Förordning (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

SFS nr
2007:1119
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2007-11-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:263

Uppgifter

1 § Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) har till
uppgift att på ett affärsmässigt sätt förvalta, driva och
utveckla ett kostnadseffektivt, driftsäkert och miljöanpassat
kraftöverföringssystem, sälja överföringskapacitet samt i
övrigt bedriva verksamheter som är anknutna till
kraftöverföringssystemet.

2 § Svenska kraftnät är systemansvarig myndighet enligt 8
kap. 1 § ellagen (1997:857) och 1 § förordningen (1994:1806)
om systemansvaret för el. Svenska kraftnät är även
elberedskapsmyndighet enligt elberedskapslagen (1997:288).
Förordning (2013:211).

3 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Svenska kraftnät ska också

1. bygga ut stamnätet för el baserat på samhällsekonomiska
lönsamhetsbedömningar,

2. svara för tillsyn i frågor om driftsäkerhet hos det
nationella elsystemet enligt ellagen (1997:857) och
förordningen (1994:1806) om systemansvaret för el,

3. främja konkurrensen på elmarknaden,

4. främja forskning, utveckling och demonstration av ny
teknik av betydelse för verksamheten,

5. svara för beredskapsplaneringen inom sitt
verksamhetsområde under kris- eller krigsförhållanden,

6. bedriva tjänsteexport inom sitt verksamhetsområde,

7. främja dammsäkerheten i landet,

8. bygga ut, installera och förvalta ledningar för
elektronisk kommunikation, främst på stamnätet, samt upplåta
nätkapacitet i dessa,

9. samla in och till Statens energimyndighet vidarebefordra
rapporterade mätresultat för tilldelning av elcertifikat
enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat och för tilldelning
av ursprungsgarantier enligt lagen (2010:601) om
ursprungsgarantier för el,

10. bevaka tillgången på höglastkapacitet i det svenska
elsystemet och löpande förmedla information om effekttillgång
till marknadens aktörer,

11. inom sitt verksamhetsområde se till att möjligheterna att
bygga ut förnybar elproduktion underlättas,

12. inom sitt område inkassera kapacitetsavgifter och
betalningar i enlighet med artikel 13 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 714/2009 av den 13 juli 2009 om
villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande
elhandel och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003,

13. även i övrigt inom sitt verksamhetsområde fullgöra
uppgifter som följer av förordning (EG) nr 714/2009,

14. se till att de regelverk och rutiner som affärsverket
disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare
och företag,

15. vartannat år genomföra och, efter att ha hört Statens
energimyndighet, till Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap redovisa ett identifieringsarbete av potentiella
europeiska kritiska infrastrukturer inom undersektorn el
enligt rådets direktiv 2008/114/EG av den 8 december 2008 om
identifiering av, och klassificering som, europeisk kritisk
infrastruktur och bedömning av behovet att stärka skyddet av
denna, och

16. senast den 1 juli varje år i en särskild rapport till
regeringen redovisa hur kraftbalansen under den senaste
vintern har upprätthållits, en prognos för kraftbalansen
under den kommande vintern och vilka informationsinsatser som
har riktats till aktörerna på elmarknaden i fråga om
kraftbalansen. Förordning (2014:1089).

3 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Svenska kraftnät ska också

1. bygga ut stamnätet för el baserat på samhällsekonomiska
lönsamhetsbedömningar,

2. svara för tillsyn i frågor om driftsäkerhet hos det
nationella elsystemet enligt ellagen (1997:857) och
förordningen (1994:1806) om systemansvaret för el,

3. främja konkurrensen på elmarknaden,

4. främja forskning, utveckling och demonstration av ny
teknik av betydelse för verksamheten,

5. svara för beredskapsplaneringen inom sitt
verksamhetsområde under kris- eller krigsförhållanden,

6. bedriva tjänsteexport inom sitt verksamhetsområde,

7. främja dammsäkerheten i landet,

8. bygga ut, installera och förvalta ledningar för
elektronisk kommunikation, främst på stamnätet, samt upplåta
nätkapacitet i dessa,

9. bevaka tillgången på höglastkapacitet i det svenska
elsystemet och löpande förmedla information om effekttillgång
till marknadens aktörer,

10. inom sitt verksamhetsområde se till att möjligheterna att
bygga ut förnybar elproduktion underlättas,

11. inom sitt område inkassera kapacitetsavgifter och
betalningar i enlighet med artikel 13 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 714/2009 av den 13 juli 2009 om
villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande
elhandel och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003,

12. även i övrigt inom sitt verksamhetsområde fullgöra
uppgifter som följer av förordning (EG) nr 714/2009,

13. se till att de regelverk och rutiner som affärsverket
disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare
och företag,

14. vartannat år genomföra och, efter att ha hört Statens
energimyndighet, till Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap redovisa ett identifieringsarbete av potentiella
europeiska kritiska infrastrukturer inom undersektorn el
enligt rådets direktiv 2008/114/EG av den 8 december 2008 om
identifiering av, och klassificering som, europeisk kritisk
infrastruktur och bedömning av behovet att stärka skyddet av
denna, och

15. senast den 1 juli varje år i en särskild rapport till
regeringen redovisa hur kraftbalansen under den senaste
vintern har upprätthållits, en prognos för kraftbalansen
under den kommande vintern och vilka informationsinsatser som
har riktats till aktörerna på elmarknaden i fråga om
kraftbalansen. Förordning (2015:263).

4 § I krig eller när regeringen annars bestämmer är det Svenska
kraftnäts uppgift att i samverkan med övriga
totalförsvarsmyndigheter tillgodose samhällets behov av elkraft
genom att planera, leda och samordna elförsörjningens resurser.

När förbrukningsreglering av el införts har Svenska kraftnät
till uppgift att, i den utsträckning regeringen föreskriver,
svara för långsiktig planering och inriktning av
elproduktionen.

5 § Svenska kraftnät ska i fråga om dammsäkerhet

1. följa klimatförändringarnas påverkan samt följa och
medverka i utvecklingen i landet,

2. verka för att riskerna för en allvarlig störning på
samhället genom dammhaveri eller höga flöden i reglerade
vattendrag minskar,

3. årligen rapportera till regeringen om utvecklingen och vid
behov föreslå åtgärder,

4. främja forskning och utveckling samt kunskapsförmedling,
och

5. svara för tillsynsvägledning enligt
miljötillsynsförordningen (2011:13) och samverka med
länsstyrelserna för att åstadkomma ett effektivt
tillsynsarbete. Förordning (2014:215).

Affärsverkskoncernen

6 § Svenska kraftnät och de företag där staten genom Svenska
kraftnät direkt eller indirekt har ett bestämmande inflytande
bildar tillsammans en affärsverkskoncern.

Ledning

7 § Myndigheten leds av en styrelse.

8 § Styrelsen ska bestå av högst sju ledamöter. I styrelsen
ingår dessutom myndighetschefen och personalföreträdarna vid
verket.

9 § Styrelsen ansvarar för att statens intressen som ägare tas
till vara i affärsverkskoncernens företag och i andra företag
där Svenska kraftnät förvaltar statens aktier eller andelar.

10 § Styrelsen ska särskilt

1. ägna sig åt den långsiktiga planeringen inom koncernen,

2. bestämma hur rapportering och samordning mellan Svenska
kraftnät och koncernens företag ska ske,

3. svara för att de krav beaktas som ställs på verksamheten med
hänsyn till totalförsvaret, energipolitiken, regionalpolitiken
och miljöpolitiken, och

4. se till att regeringen får det underlag som den behöver för
att ta ställning till omfattningen och inriktningen av
verksamhetens olika delar.

Organisation

11 § Det ingår i generaldirektörens uppgifter att inom
verksamheten Elberedskap själv avgöra ärenden om föreskrifter,
ålägganden och övriga ärenden som rör delfunktionen
Elförsörjning.

12 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte
hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras
genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många
ledamöter som behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt får generaldirektören
ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut ska anmälas vid nästa
sammanträde med styrelsen.

Särskilda organ

13 § Vid Svenska kraftnät ska det finnas ett råd som har insyn
i verksamheten med elberedskap (insynsråd). Rådet har till
uppgift att bevaka det övriga totalförsvarets och elföretagens
intressen i frågor om elberedskap. Rådet ska ges tillfälle att
yttra sig i frågor av principiell eller större betydelse som
rör inriktning på beredskapsåtgärder, föreskrifter och
ålägganden om beredskapsåtgärder.

Rådet ska bestå av högst tolv ledamöter.

14 § Vid Svenska kraftnät ska det finnas ett råd som ska
biträda affärsverket i arbetet med dammsäkerhetsfrågor
(Dammsäkerhetsrådet). Rådet är ett informations- och
samrådsorgan för frågor relaterade till dammsäkerhet.
Förordning (2014:215).

Medelsförvaltning

15 § Svenska kraftnäts medel får användas för de ändamål som
regeringen har fastställt i investeringsplanen och de övriga
föreskrifter som avser Svenska kraftnäts verksamhet.

16 § Svenska kraftnäts medel får inte lånas ut till företag i
affärsverkskoncernen utan regeringens medgivande i varje
särskilt fall.

Extern revision

17 § Styrelsen ska se till att Riksrevisionen får de uppgifter
som behövs för revisionen av affärsverkskoncernen.

Anställningar och uppdrag

18 § Generaldirektören är myndighetschef.

19 § Regeringen utser ordförande och vice ordförande i
styrelsen.

20 § Svenska kraftnät ska bestämma antalet ledamöter samt utse
ledamöterna och ordföranden i Dammsäkerhetsrådet.

Personalansvarsnämnd

21 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

22 § Svenska kraftnät ska tillämpa
personalföreträdarförordningen (1987:1101) och
internrevisionsförordningen (2006:1228).

23 § När Svenska kraftnät avser att söka personal från företag
inom affärsverkskoncernen tillämpas inte förordningen
(1984:819) om statliga platsanmälningar.

Avgifter

24 § Svenska kraftnät får i affärsverksamheten ta ut avgifter,
besluta om avgifternas storlek och disponera inkomsterna.
Verket får även disponera inkomster från offentligrättsliga
avgifter.

Undantag från myndighetsförordningen

25 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på myndigheten:

12 § om vem som ska avgöra brådskande ärenden,

29 § om ärendeförteckning.

Övergångsbestämmelser

2012:513

1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2012.

2. Redovisning enligt 3 § 18 ska ske första gången före
utgången av 2012.