskrivning eller
felräkning eller något annat uppenbart fel i anbudsansökan
eller anbudet.

Myndigheten får begära att en anbudsansökan eller ett anbud
förtydligas eller kompletteras om det kan ske utan risk för
särbehandling eller konkurrensbegränsning. Myndigheten får
också begära att en leverantör förtydligar eller kompletterar
handlingar som getts in och som avses i 10 och 11 kap.

Information till leverantörer

Underrättelse om beslut

9 § En upphandlande myndighet ska snarast möjligt skriftligen
underrätta anbudssökandena och anbudsgivarna om de beslut som
har fattats om att sluta ett ramavtal eller att tilldela ett
kontrakt och om skälen för besluten. I underrättelsen ska
myndigheten ange den period under vilken avtal enligt 16 kap.
1 § inte får ingås (avtalsspärr).

En skriftlig underrättelse ska snarast möjligt lämnas till
anbudssökandena och anbudsgivarna även när en upphandlande
myndighet beslutar att avbryta en upphandling för vilken det
har gått ut inbjudan att lämna anbud samt vid beslut att göra
om upphandlingen. I underrättelsen ska skälen för beslutet
anges. Lag (2011:1030).

Upplysningar på begäran av en leverantör

10 § En upphandlande myndighet skall till den anbudssökande
eller anbudsgivare som begär det lämna upplysningar om skälen
för att leverantörens ansökan har avslagits eller anbud
förkastats.

En upphandlande myndighet skall på begäran av en anbudsgivare
som har lämnat ett godtagbart anbud lämna upplysningar om
utformningen av och de relativa fördelarna med det valda
anbudet samt namnet på den anbudsgivare som tilldelats
kontraktet eller parterna i ramavtalet.

Upplysningar enligt första och andra styckena skall lämnas
snarast möjligt och senast inom 15 dagar från det att en
skriftlig begäran kom in.

Anbudsgivare är bunden av sitt anbud

11 § En upphandlande myndighet skall i förfrågningsunderlaget
ange den tid som en anbudsgivare skall vara bunden av sitt
anbud. Vid öppet förfarande skall det anges i annonsen om
upphandling.

En anbudsgivare är bunden av sitt anbud även om anbudsgivaren
har fått underrättelse enligt 9 § första stycket eller
upplysningar enligt 10 §.

Protokoll

12 § En upphandlande myndighet ska för varje upphandling
upprätta ett protokoll där bl.a. ska framgå skälen till att

1. ett anbud som ansetts vara onormalt lågt förkastats,

2. ett kontrakt eller ramavtal inte tilldelats en leverantör,
och

3. förhandlat förfarande enligt bestämmelserna i 4 kap. 2-8 §§
tillämpats.

En upphandlande myndighet är skyldig att på Europeiska
kommissionens begäran sända protokollet eller huvuddragen i
det till kommissionen.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om vad ett protokoll
ska innehålla. Lag (2010:571).

Bevarande av handlingar

13 § När en upphandling har avslutats skall en upphandlande
myndighet som inte omfattas av arkivlagen (1990:782) på
betryggande sätt förvara anbudsansökningar och anbud med
tillhörande beskrivningar, modeller och ritningar samt
anbudsförteckningar, sammanställningar, protokoll och liknande.

Handlingarna skall bevaras minst fyra år från den dag då
kontraktet tilldelades.

10 kap. Uteslutning av leverantörer

Omständigheter som skall medföra uteslutning av leverantörer

1 § En upphandlande myndighet ska utesluta en leverantör från
att delta i en offentlig upphandling, om myndigheten får
kännedom om att leverantören enligt en lagakraftvunnen dom är
dömd för brott som innefattar

1. sådan brottslighet som avses i artikel 2 i rådets rambeslut
2008/841/RIF av den 24 oktober 2008 om kampen mot organiserad
brottslighet,

2. bestickning enligt definitionen i artikel 3 i rådets akt av
den 26 maj 1997 om utarbetande på grundval av artikel K 3.2 c i
fördraget om Europeiska unionen av konventionen om kamp mot
korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller
Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i, respektive
artikel 3.1 i rådets gemensamma åtgärd 98/742/RIF av den 22
december 1998 beslutad av rådet på grundval av artikel K 3 i
fördraget om Europeiska unionen rörande korruption inom den
privata sektorn,

3. bedrägeri i den mening som avses i artikel 1 i konventionen
som utarbetats på grundval av artikel K.3 i fördraget om
Europeiska unionen, om skydd av Europeiska gemenskapernas
finansiella intressen, eller

4. penningtvätt enligt definitionen i artikel 1 i rådets
direktiv 91/308/EEG av den 10 juni 1991 om åtgärder för att
förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av
pengar, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv
2001/97/EG.

Är leverantören en juridisk person, ska leverantören uteslutas
om en företrädare för den juridiska personen har dömts för
brottet.

Om det finns grundad anledning anta att en leverantör ska
uteslutas med stöd av första stycket, får myndigheten begära
att leverantören visar att det inte finns någon grund för
uteslutning.

Om det finns särskilda skäl, får en upphandlande myndighet
avstå från att utesluta en leverantör som dömts för
brottslighet enligt första stycket. Lag (2011:1030).

Omständigheter som får medföra uteslutning av leverantörer

2 § En leverantör får uteslutas från att delta i en
upphandling, om leverantören

1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning
eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt
sina betalningar eller är underkastad näringsförbud,

2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation,
tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande,

3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende
yrkesutövningen,

4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen
och den upphandlande myndigheten kan visa detta,

5. inte har fullgjort sina åligganden avseende
socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller
i det land där upphandlingen sker, eller

6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna
begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som
begärts med stöd av bestämmelserna i 10 eller 11 kap.

Är leverantören en juridisk person, får leverantören uteslutas
om en företrädare för den juridiska personen har dömts för
brott som avses i första stycket 3 eller gjort sig skyldig
till sådant fel som avses i första stycket 4.

Myndigheten får, utom i de fall som avses i 4 §, begära att en
leverantör visar att det inte finns någon grund för att
utesluta leverantören med stöd av första stycket 1, 2, 3 eller
5. Lag (2010:571).

Intyg och bevis angående leverantör

3 § Den upphandlande myndigheten skall som bevis för att det
inte finns grund för att utesluta en leverantör godta utdrag ur
officiellt register eller annan likvärdig handling när det
gäller ett förhållande som avses i 1 § eller 2 § första stycket
1, 2 eller 3 och intyg från behörig myndighet när det gäller
ett förhållande som avses i 2 § första stycket 5.

Om sådana handlingar eller intyg som avses i första stycket
inte utfärdas i leverantörens hemland eller ursprungsland eller
inte omfattar samtliga de fall som avses i 1 § eller 2 § första
stycket 1-3 kan de ersättas av en utsaga som har avgetts på
heder och samvete eller av en liknande försäkran.

Om en leverantör är registrerad i en officiell förteckning över
godkända leverantörer i ett land inom EES, får det antas att
leverantören uppfyller de förutsättningar som anges i 1 § eller
i 2 § första stycket 1-5.

4 § Vid kontroll av om en leverantör har fullgjort sina
åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i
Sverige enligt 2 § första stycket 5 ska den upphandlande
myndigheten inhämta uppgifter om detta från behörig myndighet.
Lag (2010:571).

11 kap. Kontroll av leverantörers lämplighet och val av
deltagare m.m.

Inledande bestämmelser

1 § Innan kontrakt tilldelas enligt 12 kap. skall den
upphandlande myndigheten kontrollera lämpligheten hos de
leverantörer som inte har uteslutits enligt 10 kap. 1 och 2 §§.

2 § En upphandlande myndighet får ställa krav på en lägsta nivå
för anbudssökandes och anbudsgivares ekonomiska samt tekniska
och yrkesmässiga kapacitet. Dessa ska överensstämma med
bestämmelserna i 7-13 §§. Omfattningen av den information som
avses i 7-13 §§ samt de lägsta nivåerna för den kapacitet som
krävs för ett visst kontrakt ska ha samband med
kontraktsföremålet och stå i proportion till detta.

De krav på kapacitet som ställs upp ska framgå av annonsen om
upphandling. Lag (2011:1030).

Begränsning av antalet anbudssökande i upphandlingsförfaranden

3 § Vid selektivt förfarande, förhandlat förfarande med
föregående annonsering och konkurrenspräglad dialog får den
upphandlande myndigheten begränsa antalet anbudssökande som
den kommer att bjuda in att lämna anbud, förhandla med eller
inleda en dialog med.

Den upphandlande myndigheten ska i annonsen ange

1. vilka kriterier eller regler som den kommer att tillämpa
vid valet av anbudssökande, och

2. det lägsta antal anbudssökande som kommer att bjudas in
och, om ett högsta antal kommer att bjudas in, detta antal.
Lag (2010:571).

4 § Antalet anbudssökande som bjuds in att delta vid ett
selektivt förfarande, vid ett förhandlat förfarande med
föregående annonsering eller vid en konkurrenspräglad dialog
ska vara tillräckligt stort för att en effektiv konkurrens ska
kunna uppnås. Antalet anbudssökande som bjuds in att delta vid
ett selektivt förfarande får inte vara mindre än fem och vid
förhandlat förfarande med föregående annonsering eller vid en
konkurrenspräglad dialog inte mindre än tre. Lag (2010:571).

5 § En upphandlande myndighet skall bjuda in minst det antal
anbudssökande som angetts enligt 3 § andra stycket 2.

Om antalet anbudssökande, som uppfyller de i annonsen angivna
kraven och urvalskriterierna (de kvalificerade anbudssökande),
är lägre än det i annonsen angivna lägsta antal som kommer att
bjudas in, får den upphandlande myndigheten fortsätta
förfarandet genom att bjuda in de kvalificerade anbudssökande
som har begärt att få delta.

Krav på registrering

6 § Den upphandlande myndigheten får begära att en
anbudssökande och anbudsgivare visar att han eller hon är
registrerad i aktiebolags- eller handelsregister eller
motsvarande register, som förs i det land där leverantörens
verksamhet är etablerad.

I stället för det som anges i första stycket kan en
anbudssökande och anbudsgivare avge en utsaga på heder och
samvete eller vidta annan liknande åtgärd eller visa upp ett
intyg.

I samband med förfaranden för tilldelning av tjänstekontrakt
får den upphandlande myndigheten begära att en anbudssökande
eller anbudsgivare visar att han eller hon har ett särskilt
tillstånd eller liknande i sitt hemland, om detta krävs för att
tillhandahålla den aktuella tjänsten.

Leverantörers ekonomiska ställning

Bevis på den ekonomiska ställningen

7 § Bevis på en leverantörs ekonomiska kapacitet kan utgöras av

1. uppgift om företagets samlade omsättning och, i förekommande
fall, omsättningen för det verksamhetsområde som upphandlingen
gäller för de tre senaste verksamhetsåren eller den kortare tid
under vilken verksamheten bedrivits,

2. balansräkningar eller utdrag ur dem, eller

3. intyg från banker eller, i förekommande fall, bevis på
relevant ansvarsförsäkring för verksamheten.

8 § Den upphandlande myndigheten skall i annonsen om
upphandling eller i inbjudan att lämna anbud ange vilken eller
vilka av de i 7 § nämnda handlingarna och uppgifterna som skall
visas upp samt vilka andra handlingar som skall visas upp. En
balansräkning eller utdrag ur den behöver endast visas upp om
den skall offentliggöras enligt lagstiftningen i det land där
leverantören är hemmahörande.

9 § Om en leverantör har ett godtagbart skäl för att inte visa
de handlingar och uppgifter som den upphandlande myndigheten
begär, får leverantören visa sin ekonomiska kapacitet med någon
annan handling som den upphandlande myndigheten finner lämplig.

Teknisk och yrkesmässig kapacitet

10 § Om den upphandlande myndigheten har ställt krav på en
leverantörs tekniska och yrkesmässiga kapacitet skall denna
kontrolleras och bedömas enligt 11 och 12 §§.

Bevis på teknisk kapacitet

11 § Den upphandlande myndigheten skall i annonsen om
upphandling eller i inbjudan att lämna anbud ange på vilket
eller vilka av de sätt som anges i andra stycket som en
leverantör skall styrka sin tekniska kapacitet.

Den tekniska kapaciteten får styrkas endast på ett eller flera
av följande sätt:

1. genom en förteckning över slutförda byggentreprenader under
de fem senaste åren, åtföljd av intyg om att de viktigaste
byggentreprenaderna utförts på ett tillfredsställande sätt med
uppgift om värde, tidpunkt och plats för byggentreprenaderna
och huruvida de utfördes enligt gängse branschnormer och
slutfördes på ett korrekt sätt,

2. genom en förteckning över de viktigaste varuleveranser eller
tjänster som utförts under de tre senaste åren med uppgift om
värde och tidpunkt samt huruvida det varit fråga om privata
eller offentliga mottagare,

3. genom uppgifter om den tekniska personal och de tekniska
organ som ansvarar för kvalitetskontrollen eller som berörs på
annat sätt, vare sig de direkt tillhör leverantörens företag
eller inte, och, i fråga om byggentreprenader, uppgifter om den
tekniska personal och de tekniska organ som entreprenören kan
förfoga över för att genomföra entreprenaden,

4. genom en beskrivning av varuleverantörens eller
tjänsteleverantörens tekniska utrustning och av de metoder som
leverantören använder för att säkra kvaliteten samt av
företagets undersöknings- och forskningsresurser,

5. när det är fråga om komplexa varor eller tjänster eller, om
det finns särskilda skäl, varor eller tjänster avsedda för ett
särskilt ändamål, genom en kontroll som skall utföras av den
upphandlande myndigheten själv eller på dennas vägnar av ett
behörigt organ i leverantörens etableringsland, förutsatt att
detta organ ger sitt samtycke,

6. genom uppgifter om tjänsteleverantörens eller entreprenörens
utbildnings- och yrkeskvalifikationer eller motsvarande
uppgifter om ledande personer i företaget, särskilt om den
eller dem som skall ansvara för tillhandahållande av tjänsterna
eller leda byggentreprenaden,

7. när det är fråga om byggentreprenader eller tjänster, genom
uppgifter om de miljöskyddsåtgärder leverantören kommer att
tillämpa när kontraktet fullgörs, om det med hänsyn till vad
kontraktet avser behövs sådana uppgifter,

8. genom en uppgift om antalet anställda i medeltal per år hos
tjänsteleverantören eller entreprenören och antalet anställda
med ledningsfunktion under de tre senaste åren,

9. genom en uppgift om vilka verktyg, maskiner och teknisk
utrustning som tjänsteleverantören eller entreprenören förfogar
över för att fullgöra kontraktet,

10. genom en upplysning om hur stor del av kontraktet som
tjänsteleverantören kan komma att lägga ut på
underleverantörer, eller

11. när det gäller varor som skall levereras, genom prover,
beskrivningar eller fotografier, vars äkthet skall styrkas om
den upphandlande myndigheten begär det, eller genom intyg som
upprättas av officiella institutioner för kvalitetskontroll
eller enheter för sådan kontroll av erkänd kompetens och av
vilka det skall framgå att varor som är klart identifierade
genom referenser överensstämmer med vissa specifikationer eller
standarder.

Om det är nödvändigt skall den behöriga myndigheten sända intyg
enligt andra stycket 1 direkt till den upphandlande
myndigheten.

Om en mottagare enligt andra stycket 2 är en upphandlande
myndighet, skall intyg som utfärdats eller attesterats av denna
myndighet lämnas. Om mottagaren inte är en upphandlande
myndighet, skall intyg från köparen lämnas eller, om detta inte
är möjligt, en försäkran från leverantören lämnas.

En kontroll enligt andra stycket 5 skall avse en
varuleverantörs tillverkningskapacitet eller en
tjänsteleverantörs tekniska kapacitet och, om det behövs,
leverantörens undersöknings- och forskningsresurser samt
åtgärder för kvalitetskontroll.

Tillgång till andra företags kapacitet

12 § En leverantör får vid behov och när det gäller ett visst
kontrakt åberopa andra företags ekonomiska, tekniska och
yrkesmässiga kapacitet. Leverantören skall genom att
tillhandahålla ett åtagande från företagen i fråga eller på
annat sätt visa att leverantören kommer att förfoga över
nödvändiga resurser när kontraktet skall fullgöras.

Leverantörers yrkeskunnande

13 § Vid bedömningen av en leverantörs förmåga att fullgöra ett
varukontrakt som innefattar monterings- eller
installationsarbeten, tjänster eller byggentreprenad, får
särskild vikt fästas vid yrkeskunnande, effektivitet,
erfarenhet och tillförlitlighet.

Kvalitetssäkringsstandarder

14 § Om en upphandlande myndighet kräver att leverantören visar
upp ett intyg utfärdat av ett oberoende organ om att
leverantören iakttar vissa kvalitetssäkringsstandarder, skall
myndigheten hänvisa till kvalitetssäkringssystem som bygger på
relevanta europeiska standarder på området och vilka
kvalitetssäkringssystem är certifierade av organ som uppfyller
europeiska standarder för certifiering.

Myndigheten skall godkänna likvärdiga intyg från andra organ
som är etablerade inom EES. Den skall även godta andra bevis på
likvärdiga kvalitetssäkringsåtgärder som lämnas av
leverantörer.

Standarder för miljöledning

15 § Om en upphandlande myndighet i de fall som avses i 11 §
andra stycket 7 kräver att få tillgång till ett av ett
oberoende organ upprättat certifikat som intygar att
leverantören uppfyller vissa miljöledningsstandarder, ska
myndigheten hänvisa till Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009 om
frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens
miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och om
upphävande av förordning (EG) nr 761/2001 och kommissionens
beslut 2001/681/EG och 2006/193/EG eller till
miljöledningsstandarder som bygger på relevanta europeiska
eller internationella standarder. Miljöledningsstandarderna
ska vara certifierade av organ som uppfyller
unionslagstiftningen eller internationella standarder för
certifiering.

Myndigheten ska godta likvärdiga intyg från andra organ som är
etablerade inom EES. Den ska även godta andra bevis på
likvärdiga miljöledningsåtgärder som lämnas av leverantörer.
Lag (2011:696).

Officiella förteckningar

16 § Om en leverantör är registrerad i en officiell förteckning
över godkända leverantörer i ett land inom EES eller innehar
ett certifikat utfärdat av ett certifieringsorgan som uppfyller
europeiska standarder för certifiering, får det antas att
leverantören uppfyller de förutsättningar och krav som anges i

1. 10 kap. 1 §, 2 § första stycket 1-4 och 6, samt i detta
kapitel 6 §, 7 § första stycket 1 och 2 samt 11 § andra stycket
1, 3, 6, 8 och 9 när det gäller byggentreprenörer,

2. 11 § 2-5 och 11 när det gäller varuleverantörer, eller

3. 11 § 2 och 4-10 när det gäller tjänsteleverantörer.

Begränsad kontroll

17 § En upphandlande myndighet får begränsa kontrollen av
sådana handlingar som rör leverantörens lämplighet till de
anbudssökande och anbudsgivare som anges i andra och tredje
styckena. Leverantören ska ges skälig tid att komma in med de
begärda handlingarna.

I ett öppet förfarande ska uppgifterna enligt första stycket
begäras in och kontrolleras när det gäller den eller de
anbudsgivare som myndigheten avser att tilldela kontraktet
eller ramavtalet. Kontrollen ska göras innan anbudsgivarna
underrättas om tilldelningsbeslutet enligt 9 kap. 9 § första
stycket.

I ett selektivt eller förhandlat förfarande eller vid en
konkurrenspräglad dialog ska uppgifterna enligt första stycket
begäras in och kontrolleras när det gäller de anbudssökande
som myndigheten avser att bjuda in att lämna anbud respektive
att förhandla. Lag (2010:571).

12 kap. Tilldelning av kontrakt

Alternativa grunder för tilldelning av kontrakt

1 § En upphandlande myndighet skall anta antingen

1. det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga för den
upphandlande myndigheten, eller

2. det anbud som innehåller det lägsta priset.

Vid bedömningen av vilket anbud som är det ekonomiskt mest
fördelaktiga, skall myndigheten ta hänsyn till olika kriterier
som är kopplade till föremålet för kontraktet, såsom pris,
leverans- eller genomförandetid, miljöegenskaper,
driftkostnader, kostnadseffektivitet, kvalitet, estetiska,
funktionella och tekniska egenskaper, service och tekniskt
stöd.

En upphandlande myndighet skall i annonsen om upphandlingen
eller i förfrågningsunderlaget ange vilken grund för
tilldelning av kontraktet som kommer att tillämpas.

Viktning av kriterier

2 § Den upphandlande myndigheten ska ange hur sådana kriterier
som avses i 1 § andra stycket kommer att viktas inbördes vid
bedömningen av vilket anbud som är det ekonomiskt mest
fördelaktiga. Kriterieviktningen får anges som intervall med
en lämplig största tillåtna spridning.

Om det enligt den upphandlande myndigheten inte är möjligt att
ange viktningen av de olika kriterierna, ska dessa anges i
fallande prioritetsordning.

Viktningen av kriterierna eller kriteriernas prioritetsordning
ska anges i

1. annonsen om upphandlingen,

2. förfrågningsunderlaget,

3. en inbjudan att lämna anbud eller att delta i
förhandlingar, eller i

4. det beskrivande dokumentet.
Lag (2010:571).

Onormalt låga anbud

3 § En upphandlande myndighet får förkasta ett anbud om den
finner att priset är onormalt lågt. Anbudet får dock förkastas
först sedan myndigheten skriftligen begärt en förklaring till
det låga anbudet och inte fått ett tillfredsställande svar.

En begäran om förklaring kan gälla

1. om anbudsgivaren kan utnyttja särskilt kostnadseffektiva
metoder att fullgöra kontraktet,

2. om anbudsgivaren kan utnyttja tekniska lösningar eller
ovanligt gynnsamma förhållanden för att fullgöra kontraktet,

3. egenarten hos de varor, tjänster eller byggentreprenader som
föreslås av anbudsgivaren,

4. om anbudsgivaren iakttar de bestämmelser om arbetarskydd och
arbetsförhållanden som gäller på den ort där kontraktet skall
fullgöras, och

5. om anbudsgivaren fått möjlighet att erhålla statligt stöd.

Den upphandlande myndigheten skall ge anbudsgivaren tillfälle
att yttra sig över myndighetens skäl för att förkasta anbudet
med beaktande av de lämnade förklaringarna.

4 § Om en upphandlande myndighet finner att ett anbud är
onormalt lågt på grund av att anbudsgivaren har fått statligt
stöd, får myndigheten begära en förklaring av anbudsgivaren.
Kan anbudsgivaren inte efter en sådan begäran och inom en
skälig tidsfrist som angetts av den upphandlande myndigheten
visa att det är fråga om ett med EUF-fördraget förenligt stöd,
får anbudet förkastas.

En upphandlande myndighet som förkastar ett anbud enligt
första stycket ska underrätta Europeiska kommissionen om det.
Lag (2010:571).

13 kap. Byggkoncessioner

Tillämpningsområdet

1 § Om inte något annat följer av 1 kap. tillämpas
bestämmelserna i detta kapitel vid upphandling av en
byggkoncession, om kontraktet har ett värde som uppgår till
minst det belopp (tröskelvärde) som Europeiska kommissionen
vid varje tid har beslutat eller lämnat meddelande om. Värdet
ska beräknas enligt de regler för byggentreprenader som gäller
enligt 3 kap. 3-5, 7 och 8 §§.

Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling
tröskelvärdena i euro och svenska kronor. Lag (2010:571).

Annonsering

2 § En upphandlande myndighet skall annonsera upphandling av
byggkoncessioner.

Tidsfrister för ansökan om att tilldelas en byggkoncession

3 § Tidsfristen för att komma in med ansökningar om att
tilldelas en byggkoncession skall vara minst 52 dagar från den
dag då annonsen om upphandling skickades för publicering.

Tidsfrister får förkortas enligt 8 kap. 5 § och förlängas
enligt 8 kap. 7 §.

Underentreprenad

4 § En upphandlande myndighet får i förfrågningsunderlaget ange
som villkor

1. att den som ansöker om att tilldelas en koncession skall
lägga ut minst 30 procent av kontraktsvärdet på tredje man, med
möjlighet för de sökande att öka denna andel, eller

2. att sökandena i sina anbud anger hur stor andel av
koncessionens totala värde som de avser att lägga ut på tredje
man.

Den minsta andel av koncessionsvärdet som skall läggas ut på
tredje man enligt första stycket 1 skall anges i
koncessionsavtalet.

Koncessionshavares skyldigheter

Annonsering

5 § Om den som tilldelas en byggkoncession inte är en
upphandlande myndighet, ska kontraktet innehålla villkor om
att koncessionshavaren, om han avser att tilldela tredje man
ett byggentreprenadkontrakt, som uppgår till det värde
(tröskelvärde) som Europeiska kommissionen vid varje tid har
beslutat eller lämnat meddelande om, ska annonsera sådan
upphandling och ange tidsfrister enligt andra och tredje
styckena.

Annonseringen ska ske enligt föreskrifterna i 7 kap. 1 §.
Annonsering krävs dock inte i sådana fall då en upphandlande
myndighet enligt 4 kap. 5 eller 8 § har fått använda
förhandlat förfarande utan föregående annonsering.

Tidsfrister för att komma in med anbudsansökningar och anbud
ska anges enligt 8 kap. 3 §. Tidsfrister får förkortas enligt
8 kap. 5 och 6 §§ och förlängas enligt 8 kap. 7 §.

Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling
tröskelvärdena i euro och svenska kronor. Lag (2010:571).

Företag som går samman och anknutna företag

6 § Om flera företag går samman för att erhålla en
byggkoncession, skall inte något av dem anses som tredje man.
Detsamma gäller ett anknutet företag.

En uttömmande förteckning över företag som avses i första
stycket skall bifogas ansökan om att tilldelas en
byggkoncession.

14 kap. Projekttävlingar på tjänsteområdet

Tillämpningsområdet

1 § Detta kapitel skall tillämpas på projekttävlingar som

1. ingår i ett förfarande för tilldelning av ett
tjänstekontrakt, eller

2. innefattar priser eller ersättningar till deltagarna.

Första stycket gäller endast om tröskelvärdet uppgår till minst
det belopp som framgår av 2 §.

Tröskelvärden för projekttävlingar

2 § Tröskelvärdet vid projekttävlingar är de värden som
Europeiska kommissionen vid varje tid har beslutat eller
lämnat meddelande om, om tävlingen

1. anordnas av en central statlig myndighet,

2. a) anordnas av en annan upphandlande myndighet, eller

2. b) anordnas av alla upphandlande myndigheter och avser
sådana forsknings- och utvecklingstjänster som omfattas av
kategori 8 i bilaga 2 (A-tjänster), telekommunikationstjänster
i kategori 5 i bilagan, vilkas positioner i CPV-nomenklaturen
motsvarar referensnumren CPC 7524, 7525 och 7526 eller sådana
tjänster som anges i bilaga 3 (B-tjänster).

Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling
tröskelvärdena i euro och svenska kronor. Lag (2010:571).

3 § Tröskelvärdet vid projekttävlingar som ingår i en
tjänsteupphandling skall beräknas till värdet av
tjänstekontraktet med i förekommande fall tilllägg för värdet
av det tjänstekontrakt som senare kan tilldelas vinnaren eller
en av vinnarna i tävlingen. I värdet skall även de priser och
ersättningar som skall betalas till deltagarna inräknas.

Val av deltagare

4 § En projekttävling får begränsas till ett visst antal
tävlingsdeltagare. Den upphandlande myndigheten skall ange
kriterier för urvalet av deltagare.

Antalet tävlingsdeltagare som inbjuds skall vara så stort att
effektiv konkurrens uppnås.

Annonsering

5 § En upphandlande myndighet som avser att anordna en
projekttävling skall annonsera tävlingen och resultatet av
denna (efterannonsering).

Kommunikation och information

6 § I fråga om kommunikation och information skall
bestämmelserna i 9 kap. 1-6 §§ och 7 § första stycket tillämpas
på motsvarande sätt på projekttävlingar.

Juryn och dess sammansättning

7 § En jury skall utse vinnande bidrag i en projekttävling.
Ledamöterna i juryn skall vara fysiska personer som är
oberoende i förhållande till deltagarna i projekttävlingen. Om
det krävs särskilda yrkesmässiga kvalifikationer för att få
delta i en projekttävling, skall minst en tredjedel av
ledamöterna i juryn ha motsvarande kvalifikationer.

Juryns beslut

8 § Juryn skall vara självständig i sina yttranden och beslut.

Ett tävlingsbidrag får presenteras för juryn endast på ett
sådant sätt att det inte framgår vem som har lämnat ett enskilt
bidrag. Anonymiteten skall gälla fram till dess juryn har
lämnat sitt yttrande eller meddelat sitt beslut.

Vid granskningen får endast de kriterier som angetts i annonsen
om projekttävlingen beaktas.

9 § Juryn skall lämna ett av ledamöterna undertecknat protokoll
i vilken tävlingsbidragen rangordnas. Protokollet skall
innehålla en motivering till rangordningen samt de kommentarer
och klargöranden som det kan finnas behov av att göra.

Tävlingsdeltagarna kan vid behov uppmanas av juryn att besvara
frågor som juryn har noterat i protokollet i syfte att klargöra
projektets alla aspekter.

Fullständiga protokoll skall upprättas över dialogen mellan
ledamöterna i juryn och tävlingsdeltagarna.

Tjänstekontrakt som följer på en projekttävling

10 § Av 4 kap. 9 § framgår att förhandlat förfarande utan
föregående annonsering får användas vid projekttävlingar i
vissa fall.

15 kap. Upphandling som inte omfattas av direktivet

Tillämpningsområdet

1 § Detta kapitel gäller för sådan upphandling som avses i 1
kap. 2 § andra stycket.

Tillämpliga bestämmelser

2 § Vid offentlig upphandling enligt detta kapitel tillämpas
även

– 1 kap. (lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna
bestämmelser),

– 2 kap. (definitioner),

– 4 kap. 22 § (inköpscentraler),

– 5 kap. (ramavtal), utom såvitt avser 5 kap. 5 § beträffande
kravet på minst tre leverantörer för sådana ramavtal som
omfattas av 5 kap. 6 §,

– 6 kap. 4 § (uppgifter om ursprung, tillverkning m.m.),

– 6 kap. 7 § (miljömärken),

– 6 kap. 13 § (särskilda villkor för fullgörande av kontrakt),

– 8 kap. 11 § (om någon annan än den upphandlande myndigheten
ska lämna ut förfrågningsunderlaget eller det beskrivande
dokumentet),

– 11 kap. 6 § (krav på registrering),

– 13 kap. (byggkoncessioner),

– 16 kap. (avtalsspärr, överprövning och skadestånd),

– 17 kap. (upphandlingsskadeavgift), och

– 18 kap. (tillsyn).

Vidare tillämpas bestämmelserna om konkurrenspräglad dialog i
4 kap. 1 § tredje stycket och 10-21 §§, 8 kap. 3 § första
stycket, 5, 10 och 12 §§ samt 11 kap. 3 och 4 §§.

Vid offentlig upphandling som avser tjänster som anges i bilaga
3 (B-tjänster) tillämpas även 6 kap. 1-3, 5, 6 och 8 §§, när
värdet av kontraktet uppgår till minst tillämpligt tröskelvärde
i 3 kap.

En upphandlande myndighet får publicera annonser om
upphandlingar på det sätt som gäller för upphandlingar enligt
7 kap. Lag (2011:1030).

Upphandlingsförfaranden

3 § En offentlig upphandling enligt detta kapitel ska göras
genom förenklat förfarande eller urvalsförfarande.

Direktupphandling får dock användas om kontraktets värde
uppgår till högst 28 procent av det tröskelvärde som avses i
3 kap. 1 § första stycket 2 och andra stycket. Vidare får
direktupphandling användas i tillämplig omfattning i de fall
förutsättningarna för förhandlat förfarande utan föregående
annonsering som avses i 4 kap. 5–9 §§ är uppfyllda eller om
det finns synnerliga skäl. Den upphandlande myndigheten ska
besluta riktlinjer för användning av direktupphandling.

Konkurrenspräglad dialog får, i enlighet med 2 §, användas om
inte förenklat förfarande eller urvalsförfarande medger
tilldelning av kontrakt. Lag (2014:474).

Beräkning av värdet av ett kontrakt

3 a § Värdet av ett kontrakt ska uppskattas till det totala
belopp som ska betalas enligt kontraktet. En upphandling får
inte delas upp i syfte att kringgå bestämmelserna i denna lag.

Vid beräkningen ska options- och förlängningsklausuler beaktas
som om de utnyttjats.

Vid beräkningen ska den upphandlande myndigheten beakta
direktupphandlingar av samma slag gjorda av myndigheten under
räkenskapsåret. Lag (2010:571).

Annonsering

4 § Vid förenklat förfarande ska den upphandlande myndigheten
begära anbud genom annons i en elektronisk databas, som är
allmänt tillgänglig, eller genom annons i annan form som
möjliggör effektiv konkurrens.

Vid urvalsförfarande ska den upphandlande myndigheten
publicera en ansökningsinbjudan genom en annons i en
elektronisk databas, som är allmänt tillgänglig. Myndigheten
får i sin inbjudan ange det antal leverantörer som den avser
att bjuda in. Antalet ska bestämmas med hänsyn till arten av
det som ska upphandlas och vara tillräckligt stort för att
effektiv konkurrens ska uppnås. Lag (2010:571).

Innehåll i en annons m.m.

5 § En annons om upphandling enligt 4 § ska innehålla uppgift
om föremålet för upphandlingen och kontaktuppgifter till den
upphandlande myndigheten.

Vid förenklat förfarande ska det dessutom framgå

1. hur anbud får lämnas,

2. den dag då anbud senast ska ha kommit in, och

3. den dag till och med vilken anbudet ska vara bindande.

Vid urvalsförfarande ska annonsen med ansökningsinbjudan
innehålla uppgift om

1. hur en anbudsansökan får lämnas, och

2. den dag ansökan senast ska ha kommit in.
Lag (2010:571).

Annonsering vid förhandsinsyn

5 a § En upphandlande myndighet som avser att tilldela ett
kontrakt genom direktupphandling enligt 3 § andra stycket får
annonsera sin avsikt i en elektronisk databas som är allmänt
tillgänglig (förhandsinsyn).

Regeringen meddelar föreskrifter om innehållet i en annons om
förhandsinsyn. Lag (2010:571).

6 § Har upphävts genom lag (2010:571).

7 § Har upphävts genom lag (2010:571).

Kommunikationsmedel vid offentlig upphandling

8 § Bestämmelserna i 9 kap. 1-6 §§ och 7 § första stycket
gäller för anbudsansökningar och anbud vid offentlig
upphandling som avses i detta kapitel.

Tidsfrister för att lämna anbudsansökningar och anbud

9 § Anbudssökande och anbudsgivare ska ges skälig tid att
komma in med ansökningar respektive anbud. Tiden för att komma
in med anbudsansökningar får dock aldrig vara kortare än tio
dagar från den dag då ansökningsinbjudan blev publicerad
enligt 4 § andra stycket. Lag (2010:571).

10 § Den upphandlande myndigheten ska vid förenklat förfarande
och urvalsförfarande lämna ut kompletterande upplysningar om
förfrågningsunderlaget senast sex dagar före angiven sista dag
för att komma in med anbud, förutsatt att sådana upplysningar
begärts i god tid. Lag (2011:1030).

Mottagande och öppnande av anbud

11 § Försändelser med anbud skall, så snart som möjligt efter
anbudstidens utgång, öppnas vid en förrättning där minst två
personer som utsetts av den upphandlande myndigheten skall
delta. Anbuden skall föras upp i en förteckning, som skall
bestyrkas av dem som deltar i förrättningen. På begäran av en
anbudsgivare skall dessutom en person som utsetts av en
handelskammare närvara. Kostnaderna för detta skall betalas av
den som framställt begäran.

Anbuden skall öppnas samtidigt.

Rättelse av fel, förtydligande och komplettering

12 § En upphandlande myndighet får tillåta att en anbudssökande
eller anbudsgivare rättar en uppenbar felskrivning eller
felräkning eller något annat uppenbart fel i anbudsansökan
eller anbudet.

Myndigheten får begära att en ansökan eller ett anbud
förtydligas eller kompletteras om det kan ske utan risk för
särbehandling eller konkurrensbegränsning.

Kontroll och uteslutning av leverantörer

13 § En anbudssökande eller anbudsgivare skall uteslutas från
deltagande i en upphandling i enlighet med det som föreskrivs i
10 kap. 1 §.

En anbudssökande eller anbudsgivare får uteslutas från
deltagande i en upphandling enligt 10 kap. 2 och 3 §§.

En upphandlande myndighet som av leverantören begär
upplysningar om förhållanden som avses i första och andra
styckena skall i förfrågningsunderlaget, annonsen eller
skrivelsen ange på vilket sätt leverantören kan lämna
upplysningarna.

13 a § Vid kontroll av om en leverantör har fullgjort sina
åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i
Sverige enligt 10 kap. 2 § första stycket 5 ska den
upphandlande myndigheten inhämta uppgifter om detta från
behörig myndighet. Lag (2010:571). Lag (2010:571).

Begränsad kontroll

13 b § En upphandlande myndighet får begränsa kontrollen av
sådana handlingar som rör leverantörens lämplighet till de
anbudssökande och anbudsgivare som anges i andra och tredje
styckena. Leverantören ska ges skälig tid att komma in med de
begärda handlingarna.

I ett förenklat förfarande ska uppgifterna enligt första
stycket begäras in och kontrolleras när det gäller den eller
de anbudsgivare som myndigheten avser att bjuda in till
förhandling eller, om ingen förhandling sker, den eller de
anbudsgivare som myndigheten avser tilldela kontraktet eller
ramavtalet. Kontrollen ska göras innan anbudsgivarna bjuds in
till förhandling respektive underrättas om
tilldelningsbeslutet enligt 19 §.

I ett urvalsförfarande eller vid en konkurrenspräglad dialog
ska uppgifterna enligt första stycket begäras in och
kontrolleras när det gäller de anbudssökande som myndigheten
avser att bjuda in att lämna anbud respektive att förhandla.
Lag (2010:571).

14 § Har upphävts genom lag (2010:571).

Prövning av anbudsansökningar och anbud

15 § En upphandlande myndighet ska pröva alla de
anbudsansökningar och anbud som har kommit in i rätt tid, om
inte något annat följer av 13 §. Lag (2010:571).

Tillgång till andra företags kapacitet

15 a § En leverantör får vid behov när det gäller ett visst
kontrakt åberopa andra företags kapacitet. Leverantören ska
genom att tillhandahålla ett åtagande från de andra företagen
eller på annat sätt visa att leverantören kommer att förfoga
över nödvändiga resurser när kontraktet ska fullgöras.
Lag (2010:571).

Alternativa grunder för tilldelning av kontrakt

16 § En upphandlande myndighet skall anta antingen

1. det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga för den
upphandlande myndigheten, eller

2. det anbud som har lägst pris.

Bedömningen av vilket anbud som är det ekonomiskt mest
fördelaktiga skall göras enligt 12 kap. 1 § andra stycket.

Den upphandlande myndigheten skall antingen ange hur de olika
kriterierna som avses i 12 kap. 1 § andra stycket viktas vid
bedömningen av vilket anbud som är det ekonomiskt mest
fördelaktiga eller ange kriterierna i fallande
prioritetsordning. Kriterieviktningen får anges som intervall
med en lämplig största tillåtna spridning.

Kriterieviktningen eller prioritetsordningen skall anges i
annonsen om upphandling, i ansökningsinbjudan eller i
förfrågningsunderlaget.

Onormalt låga anbud

17 § En upphandlande myndighet får förkasta ett anbud om den
finner att priset är onormalt lågt. Anbudet får dock förkastas
först sedan myndigheten skriftligen begärt en förklaring till
det låga anbudet och inte fått tillfredsställande svar.
Lag (2010:571).

Dokumentation, underrättelse och förvaring av handlingar

18 § En upphandlande myndighet ska anteckna skälen för sina
beslut och annat av betydelse vid upphandlingen om
upphandlingens värde överstiger 100 000 kronor.
Lag (2014:474).

19 § Vid förenklat förfarande och urvalsförfarande ska den
upphandlande myndigheten snarast möjligt skriftligen underrätta
anbudssökandena och anbudsgivarna om de beslut som avses i
9 kap. 9 § och lämna sådana upplysningar som avses i 9 kap.
10 §.

Vid direktupphandling ska den upphandlande myndigheten, när
beslut om leverantör och anbud fattats, underrätta
anbudsgivarna om beslutet snarast möjligt.

En anbudsgivare är bunden av sitt anbud även om anbudsgivaren
har fått sådan underrättelse eller sådana upplysningar som
avses i första stycket. Lag (2011:1030).

20 § När en upphandling har avslutats skall en upphandlande
myndighet som inte omfattas av arkivlagen (1990:782) på
betryggande sätt förvara anbud och anbudsansökningar med
tillhörande beskrivningar, modeller och ritningar samt
anbudsförteckningar, sammanställningar, protokoll och liknande.

Handlingarna skall bevaras minst fyra år från den dag då
kontraktet tilldelades.

Meddelande till kommissionen om resultatet av en upphandling
av B-tjänster

21 § Om ett kontrakt som avser tjänster enligt bilaga 3 (B-
tjänster) uppgår till minst tillämpligt tröskelvärde i 3 kap.,
ska den upphandlande myndigheten senast inom 48 dagar efter
det att kontraktet tilldelats meddela Europeiska kommissionen
om det. Lag (2010:571).

Undantag vid upphandling som rör rikets säkerhet m.m.

22 § Har upphävts genom lag (2011:1030).

Projekttävlingar

23 § Bestämmelserna i 14 kap. 1 § första stycket, 4 och 6-9 §§
gäller även för projekttävlingar som understiger tröskelvärdet
i 14 kap. 2 §, om tävlingens värde uppgår till högst det i 3 §
andra stycket angivna värdet.

Vid anordnande av projekttävlingar ska 3 § tillämpas. En
projekttävling ska annonseras enligt 4 eller 5 §.

Om ett kontrakt enligt tävlingsreglerna ska tilldelas vinnaren
eller en av vinnarna, ska vinnaren respektive vinnarna bjudas
in att delta i förhandlingar. Lag (2010:571).

16 kap. Avtalsspärr, överprövning och skadestånd

Avtalsspärr

Allmänna bestämmelser om avtalsspärr

1 § Om en upphandlande myndighet är skyldig att skicka en
underrättelse om tilldelningsbeslut enligt 9 kap. 9 § första
stycket eller 15 kap. 19 § och underrättelsen har skickats med
ett elektroniskt medel, får den upphandlande myndigheten inte
ingå avtal (avtalsspärr) förrän tio dagar har gått från det
att underrättelsen skickades.

Om underrättelsen har skickats på annat sätt än med ett
elektroniskt medel till en eller flera anbudssökande eller
anbudsgivare, får avtal inte ingås förrän 15 dagar har gått
från utskickandet.

Om en upphandlande myndighet i underrättelsen har angett en
längre avtalsspärr än den föreskrivna minimifristen, får avtal
inte ingås förrän efter utgången av den angivna perioden.
Lag (2011:1030).

Undantag från avtalsspärr

2 § Avtalsspärr gäller inte

1. vid tilldelning av kontrakt efter upphandling utan
föregående annonsering med stöd av 4 kap. 5-9 §§,

2. vid tilldelning av kontrakt på grund av ramavtal enligt
5 kap. 7 §, eller

3. vid direktupphandling enligt 15 kap. 3 § andra stycket.
Lag (2011:1030).

Avtalsspärr vid förhandsinsyn

3 § Vid förhandsinsyn enligt 7 kap. 4 § eller 15 kap. 5 a §
får den upphandlande myndigheten inte ingå avtal förrän tio
dagar har gått från det att annonsen om förhandsinsyn
publicerats. Lag (2011:1030).

Överprövning

Allmänna bestämmelser om överprövning

4 § Efter ansökan av en leverantör som anser sig ha lidit eller
kunna komma att lida skada får allmän förvaltningsdomstol
överpröva

1. en upphandling, och

2. giltigheten av ett avtal som har slutits mellan en
upphandlande myndighet och en leverantör. Lag (2011:1030).

Behörig domstol

5 § En ansökan om överprövning ska göras hos den
förvaltningsrätt i vars domkrets den upphandlande myndigheten
har sin hemvist.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2011:1030).

Överprövning av en upphandling

6 § Om den upphandlande myndigheten har brutit mot de
grundläggande principerna i 1 kap. 9 § eller någon annan
bestämmelse i denna lag och detta har medfört att leverantören
har lidit eller kan komma att lida skada, ska rätten besluta
att upphandlingen ska göras om eller att den får avslutas först
sedan rättelse har gjorts.

Överprövning av en upphandling får inte ske efter det att avtal
har slutits mellan den upphandlande myndigheten och en
leverantör. Lag (2011:1030).

7 § Om den upphandlande myndigheten under pågående överprövning
av en upphandling ingår ett avtal i strid med 1, 3, 8, 9 eller
10 §, ska rätten, på yrkande av leverantören, överpröva
avtalets giltighet i enlighet med 13-15 §§. Lag (2011:1030).

Förlängd avtalsspärr

8 § Om en ansökan om överprövning av en upphandling har gjorts,
fortsätter avtalsspärr enligt 1 eller 3 § att gälla under
handläggningen i förvaltningsrätten (förlängd avtalsspärr).

Rätten får besluta att någon förlängd avtalsspärr inte ska
gälla. Lag (2011:1030).

Interimistiskt beslut vid överprövning av en upphandling

9 § I fall då avtalsspärr enligt 1, 3 eller 8 § inte gäller får
rätten besluta att den upphandlande myndigheten inte får ingå
avtal innan något annat har bestämts.

Rätten får avstå från att fatta beslut enligt första stycket,
om den skada eller olägenhet som åtgärden skulle medföra kan
bedömas vara större än skadan för leverantören.
Lag (2011:1030).

Tiodagarsfrist

10 § När en förlängd avtalsspärr gäller enligt 8 §, får den
upphandlande myndigheten inte ingå avtal förrän tio dagar har
gått från det att förvaltningsrätten har avgjort målet.

När en förvaltningsrätt eller en kammarrätt har fattat ett
beslut enligt 9 §, får avtal inte ingås förrän tio dagar har
gått från det att domstolen har avgjort målet eller upphävt
beslutet.

När Högsta förvaltningsdomstolen har fattat ett beslut enligt
9 § och beslutat att återförvisa målet till lägre instans, får
avtal inte ingås förrän tio dagar har gått från beslutet om
återförvisning.

Rätten får besluta att någon tiodagarsfrist inte ska gälla.
Lag (2011:1030).

Tidsfrister för ansökan om överprövning av en upphandling

11 § En ansökan om överprövning av en upphandling ska ha kommit
in till förvaltningsrätten före utgången av en sådan
avtalsspärr som avses i 1 eller 3 §. Lag (2011:1030).

12 § En ansökan om överprövning av ett beslut att avbryta en
upphandling ska ha kommit in till förvaltningsrätten innan tio
dagar har gått från det att den upphandlande myndigheten med
ett elektroniskt medel har skickat en underrättelse om
beslutet och angett skälen för detta.

Om underrättelsen har skickats på annat sätt än med ett
elektroniskt medel till en eller flera anbudssökande eller
anbudsgivare, ska en ansökan om överprövning ha kommit in till
förvaltningsrätten innan 15 dagar har gått från utskickandet.
Lag (2010:571).

Överprövning av ett avtals giltighet

13 § Rätten ska besluta att ett avtal som har slutits mellan en
upphandlande myndighet och en leverantör är ogiltigt, om
avtalet har slutits

1. utan föregående annonsering enligt 7 kap. 1 eller 2 §,
13 kap. 2 eller 5 §, 14 kap. 5 § eller 15 kap. 4 §, eller

2. enligt ett förfarande i 5 kap. 7 § utan att de villkor har
följts som framgår av den paragrafen eller av det ramavtal som
ligger till grund för det nya anbudsförfarandet och detta har
medfört att leverantören har lidit eller kan komma att lida
skada.

Ett avtal ska också förklaras ogiltigt, om det har slutits i
strid med bestämmelserna om avtalsspärr i 1, 3 eller 8 §, ett
interimistiskt beslut enligt 9 § eller tiodagarsfristen i 10 §
eller om avtalet har slutits före en underrättelse om
tilldelningsbeslut enligt 9 kap. 9 § första stycket eller
15 kap. 19 §. För ogiltighet i sådana fall krävs dessutom att
de grundläggande principerna i 1 kap. 9 § eller någon annan
bestämmelse i denna lag har överträtts och detta har medfört
att leverantören har lidit eller kan komma att lida skada.
Lag (2011:1030).

14 § Om det finns tvingande hänsyn till ett allmänintresse, ska
rätten besluta att avtalet får bestå trots att
förutsättningarna för ogiltighet enligt 13 § är uppfyllda.
Lag (2011:1030).

15 § Bestämmelserna om ogiltighet i 13 § ska inte tillämpas

1. på avtal som har slutits av en upphandlande myndighet med
stöd av ramavtal enligt 5 kap. 7 §, om den upphandlande
myndigheten skickat en underrättelse om tilldelningsbeslutet
enligt 9 kap. 9 § första stycket, samt iakttagit en avtalsspärr
enligt 1 §, eller

2. om en upphandlande myndighet genom förhandsinsyn enligt
7 kap. 4 § eller 15 kap. 5 a § har meddelat sin avsikt att
upphandla och har iakttagit avtalsspärren vid förhandsinsyn
enligt 3 §. Lag (2011:1030).

Interimistiskt beslut vid överprövning av ett avtals giltighet

16 § Rätten får besluta att ett avtal inte får fullgöras till
dess något annat har bestämts.

Rätten får avstå från att fatta beslut enligt första stycket,
om den skada eller olägenhet som åtgärden skulle medföra kan
bedömas vara större än skadan för leverantören.
Lag (2011:1030).

Tidsfrister för ansökan om överprövning av ett avtals
giltighet

17 § En ansökan om överprövning av ett avtals giltighet ska,
om inte annat följer av andra stycket, ha kommit in till
förvaltningsrätten inom sex månader från det att avtalet
slöts.

Ansökan ska dock ha kommit in till förvaltningsrätten innan 30
dagar har gått från det att

1. Europeiska kommissionen har publicerat en annons enligt 7
kap. 3 § eller ett meddelande enligt 15 kap. 21 §, eller

2. den upphandlande myndigheten skriftligen har underrättat
anbudssökandena och anbudsgivarna om att avtalet har slutits
samt har lämnat en sammanfattning av sådana upplysningar som
avses i 9 kap. 10 §. Lag (2011:1030).

Beräkning av vissa tider

18 § Vid beräkningen av längden av en avtalsspärr samt av
tiodagarsfrister enligt 10 § och tidsfrister för ansökan om
överprövning ska 2 § lagen (1930:173) om beräkning av
lagstadgad tid tillämpas. Lag (2011:1030).

Förbud mot överklagande

19 § Ett beslut som denna lag är tillämplig på får inte
överklagas med stöd av 10 kap. kommunallagen (1991:900).
Lag (2011:1030).

Skadestånd

20 § En upphandlande myndighet som inte har följt
bestämmelserna i denna lag ska ersätta därigenom uppkommen
skada för en leverantör.

Rätten till skadestånd inbegriper ersättning till en
anbudssökande eller anbudsgivare som har deltagit i en
offentlig upphandling och som har haft kostnader för att
förbereda anbud och i övrigt delta i upphandlingen, om
åsidosättandet av bestämmelserna i denna lag menligt har
påverkat hans eller hennes möjligheter att tilldelas
kontraktet. Lag (2010:571).

21 § Talan om skadestånd ska väckas vid allmän domstol inom ett
år från den tidpunkt då avtal har slutits mellan den
upphandlande myndigheten och en leverantör eller har förklarats
ogiltigt enligt 13 § genom ett avgörande som har vunnit laga
kraft. Väcks inte talan i tid, är rätten till skadestånd
förlorad. Lag (2011:1030).

17 kap. Upphandlingsskadeavgift

Allmänna bestämmelser om upphandlingsskadeavgift

1 § Allmän förvaltningsdomstol får besluta att en upphandlande
myndighet ska betala en särskild avgift
(upphandlingsskadeavgift) om

1. allmän förvaltningsdomstol i ett avgörande som har vunnit
laga kraft fastställt att ett avtal får bestå, trots att det
har slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr i 16 kap.
1, 3 eller 8 §,

2. allmän förvaltningsdomstol i ett avgörande som har vunnit
laga kraft fastställt att ett avtal får bestå av tvingande
hänsyn till ett allmänintresse enligt 16 kap. 14 §, eller

3. myndigheten har slutit avtal med en leverantör utan
föregående annonsering enligt 7 kap. 1 eller 2 §, 13 kap. 2
eller 5 §, 14 kap. 5 § eller, 15 kap. 4 eller 6 §.
Lag (2011:1030).

2 § Tillsynsmyndigheten ska hos allmän förvaltningsdomstol
ansöka om att en upphandlande myndighet ska betala
upphandlingsskadeavgift i de fall som anges i 1 § 1 och 2.

Tillsynsmyndigheten får hos allmän förvaltningsdomstol ansöka
om att en upphandlande myndighet ska betala
upphandlingsskadeavgift i de fall som avses i 1 § 3.
Lag (2010:571).

Behörig domstol

3 § En ansökan om att en upphandlande myndighet ska betala
upphandlingsskadeavgift ska göras hos den förvaltningsrätt i
vars domkrets den upphandlande myndigheten har sin hemvist.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2010:571).

Avgiftens storlek

4 § Upphandlingsskadeavgiften ska uppgå till lägst 10 000
kronor och högst 10 000 000 kronor. Avgiften får inte
överstiga tio procent av kontraktsvärdet.

Beräkningen av kontraktsvärdet ska ske enligt 3 kap. 3 och
4 §§ eller 15 kap. 3 a §. Lag (2010:571).

5 § Vid fastställande av upphandlingsskadeavgiftens storlek
ska särskild hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen är.

I ringa fall ska någon avgift inte beslutas. Avgiften får
efterges, om det finns synnerliga skäl. Lag (2010:571).

Tidsfrister för ansökan om avgift

6 § En ansökan om upphandlingsskadeavgift enligt 1 § 1 eller 2
ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader från
den tidpunkt då det avgörande som ansökan grundas på har
vunnit laga kraft. Lag (2010:571).

7 § När en ansökan om upphandlingsskadeavgift grundas på 1 § 3
och en eller flera leverantörer har ansökt om överprövning av
avtalets giltighet inom de tidsfrister som anges i 16 kap.
17 §, får ansökan inte göras förrän fristen har löpt ut och
samtliga beslut med anledning av överprövningen har vunnit laga
kraft. Ansökan ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom
sex månader från den tidpunkt då samtliga beslut med anledning
av överprövningen har vunnit laga kraft.

När ingen leverantör har ansökt om överprövning av avtalets
giltighet inom de tidsfrister som anges i 16 kap. 17 §, ska
ansökan ha kommit in till förvaltningsrätten inom ett år från
det att avtalet slöts. Lag (2011:1030).

Betalning av avgift m.m.

8 § Upphandlingsskadeavgiften tillfaller staten.
Lag (2010:571).

9 § Upphandlingsskadeavgift ska betalas till
tillsynsmyndigheten inom 30 dagar från det att avgörandet
beträffande avgiften har vunnit laga kraft eller inom den
längre tid som anges i avgörandet.

Om avgiften inte betalas i tid, ska tillsynsmyndigheten lämna
den obetalda avgiften till indrivning. Bestämmelser om
indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga
fordringar m.m. Lag (2010:571).

10 § En beslutad upphandlingsskadeavgift faller bort, om
avgörandet beträffande avgiften inte har kunnat verkställas
inom fem år från det att avgörandet har vunnit laga kraft.
Lag (2010:571).

18 kap. Tillsyn

Allmänna bestämmelser om tillsyn

1 § Regeringen meddelar föreskrifter om vilken myndighet som
utövar tillsyn över den offentliga upphandlingen enligt denna
lag. Lag (2010:571).

2 § Vid sin tillsyn får myndigheten inhämta alla nödvändiga
upplysningar för sin tillsynsverksamhet från upphandlande
myndigheter eller den som kan antas vara en upphandlande
myndighet. Upplysningarna ska i första hand inhämtas genom
skriftligt förfarande. Om det på grund av materialets omfång,
brådska eller något annat förhållande är lämpligare, får
upplysningarna inhämtas genom besök hos den upphandlande
myndigheten. Lag (2010:571).

3 § En upphandlande myndighet och den som kan antas vara en
upphandlande myndighet är skyldig att tillhandahålla de
upplysningar som tillsynsmyndigheten begär för sin tillsyn.
Lag (2010:571).

Föreläggande

4 § Om det behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna utöva
sin tillsyn enligt denna lag, får myndigheten förelägga en
upphandlande myndighet eller den som kan antas vara en
upphandlande myndighet att lämna uppgift, att visa upp en
handling eller att lämna över en kopia av handlingen.

Ett föreläggande enligt första stycket får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.

När ett föreläggande överklagas, är tillsynsmyndigheten
motpart hos allmän förvaltningsdomstol. Lag (2010:571).

Behörig domstol

5 § Tillsynsmyndighetens föreläggande enligt 4 § får
överklagas hos den förvaltningsrätt i vars domkrets den som
föreläggandet riktar sig till har sin hemvist.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2010:571).

Övergångsbestämmelser

2007:1091

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

2. Bestämmelserna i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling
skall tillämpas på upphandlingar som har påbörjats före
ikraftträdandet.

2010:569

Denna lag träder i kraft den 15 juli 2010 och ska tillämpas
även i fall då avtal har slutits före ikraftträdandet.

2010:570

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
Lag (2012:391).

2010:571

1. Denna lag träder i kraft den 15 juli 2010.

2. Äldre bestämmelser gäller för upphandlingar som har
påbörjats före ikraftträdandet.

2011:1030

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2011.

2. Äldre bestämmelser gäller för upphandlingar som har
påbörjats före ikraftträdandet.

2012:392

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013 och ska tillämpas
även i fall då avtal har slutits före ikraftträdandet.

2014:474

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

2. Äldre bestämmelser gäller för upphandlingar som har
påbörjats före ikraftträdandet.

Bilaga 1 är inte med här. Bilagan införd genom lag (2011:1030).

Bilaga 2

Förteckning över tjänstekontrakt (A-tjänster)

Kategori Beskrivning

1 Underhålls- och reparationstjänster

2 Landtransport, med undantag av järnvägstransport
som omfattas av kategori 18, även säkerhets- och
kurirtransporter, med undantag av postbefordran

3 Flygtransport av passagerare och gods, med
undantag av postbefordran

4 Postbefordran på land, med undantag av
järnvägstransport som omfattas av kategori 18,
och i luften

5 Telekommunikationstjänster

6 Finansiella tjänster:

a) Försäkringstjänster

b) Bank- och investeringstjänster. Med undantag
av finansiella tjänster i samband med utfärdande,
förvärv, försäljning eller överföring av
värdepapper eller andra finansiella instrument
samt riksbankstjänster. Dessutom undantas
tjänster som avser förvärv eller hyra, oavsett
finansieringsvillkor, av mark, befintliga
byggnader eller annan fast egendom eller som
avser rättigheter till sådan egendom. Finansiella
tjänster som tillhandahålls samtidigt med, före
eller efter köpe- eller hyreskontraktet,
oberoende av form, ska dock omfattas av detta
direktiv.

7 Databehandlingstjänster och därmed sammanhängande
tjänster

8 Forsknings- och utvecklingstjänster, med undantag
av forsknings- och utvecklingstjänster som inte
uteslutande är till förmån för den upphandlande
myndigheten i dess egen verksamhet, under
förutsättning att dessa tjänster helt finansieras
av den upphandlande myndigheten

9 Redovisnings-, revisions- och bokföringstjänster

10 Marknads- och opinionsundersökningar

11 Organisationskonsulttjänster, med undantag av
medlings- och förlikningstjänster, och därmed
sammanhängande tjänster

12 Arkitekttjänster, tekniska konsulttjänster och
integrerade tekniska tjänster, stadsplanering och
landskapsarkitektur, därmed sammanhängande
vetenskapliga och tekniska konsulttjänster,
teknisk provning och analys

13 Reklamtjänster

14 Fastighetsstädning och fastighetsförvaltning

15 Förlags- och tryckeritjänster mot arvode eller
på kontrakt

16 Avlopps- och renhållningstjänster, sanering och
liknande tjänster
Lag (2011:1030).

Bilaga 3

Förteckning över tjänstekontrakt (B-tjänster)

Kategori Beskrivning

17 Hotell- och restaurangtjänster

18 Järnvägstransport

19 Sjötransport

20 Hjälptjänster och tjänster i anslutning till
transporter

21 Juridiska tjänster

22 Rekrytering och urval av personal, med undantag
av anställningskontrakt

23 Spanings- och säkerhetstjänster, med undantag
av säkerhetstransporter

24 Undervisning och yrkesutbildning

25 Hälsovård och socialtjänster

26 Fritids- och idrottsverksamhet samt
kulturverksamhet, med undantag av kontrakt som
avser förvärv, utveckling, produktion eller
samproduktion av program som utförs av radio- och
TV-bolag samt kontrakt om sändningstider

27 Övriga tjänster
Lag (2011:1030).

Bilaga 4

Definitioner av vissa tekniska specifikationer

I lagen används följande beteckningar med de betydelser som här
anges.

1. a) tekniska specifikationer: i fråga om
byggentreprenadkontrakt, samtliga tekniska föreskrifter, vilka
bland annat skall upptas i de allmänna specifikationerna, med
angivande av de egenskaper som krävs av ett material, en
produkt eller en vara för att materialet, produkten eller varan
skall kunna beskrivas på ett sådant sätt att detta lämpar sig
för den upphandlande myndighetens planerade användning. Dessa
egenskaper skall omfatta nivå på miljöprestanda, projektering
för alla användningsområden (inklusive tillgänglighet för
funktionshindrade) och bedömning av överensstämmelse,
prestanda, säkerhet och mått, samt förfarandena vid bedömning
av kvalitetssäkring, terminologi, symboler, provning och
provningsmetoder, förpackning och märkning samt
produktionsprocesser och -metoder. De skall även innefatta
bestämmelser om projektering och kostnad, provnings- och
kontrollregler, villkoren för att entreprenaden skall antas,
tekniken eller metoderna för byggnadsverksamheten samt samtliga
övriga tekniska villkor som den upphandlande myndigheten enligt
lag eller annan författning kan ange i fråga om den fullbordade
entreprenaden samt om ingående material eller delar.

b) teknisk specifikation: i fråga om tjänste- eller
varukontrakt, en specifikation i ett dokument med angivande av
kraven på en produkts eller en tjänsts egenskaper, som
kvalitetsnivåer, nivå på miljöprestanda, projektering för alla
användningsområden (inklusive tillgänglighet för
funktionshindrade) och bedömning av överensstämmelse,
prestanda, produktens användningsområde, säkerhet eller mått,
samt krav på produkten angående den beteckning under vilken den
saluförs, terminologi, symboler, provning och provningsmetoder,
förpackning, märkning, bruksanvisningar, produktionsprocesser
och -metoder samt förfaranden vid bedömning av
överensstämmelse.

2. standard: en teknisk specifikation som godkänts av ett
erkänt standardiseringsorgan för upprepad och kontinuerlig
tillämpning, med vilken överensstämmelse inte är obligatorisk
och som faller under en av följande kategorier:

– Internationell standard: en standard som antagits av ett
internationellt standardiseringsorgan och gjorts tillgänglig
för allmänheten.

– Europeisk standard: en standard som antagits av ett
europeiskt standardiseringsorgan och gjorts tillgänglig för
allmänheten.

– Nationell standard: en standard som antagits av ett
nationellt standardiseringsorgan och gjorts tillgänglig för
allmänheten.

3. europeiskt tekniskt godkännande: en positiv teknisk
bedömning av en produkts lämplighet för att användas för ett
bestämt ändamål, grundad på att de grundläggande kraven på
byggentreprenaden är uppfyllda genom produktens konstitutiva
egenskaper tillsammans med de villkor som fastställts för
användningen och utnyttjandet. Ett europeiskt tekniskt
godkännande skall utfärdas av ett organ för godkännande som för
detta ändamål utsetts av medlemsstaten.

4. gemensam teknisk specifikation: en teknisk specifikation som
har utarbetats i enlighet med ett förfarande som erkänts av
medlemsstaterna och som har offentliggjorts i Europeiska
unionens officiella tidning.

5. teknisk referens: en produkt, med undantag för officiella
standarder, som framställs av ett europeiskt
standardiseringsorgan i enlighet med förfaranden som anpassats
till utvecklingen av marknadens behov.