Förordning (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket

SFS nr
2007:1111
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2007-11-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1584

Uppgifter

1 § Patent- och registreringsverket ansvarar för ärenden om
patent, varumärken, mönster, efternamn och förnamn. Verket för
register över periodiska skrifter med utgivningsbevis.

Verket är internationell myndighet enligt konventionen om
patentsamarbete samt handlägger ärenden om registrering av
kommunala vapen och om utgivning av periodisk skrift.

Verket prövar frågor om tillstånd och dispens enligt vad som är
särskilt föreskrivet.

Verket ska se till att de regelverk och rutiner verket
disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare
och företag. Förordning (2008:1229).

2 § Patent- och registreringsverket ger ut publikationer såsom
patentdokument, årsregister till patent, tidning för
kungörelser om patentansökningar och patent,
registreringstidning för varumärken, registreringstidning för
mönster och tidning för kungörelser av efternamn.

Verket utfärdar bevis och utdrag ur verkets register.

2 a § Patent- och registreringsverket ska långsiktigt främja
tillväxten samt stärka innovationsförmågan och
konkurrenskraften i hela landet.

Verket ska göra detta genom att informera om och bidra till
ökad förståelse för hanteringen av immateriella tillgångar hos
företag och aktörer inom det offentliga innovationssystemet.
Förordning (2011:1584).

3 § Patent- och registreringsverket får bedriva
uppdragsverksamhet, såsom att tillhandahålla konsulttjänster
för granskning och annan rådgivning, ombesörja bevakning av
avgifter för patent, varumärken och mönsterskydd, bedriva kurs-
och utbildningsverksamhet samt tillhandahålla tjänster avseende
verkets dokumentation.

Patent- och registreringsverket får bedriva tjänsteexport som
är direkt kopplad till myndighetens verksamhetsområde och som
ligger inom ramen för det uppdrag som anges i denna instruktion
eller i annan förordning. Förordning (2010:1533).

4 § Patent- och registreringsverket får till en stat som inte
ingår i Europeiska unionen eller är ansluten till Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet föra över personuppgifter i den
utsträckning uppgifterna ingår i patent-, varumärkes- eller
mönsterdokumentation som

1. utgör allmän handling hos verket, eller

2. ingår i verkets

a) patentregister eller diarium enligt 7 § patentkungörelsen
(1967:838),

b) varumärkesregister eller diarium enligt 1 kap. 1 § andra
stycket varumärkesförordningen (2011:594),

c) mönsterregister eller diarium enligt 6 §
mönsterskyddsförordningen (1970:486), eller

d) register över periodiska skrifter. Förordning (2011:601).

Ledning

5 § Patent- och registreringsverket leds av en myndighetschef.

6 § Vid Patent- och registreringsverket ska det finnas ett
insynsråd som består av högst tio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

7 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

8 § Vid Patent- och registreringsverket ska det finnas en
personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

9 § Patent- och registreringsverket ska tillämpa
personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Ärendenas handläggning

10 § Avdelningscheferna på patent- och varumärkesavdelningarna
eller av dem särskilt förordnade tjänstemän får förordna om
muntlig förhandling, om det behövs för att utreda ett ärende.

Begäran av sökande eller behörig invändare om muntlig
förhandling i patent-, varumärkes-, mönster- eller namnärende
får inte avslås om vederbörande inte förut beretts tillfälle
att yttra sig vid sådan förhandling.

Avgifter

11 § Utan hinder av vad som anges i 16 § och 21 § första
stycket avgiftsförordningen (1992:191) får Patent- och
registreringsverket

– ta ut avgift för kopia av allmän handling och för utskrift av
upptagning för automatisk databehandling även om en beställning
inte omfattar tio sidor, samt

– ta ut avgift av staten för kopia eller avskrift av allmän
handling, utskrift av upptagning för automatisk databehandling,
kopia av video- eller ljudbandsupptagning eller utskrift av
ljudbandsupptagning samt för bevis och registerutdrag.

Patent- och registreringsverket får ta ut avgifter för den
verksamhet som myndigheten bedriver enligt 3 §.
Förordning (2010:1533).