Förordning (2007:1121) med instruktion för Elsäkerhetsverket

SFS nr
2007:1121
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2007-11-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:1071

Uppgifter

1 § Elsäkerhetsverket är förvaltningsmyndighet för tekniska
säkerhetsfrågor på elområdet. De övergripande målen för
verksamheten är att förebygga skador orsakade av elektricitet
på person och egendom samt störningar på radiokommunikation och
näringsverksamhet inom området elektromagnetisk kompatibilitet
(EMC). Verket ska svara för att bygga upp, upprätthålla och
utveckla en god säkerhetsnivå för elektriska anläggningar och
elektrisk materiel samt medverka till en tillfredsställande
elektromagnetisk kompatibilitet.

Verket ska också följa den internationella utvecklingen och
främja svenskt deltagande i internationellt samarbete inom sitt
verksamhetsområde.

Verket ska se till att de regelverk och rutiner som verket
disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare
och företag. Förordning (2008:1071).

2 § Med stöd av bestämmelser i lag eller annan författning
meddelar Elsäkerhetsverket behörighet att utföra
elinstallationsarbete samt är tillsynsmyndighet för personer
med sådan behörighet och för elektriska starkströmsanläggningar
och elektriskt materiel.

3 § I fråga om det yrke som regleras i
elinstallatörsförordningen (1990:806) ska Elsäkerhetsverket
vara behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av
yrkeskvalifikationer, ändrat genom rådets direktiv 2006/100/EG.

Samverkan

4 § Verket ska samverka med berörda myndigheter och med
näringslivs-, arbetstagar- och andra intresseorganisationer.

Ledning

5 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

6 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd,
Elsäkerhetsrådet, som utöver generaldirektören, består av högst
nio ledamöter.

7 § Elsäkerhetsrådet har till uppgift att biträda verket i
frågor om elsäkerhet och ska ha insyn i myndighetens
verksamhet. Elsäkerhetsrådet ska höras över verkets förslag
till föreskrifter.

Anställningar och uppdrag

8 § Generaldirektören är myndighetschef.

9 § Endast den som är svensk medborgare får inneha eller utöva
anställning som chef inom verkets organisation för
anläggningstillsyn.

Personalansvarsnämnd

10 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

11 § Elsäkerhetsverket ska tillämpa
personalföreträdarförordningen (1987:1101).