Lag (2007:11) om ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott

SFS nr
2007:11
Departement/myndighet
Justitiedepartementet PO
Utfärdad
2007-01-25

1 § Den som innehar ett skjutvapen eller ammunition utan att ha
rätt till det skall inte dömas till ansvar för detta enligt 9
kap. 1 § eller 2 § första stycket d vapenlagen (1996:67), om
han eller hon frivilligt lämnar in eller låter lämna in vapnet
eller ammunitionen till en polismyndighet under tiden mars-maj
2007.

2 § Den som lämnar in skjutvapen eller ammunition enligt 1 §
behöver inte lämna uppgift om sin identitet.

3 § Skjutvapen och ammunition som har lämnats in enligt 1 §
tillfaller staten.

Första stycket gäller inte om egendomen har lämnats in utan
ägarens samtycke och ägaren gör anspråk på egendomen. Om
egendomens ägare är känd, skall ett sådant anspråk göras inom
en månad från det att ägaren fick del av en underrättelse från
polismyndigheten om att egendomen lämnats in till myndigheten.
Om ägaren inte är känd, skall anspråket göras inom tre månader
från det att egendomen lämnades in.

4 § Skjutvapen och ammunition som har tillfallit staten enligt
3 § skall förstöras, om egendomen inte behövs för musealt eller
militärt ändamål eller för Statens kriminaltekniska
laboratoriums verksamhet.

5 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar föreskrifter om hanteringen av skjutvapen och
ammunition som har lämnats in enligt denna lag.