Förordning (2007:1099) om offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

SFS nr
2007:1099
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:1040
Upphävd
2011-11-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:633

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om annonsering vid
upphandling och säkerhetsanordningar för utrustning för
elektronisk mottagning av vissa handlingar enligt lagen
(2007:1091) om offentlig upphandling och lagen (2007:1092) om
upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster. Förordningen innehåller även föreskrifter om
innehållet i protokoll enligt lagen om offentlig upphandling.

Föreskrifter om annonsering

Obligatorisk och icke-obligatorisk annonsering av upphandlingar

2 § En annons om upphandling enligt 7 kap., 13 kap. 2 och 5 §§
och 14 kap. 5 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling
eller 7 kap. och 13 kap. 5 § lagen (2007:1092) om upphandling
inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster ska
på snabbast lämpliga sätt sändas till Europeiska kommissionen
för publicering. En upphandlande myndighet respektive
upphandlande enhet får även offentliggöra upphandlingen på
något annat sätt under förutsättning att bestämmelserna i
7–9 §§ följs. Förordning (2010:633).

Information om planerade upphandlingar (förhandsannonsering)

3 § I en förhandsannons enligt 7 kap. 2 § lagen (2007:1091) om
offentlig upphandling eller 7 kap. 3 § lagen (2007:1092) om
upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster ska en upphandlande myndighet respektive
upphandlande enhet vid upphandling av varor ange det varuområde
som avses genom en hänvisning till den CPV-nomenklatur som
avses i 2 kap. 5 § lagen om offentlig upphandling och 2 kap.
5 § lagen om upphandling inom områdena vatten, energi,
transporter och posttjänster. Vid upphandling av tjänster avses
med tjänstekategorier de kategorier som anges i bilaga 2
(A-tjänster) till respektive lag.

4 § En upphandlande myndighet respektive upphandlande enhet
ska snarast möjligt efter varje budgetårs början skicka en
förhandsannons enligt 7 kap. 2 § lagen (2007:1091) om
offentlig upphandling eller 7 kap. 3 § lagen (2007:1092) om
upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster som avser varor eller tjänster till Europeiska
kommissionen för publicering.

En förhandsannons som avser byggentreprenader ska snarast
möjligt skickas till kommissionen för publicering.
Förordning (2010:633).

Förhandsannonsering på upphandlarprofil

5 § En upphandlande myndighet respektive upphandlande enhet
får i stället för åtgärderna enligt 4 § offentliggöra
förhandsannonsen på myndighetens respektive enhetens
upphandlarprofil. I sådant fall ska den upphandlande
myndigheten respektive upphandlande enheten med elektroniska
medel skicka ett meddelande om att offentliggörandet i stället
görs på upphandlarprofilen till Europeiska kommissionen.
Förhandsannonsen får inte offentliggöras på upphandlarprofilen
innan meddelandet har skickats till kommissionen och den ska
innehålla uppgift om vilken dag meddelandet skickades.
Förordning (2010:633).

Utformning och offentliggörande av annonser

6 § En upphandlande myndighet respektive upphandlande enhet
får välja på vilket av Europeiska unionens språk en annons ska
publiceras. Endast texten i den publicerade språkversionen ska
gälla. Förordning (2010:633).

7 § En upphandlande myndighet respektive upphandlande enhet
får inte på egen hand publicera eller på något annat sätt
offentliggöra innehållet i en annons innan den har skickats
till Europeiska kommissionen.

Första stycket gäller inte efterannonsering enligt 7 kap. 3 §
första stycket lagen (2007:1091) om offentlig upphandling
eller 7 kap. 6 § första stycket lagen (2007:1092) om
upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster.

En annons eller en förhandsannons som publiceras av den
upphandlande myndigheten respektive upphandlande enheten på
egen hand får inte innehålla någon ytterligare information än
den som skickats till kommissionen eller offentliggjorts på
upphandlarprofilen. Annonsen eller förhandsannonsen ska
innehålla uppgift om vilken dag den skickades till
kommissionen eller förhandsannonsen offentliggjorts på
upphandlarprofilen. Förordning (2010:633).

8 § En upphandlande myndighet respektive upphandlande enhet
ska kunna visa vilken dag en annons enligt 7 § första stycket
har skickats för publicering eller ett meddelande enligt 5 §
har skickats till Europeiska kommissionen.
Förordning (2010:633).

9 § En annons eller ett meddelande som en upphandlande
myndighet respektive upphandlande enhet ska sända till
Europeiska kommissionen ska ha det format som framgår av
kommissionens förordning (EG) nr 1564/2005 av den
7 september 2005 om standardformulär för offentliggörande av
meddelanden avseende offentlig upphandling. Även en
förhandsannons som en upphandlande myndighet respektive
upphandlande enhet offentliggör på upphandlarprofilen och ett
meddelande enligt 5 § om sådant offentliggörande ska ha detta
format.

Vid förfarande enligt 8 kap. 8 § lagen (2007:1091) om
offentlig upphandling ska en annons eller ett meddelande
översändas antingen per telefax eller med elektroniska medel.

En annons eller ett meddelande enligt lagen om offentlig
upphandling som skickas på något annat sätt utan hjälp av
elektroniska medel ska begränsas till omkring 650 ord.
Förordning (2010:633).

Annons om förhandsinsyn

9 a § En annons om förhandsinsyn enligt 15 kap. 5 a § lagen
(2007:1091) om offentlig upphandling eller 15 kap. 5 a § lagen
(2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi,
transporter och posttjänster ska innehålla

1. den upphandlande myndighetens eller enhetens namn och
kontaktuppgifter,

2. föremålet för och värdet av kontraktet,

3. namn och kontaktuppgifter avseende den eller de som
tilldelats kontraktet,

4. skälen till att upphandlingen inte har annonserats, och

5. de upplysningar i övrigt som är relevanta.
Förordning (2010:633).

Tilläggsannonsering

10 § För större projekt får förhandsannonsering ske utan att
information som har tagits in i en tidigare förhandsannons
upprepas, om det tydligt anges att den nya annonsen är en
tilläggsannons.

Uppgifter om kontrakt som avser forskning och utveckling vid
annonsering om resultatet av en upphandling (efterannonsering)

11 § Vid efterannonsering enligt 7 kap. 6 § första stycket
lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi,
transporter och posttjänster i fråga om tilldelning av ett
tjänstekontrakt avseende forskning och utveckling och som
enligt 4 kap. 2 § 2 samma lag görs utan föregående annonsering,
får den upphandlande enheten i stället för uppgifter om
tjänsternas art och mängd ange att kontraktet avser forsknings-
och utvecklingstjänster.

Om den upphandlande enheten har tilldelat ett tjänstekontrakt
som avser forskning och utveckling efter ett förhandlat
förfarande med föregående annonsering och behöver begränsa
uppgifterna om tjänsternas art och mängd med hänsyn till
skyddet av affärshemligheter, ska uppgifterna vid
efterannonsering dock vara minst lika utförliga som uppgifterna
i annonsen om upphandlingen.

Om den upphandlande enheten använder ett kvalificeringssystem
enligt 11 kap. 2 § lagen om upphandling inom områdena vatten,
energi, transporter och posttjänster ska de uppgifter som
lämnas om tilldelning av kontrakt som avser forskning och
utveckling vara minst lika utförliga som beskrivningen av den
kategori det hänvisas till i den förteckning över leverantörer
som ska upprättas enligt 11 kap. 6 § samma lag.

Offentliggörande av annonser

12 § En upphandlande enhet får begära att en annons som har
skickats med telefax och som avser upphandling genom öppet,
selektivt eller förhandlat förfarande, ska publiceras inom fem
dagar efter det att annonsen skickades.

Föreskrifter om säkerhetsanordningar för utrustning för
elektronisk mottagning av handlingar

13 § Säkerhetsanordningarna enligt 9 kap. 3 § lagen (2007:1091)
om offentlig upphandling och 9 kap. 3 § lagen (2007:1092) om
upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster ska, utöver bestämmelserna i dessa paragrafer,

1. göra det möjligt att få fram en exakt tidpunkt när
handlingarna togs emot,

2. inom rimliga gränser säkerställa att ingen har tillgång till
de uppgifter som överförts elektroniskt innan angivna
tidsfrister för olika åtgärder har löpt ut,

3. säkerställa att det finns system som innebär att det går att
få del av samtliga eller en del av de insända uppgifterna i en
upphandling eller projekttävling bara om de personer som är
behöriga agerar samtidigt, och

4. säkerställa att insända uppgifter inte är tillgängliga
förrän efter bestämt datum för att ta del av uppgifterna.

Föreskrifter om innehåll i protokoll enligt lagen (2007:1091)
om offentlig upphandling

14 § Protokoll ska utöver det som anges i 9 kap. 12 § lagen
(2007:1091) om offentlig upphandling innehålla uppgifter om

1. den upphandlande myndighetens namn och adress samt föremålet
för och värdet av kontraktet eller ramavtalet,

2. namnen på de utvalda anbudssökandena eller anbudsgivarna och
skälen till att de valts,

3. namnen på de anbudssökande eller anbudsgivare som inte
godtagits och skälen till det,

4. namnet på den anbudsgivare som tilldelats kontraktet, skälen
till att hans eller hennes anbud valts och, om det är känt,
uppgift om hur stor del av kontraktet eller ramavtalet som den
utvalda anbudsgivaren avser att lägga ut på tredje man, och

5. i förekommande fall, skälen till att den upphandlande
myndigheten har beslutat att inte tilldela något kontrakt eller
ramavtal.

Allmän förvaltningsdomstols underrättelseskyldighet

15 § En allmän förvaltningsdomstol ska skicka en dom eller ett
slutligt beslut i ett mål om överprövning enligt lagen
(2007:1091) om offentlig upphandling eller lagen (2007:1092)
om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster till Konkurrensverket. Förordning (2010:633).