Förordning (2007:1118) med instruktion för Energimarknadsinspektionen

SFS nr
2007:1118
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2007-11-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:351

Uppgifter

1 § Energimarknadsinspektionens uppgifter är att

1. ansvara för tillsynen, regelgivningen och
tillståndsprövningen enligt ellagen (1997:857), naturgaslagen
(2005:403) och lagen (1978:160) om vissa rörledningar, och
för tillsynen och regelgivningen enligt fjärrvärmelagen
(2008:263) samt för tillsynen enligt lagen (2013:385) om
ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med
grossistenergiprodukter,

2. upprätta och offentliggöra en tillsynspolicy,

3. inom sitt verksamhetsområde verka för

a) energieffektivitet och effektiv konkurrens på el- och
naturgasmarknaderna,

b) funktion, effektivitet och konkurrenskraftiga priser på
fjärrvärmemarknaderna,

c) att stärka el-, naturgas- och fjärrvärmekundernas
ställning och möjliggöra aktiva valmöjligheter genom
lättillgänglig och tillförlitlig information,

4. främja energikonsumenters rättigheter genom att i samråd
med Konsumentverket samordna upprättandet av svar avseende
Europeiska kommissionens checklista, offentliggöra samt hålla
checklistan fortsatt aktuell,

5. följa och analysera utvecklingen på el-, naturgas- och
fjärrvärmemarknaderna och lämna förslag till ändringar i
regelverk eller till andra åtgärder för att främja
marknadernas funktion,

6. inom sitt område fullgöra uppgifter som följer av

a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/89/EG av den
18 januari 2006 om åtgärder för att trygga elförsörjning och
infrastrukturinvesteringar,

b) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 713/2009
av den 13 juli 2009 om inrättande av en byrå för samarbete
mellan energitillsynsmyndigheter,

c) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009
av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till nät för
gränsöverskridande elhandel och om upphävande av förordning
(EG) nr 1228/2003,

d) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009
av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till
naturgasöverföringsnäten och om upphävande av förordning (EG)
nr 1775/2005,

e) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den
13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för
el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG,

f) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den
13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för
naturgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG, och

g) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011
av den 25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på
grossistmarknaderna för energi,

7. för Sveriges räkning delta i utvecklingen av marknaderna
för el och naturgas inom Norden och EU,

8. samarbeta med europeiska tillsynsmyndigheter och med byrån
för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter i syfte att
verka för en harmonisering av regelverk så att likvärdiga
förutsättningar skapas på marknaderna för el och naturgas
inom Norden och EU,

9. se till att de regelverk och rutiner som myndigheten
disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare
och företag,

10. se till att det finns en gemensam kontaktpunkt där
konsumenter av el och naturgas kan få tillgång till all
nödvändig information om gällande lagstiftning, sina
rättigheter och möjligheter till tvistlösning i händelse av
en tvist, och

11. främja efterfrågeflexibilitet på elmarknaden.
Förordning (2014:351).

Utsatta kunder

1 a § När Energimarknadsinspektionen fullgör sina uppgifter
enligt 1 § ska den särskilt beakta de utsatta kundernas
ställning på el- och naturgasmarknaderna.

Med utsatta kunder avses personer som varaktigt saknar förmåga
att betala för den el eller naturgas som överförs eller
levereras till dem för ändamål som faller utanför
näringsverksamhet. Förordning (2011:719).

Samverkan

2 § Energimarknadsinspektionen ska särskilt samverka med

1. Konsumentverket och Konkurrensverket i frågor som rör
kundfrågor och marknadsövervakning av de konkurrensutsatta
energimarknaderna,

2. Elsäkerhetsverket i frågor som rör leveranssäkerhet och
överföringskvalitet i elnätet, och

3. Affärsverket svenska kraftnät i frågor som rör
utvecklingen av den gemensamma marknaden för el inom Norden
och Europa. Förordning (2013:212).

Ledning

3 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

4 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av
högst åtta ledamöter.

Anställningar

5 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

6 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

7 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Avgifter

8 § Energimarknadsinspektionen får ta ut avgifter enligt
naturgaslagen (2005:403).