Förordning (2007:1114) med instruktion för Verket för innovationssystem

SFS nr
2007:1114
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2007-11-29
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:1101
Upphävd
2009-12-21
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:161

Uppgifter

1 § Verket för innovationssystem har till uppgift att främja
utvecklingen av effektiva svenska innovationssystem inom
verksamhetsområdena teknik, transport, kommunikation och
arbetsliv. Med innovationssystem avses nätverk av offentliga
och privata aktörer där ny teknik och kunskap produceras,
sprids och används.

Myndigheten har även till uppgift att kartlägga kunskapsbehov,
initiera och finansiera behovsmotiverade forsknings-,
utvecklings- och demonstrationsprojekt, samt att verka för att
kunskaper sprids och nyttiggörs.

2 § Verket för innovationssystem ska i Sverige svara för
information och rådgivning om samarbetet inom EU för forskning
och teknisk utveckling.

Myndigheten ska vara nationellt kontaktorgan för samarbetet.

3 § Verket för innovationssystem ska särskilt

1. fördela medel till forskning och utveckling och därmed
sammanhängande verksamhet inom sitt ansvarsområde,

2. verka för att industriforskningsinstitutens roll i
innovationssystemet utvecklas,

3. med beaktande av kunskapsutvecklingen särskilt i små och
medelstora företag utveckla samarbetet mellan
industriforskningsinstitut, universitet och högskola samt
aktörerna inom privat och offentlig verksamhet,

4. främja det svenska deltagandet i aktuella forskningsteman
inom EG:s ramprogram för forskning och utveckling, ramprogram
för konkurrenskraft och innovation, övriga internationella
forskningsprogram samt utbytet med EG:s strukturfonder i
aktuella delar,

5. stimulera till kunskapsöverföring och rörlighet mellan olika
grupper av aktörer i innovationssystemet,

6. vara rådgivande organ åt regeringen i forsknings-,
utvecklings- och innovationsfrågor,

7. verka för att genusperspektiv får genomslag i forskningen,
och

8. främja jämställdhet mellan kvinnor och män inom sitt
verksamhetsområde.

4 § Verket för innovationssystem ska, vid utförandet av de
uppgifter som anges i 2 §, särskilt

1. i samråd med Regeringskansliet och andra myndigheter främja
svenskt deltagande i EU-programmen för forskning och teknisk
utveckling,

2. ansvara för information och rådgivning till forskare,
myndigheter, företag och övriga intressenter om programmen,

3. samordna och genomföra utvärderingar av det svenska
deltagandet i programmen,

4. ansvara för en databas om svensk medverkan i programmen, och

5. pröva sådana frågor om forskningssamarbetet inom EU som inte
ankommer på regeringen eller någon annan myndighet.

5 § Verket för innovationssystem får utföra uppdrag åt andra.

Myndigheten ska ta ut ersättning enligt avgiftsförordningen
(1992:191) för uppdrag åt andra än regeringen.

Samverkan

6 § Verket för innovationssystem ska, i frågor som anges i 3 §,
samverka med berörda regionala, nationella och internationella
aktörer. Förordning (2009:161).

Ledning

7 § Verket för innovationssystem leds av en styrelse.

Styrelsen ska bestå av högst nio ledamöter.

Organisation

8 § Inom Verket för innovationssystem ska det finnas en
särskild funktion för att utföra den uppgift som anges i 2 §.

I övrigt bestämmer verket sin organisation.

Anställningar och uppdrag

9 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

10 § Vid Verket för innovationssystem ska det finnas en
personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

11 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) ska tillämpas
på Verket för innovationssystem.

Rätt att ta ut ersättning

12 § Verket för innovationssystem har för den verksamhet som
anges i 2 § rätt att ta ut ersättning för sådana varor och
tjänster som avses i 4 § första stycket 2-4 avgiftsförordningen
(1992:191) utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket
samma paragraf.

Överklagande

13 § Beslut om att bevilja eller avslå en ansökan om medel får
inte överklagas.