Tillkännagivande (2007:1108) av de försvarsprodukter som avses i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

SFS nr
2007:1108
Departement/myndighet
Finansdepartementet UR
Utfärdad
2007-11-22

Vid tillämpningen av 3 kap. 1 § 1 a lagen (2007:1091) om
offentlig upphandling avses med produkter som upphandlas av en
central statlig myndighet inom försvarsområdet följande
produkter som anges i bilaga V till Europaparlamentets och
rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av
förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader. I
bilagan anges att motsvarande text finns i bilaga 1 punkt 3 i
WTO-avtalet om offentlig upphandling (Government Procurement
Agreement).

Förteckning över produkter vid offentlig upphandling inom
försvarsområdet

Kapitel 25: Salt; svavel; jord och sten; gips, kalk
och cement

Kapitel 26: Malm, slagg och aska

Kapitel 27: Mineraliska bränslen, mineraloljor och
destillationsprodukter av dessa; bituminösa
ämnen; mineralvaxer

utom:

ex 27.10: särskilda motorbränslen

Kapitel 28: Oorganiska kemikalier; organiska och
oorganiska föreningar av ädla metaller, av
sällsynta jordartsmetaller,

av radioaktiva grundämnen och av isotoper

utom:

ex 28.09: sprängämnen

ex 28.13: sprängämnen

ex 28.14: tårgas

ex 28.28: sprängämnen

ex 28.32: sprängämnen

ex 28.39: sprängämnen

ex 28.50: giftiga ämnen

ex 28.51: giftiga ämnen

ex 28.54: sprängämnen

Kapitel 29: Organiska kemikalier

utom:

ex 29.03: sprängämnen

ex 29.04: sprängämnen

ex 29.07: sprängämnen

ex 29.08: sprängämnen

ex 29.11: sprängämnen

ex 29.12: sprängämnen

ex 29.13: giftiga ämnen

ex 29.14: giftiga ämnen

ex 29.15: giftiga ämnen

ex 29.21: giftiga ämnen

ex 29.22: giftiga ämnen

ex 29.23: giftiga ämnen

ex 29.26: sprängämnen

ex 29.27: giftiga ämnen

ex 29.29: sprängämnen

Kapitel 30: Farmaceutiska produkter

Kapitel 31: Gödselmedel

Kapitel 32: Garvämnes- och färgämnesextrakter;
garvsyror och garvsyraderivat; pigment och
andra färgämnen; lacker och andra
målningsfärger; kitt och andra tätnings- och
utfyllningsmedel; tryckfärger, bläck och tusch

Kapitel 33: Eteriska oljor och resinoider; parfymerings-,
skönhets- och kroppsvårdsmedel

Kapitel 34: Tvål och såpa, organiska ytaktiva ämnen,
tvättmedel, smörjmedel, konstgjorda vaxer,
beredda vaxer, puts- och skurmedel, ljus och
liknande artiklar, modelleringspastor, s.k.
dentalvax samt dentalpreparat på basis av gips

Kapitel 35: Proteiner; modifierad stärkelse; lim och
klister; enzymer

Kapitel 37: Varor för foto- eller kinobruk

Kapitel 38: Diverse kemiska produkter

utom:

ex 38.19: giftiga ämnen

Kapitel 39: Plaster och plastvaror

utom:

ex 39.03: sprängämnen

Kapitel 40: Gummi och gummivaror

utom:

ex 40.11: skottsäkra däck

Kapitel 41: Oberedda hudar och skinn samt läder

Kapitel 42: Lädervaror; sadelmakeriarbeten; reseffekter,
handväskor och liknande artiklar; varor av
tarmar

Kapitel 43: Pälsskinn och konstgjord päls; varor av
dessa material

Kapitel 44: Trä och varor av trä; träkol

Kapitel 45: Kork och varor av kork

Kapitel 46: Varor av halm, esparto eller andra
flätningsmaterial; korgmakeriarbeten

Kapitel 47: Massa av ved eller andra fibrösa
cellulosahaltiga material; avfall och
förbrukade varor av papper eller papp

Kapitel 48: Papper och papp; varor av pappersmassa,
papper eller papp

Kapitel 49: Tryckta böcker, tidningar, bilder och andra
produkter från den grafiska industrin

Kapitel 65: Huvudbonader och delar till huvudbonader

Kapitel 66: Paraplyer, parasoller, promenadkäppar,
sittkäppar, piskor och ridspön samt delar till
sådana artiklar

Kapitel 67: Bearbetade fjädrar och dun samt varor
tillverkade av fjädrar eller dun; konstgjorda
blommor; varor av människohår

Kapitel 68: Varor av sten, gips, cement, asbest, glimmer
eller liknande material

Kapitel 69: Keramiska produkter

Kapitel 70: Glas och glasvaror

Kapitel 71: Naturpärlor och odlade pärlor, ädelstenar och
halvädelstenar, ädla metaller och metaller med
plätering av ädel metall samt varor av sådana
produkter; bijouterivaror

Kapitel 73: Gjutjärn, järn och stål

Kapitel 74: Koppar

Kapitel 75: Nickel

Kapitel 76: Aluminium

Kapitel 77: Magnesium och beryllium

Kapitel 78: Bly

Kapitel 79: Zink

Kapitel 80: Tenn

Kapitel 81: Andra oädla metaller

Kapitel 82: Verktyg, redskap, knivar, skedar och gafflar av
oädel metall

utom:

ex 82.05: verktyg

ex 82.07: verktyg, delar

Kapitel 83: Diverse varor av oädel metall

Kapitel 84: Ångpannor, maskiner, apparater och mekaniska
redskap

utom:

ex 84.06: motorer

ex 84.08: övriga motorer

ex 84.45: maskiner

ex 84.53: datorer

ex 84.55: delar av datorer under rubrik nr 84.53

ex 84.59: kärnreaktorer

Kapitel 85: Elektriska maskiner och apparater, delar till
sådana varor

utom:

ex 85.13: teleutrustning

ex 85.15: transmissionsapparater

Kapitel 86: Lok och annan rullande järnvägs- och
spårvägsmateriel samt delar till sådan materiel;
stationär järnvägs- och spårvägsmateriel samt
delar till sådan materiel; mekanisk (inbegripet
elektromekanisk) trafiksignaleringsutrustning
av alla slag

utom:

ex 86.02: pansarlok, elektriska

ex 86.03: övriga pansarlok

ex 86.05: pansarvagnar

ex 86.06: underhålls- och servicevagnar

ex 86.07: vagnar

Kapitel 87: Fordon, andra än rullande järnvägs- eller
spårvägsmateriel samt delar och tillbehör till
fordon

utom:

ex 87.08: stridsvagnar och andra bepansrade
fordon

ex 87.01: traktorer

ex 87.02: militära fordon

ex 87.03: bärgningsbilar

ex 87.09: motorcyklar

ex 87.14: släpfordon

Kapitel 89: Fartyg och annan flytande materiel

utom:

ex 89.01A: krigsfartyg

Kapitel 90: Optiska instrument och apparater, foto- och
kinoapparater, instrument och apparater för
mätning eller kontroll, medicinska och
kirurgiska instrument och apparater

utom:

ex 90.05: kikare

ex 90.13: diverse instrument, laser

ex 90.14: avståndsmätare

ex 90.28: elektriska och elektroniska
mätinstrument

ex 90.11: mikroskop

ex 90.17: medicinska instrument

ex 90.18: redskap för sjukgymnastik

ex 90.19: ortopediska redskap

ex 90.20: röntgenapparater

Kapitel 91: Ur och delar till ur

Kapitel 92: Musikinstrument; apparater för inspelning och
återgivning av ljud, apparater för inspelning
och återgivning av bilder och ljud för
television samt delar och tillbehör till sådana
apparater

Kapitel 94: Möbler; sängkläder, madrasser, resårbottnar
till sängar, kuddar och liknande stoppade
inredningsartiklar

utom:

ex 94.01A: flygplanssäten

Kapitel 95: Varor och produkter av utskärnings- eller
pressmaterial

Kapitel 96: Borstar, penslar, kvastar, dammvippor och såll

Kapitel 98: Diverse artiklar