Förordning (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse

SFS nr
2007:1132
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2007-11-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1502

Uppgifter

1 § Statens institutionsstyrelse ansvarar för sådana hem som
avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård
av unga (särskilda ungdomshem) samt 22 och 23 §§ lagen
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM-hem).

2 § Myndigheten ska särskilt svara för

1. planering, ledning och drift av de särskilda ungdomshemmen
och LVM-hemmen,

2. anvisning av platser till hemmen,

3. ekonomisk styrning, resultatuppföljning och kontroll,

4. metodutveckling, forskning, uppföljning av vårdresultat
samt utvecklingsarbete. Förordning (2009:1143).

3 § Myndigheten får utföra uppdrag åt kommuner och landsting i
samband med avgiftning av missbrukare, utslussning, eftervård
eller andra insatser som anknyter till verksamheten vid sådana
hem som anges i 1 §.

Myndigheten får också tillhandahålla sådana varor och tjänster
som produceras huvudsakligen av intagna som ett led i
verksamheten vid sådana hem som anges i 1 §.
Förordning (2011:1502).

4 § Myndigheten ska

– utforma sin verksamhet så att den utgår från flickors och
pojkars samt kvinnors och mäns villkor och behov,

– inför beslut eller andra åtgärder som kan röra barn bedöma
konsekvenserna för barn och därvid ta särskild hänsyn till
barns bästa.

Myndigheten ska i sin verksamhet utgå från ett
brukarperspektiv. Förordning (2008:1426).

5 § Myndigheten ska, genom samverkan med andra myndigheter och
övriga aktörer, verka för att brukarna får en sammanhållen
vård. Förordning (2008:1426).

Ledning

6 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

7 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av
högst nio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

8 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

9 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

10 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).

Avgifter

11 § Myndigheten ska ta ut avgifter för verksamhet enligt 6
kap. 3 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) och
disponera avgiftsinkomsterna. Myndigheten ska ta ut avgifter
för verksamhet enligt 3 §, besluta om avgifternas storlek och
disponera avgiftsinkomsterna.

Myndigheten får ifråga om verksamhet enligt 6 kap. 3 § tredje
stycket socialtjänstlagen meddela föreskrifter om avgifternas
storlek.

Med undantag för avgifter för eftervård enligt 3 § första
stycket får myndigheten bestämma sådana avgifter som avses i
första stycket upp till full kostnadstäckning.
Förordning (2011:1502).