Förordning (2007:1115) med instruktion för Rymdstyrelsen

SFS nr
2007:1115
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-11-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:1227

Uppgifter

1 § Rymdstyrelsen har till uppgift att främja utvecklingen av
svensk rymdverksamhet och rymdforskning.

Myndigheten ska verka för att rymdverksamhet och rymdforskning
bidrar till kunskapssamhället och till industrins innovations-
och konkurrenskraft samt tillfredsställer samhällets behov inom
bland annat transport, kommunikation, miljö och klimat.
Förordning (2008:1227).

2 § Rymdstyrelsen ska verka för att Sverige bidrar till och
drar nytta av det europeiska samarbetet inom rymdområdet.
Förordning (2008:1227).

Ledning

3 § Rymdstyrelsen ska

1. främja svensk rymdrelaterad industri och forskning samt
övrig användning av rymdtekniska tillämpningar,

2. främja och stödja rymdforskning på högsta internationella
nivå samt innovativ och högteknologisk förmåga hos stora,
medelstora och små företag inom den rymdrelaterade industrin,

3. stödja insatser som ökar efterfrågan på svensk kompetens och
svenska tjänster och produkter med anknytning till
rymdverksamhet och rymdforskning,

4. ta till vara de fördelar som Sveriges geografiska läge
innebär, och

5. verka för att samhällets behov av rymdrelaterad kunskaps-
och teknikutveckling tillgodoses. Förordning (2008:1227).

4 § Rymdstyrelsen ska

1. ta initiativ till forskning, utvecklingsarbete och annan
verksamhet med anknytning till den svenska rymd- och
fjärranalysverksamheten,

2. verka för att olika intressenters verksamhet på rymd- och
fjärranalysområdet samordnas,

3. fördela statligt stöd till rymdforskning, rymdtekniskt
utvecklingsarbete och fjärranalysverksamhet,

4. delta i samarbete inom det europeiska rymdorganet ESA och
EU,

5. verka internationellt genom att

– bereda ärenden om internationellt rymd- och
fjärranalyssamarbete,

– vara kontaktorgan för samarbete med internationella
organisationer och utländska institutioner på rymd- och
fjärranalysområdet, samt

– sluta för verksamheten nödvändiga överenskommelser med
motsvarande utländska organ och internationella organisationer
under förutsättning att överenskommelserna inte kräver
riksdagens eller Utrikesnämndens medverkan,

6. samordna det svenska deltagandet i Galileo-programmet,
ansvara för bevakning och uppföljning av därtill anknutet
arbete och för information och rådgivning till svenska
myndigheter, organisationer och företag,

7. bereda ärenden om tillstånd till rymdverksamhet samt utöva
kontroll av sådan verksamhet,

8. föra register över rymdföremål i den utsträckning som
framgår av förordningen (1982:1069) om rymdverksamhet,

9. främja ändamålsenlig informations- och
dokumentationsverksamhet på rymd- och fjärranalysområdet,

10. i samverkan med andra aktörer verka för ett ökat intresse
för naturvetenskap och teknik, särskilt bland unga.
Förordning (2008:1227).

Anställningar och uppdrag

5 § Rymdstyrelsen ska se till att de regelverk och rutiner som
myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för
medborgare och företag. Förordning (2008:1227).

Undantag från myndighetsförordningen

6 § Rymdstyrelsen leds av en styrelse. Förordning (2008:1227).

Överklagande

7 § Styrelsen ska bestå av högst sju ledamöter.
Förordning (2008:1227).

8 § Generaldirektören är myndighetschef.
Förordning (2008:1227).

9 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på Rymdstyrelsen:

29 § om ärendeförteckning. Förordning (2008:1227).

10 § Rymdstyrelsens beslut i ärenden om stöd till forskning och
utveckling får inte överklagas. Förordning (2008:1227).