Förordning (2007:1134) med instruktion för Myndigheten för handikappolitisk samordning

SFS nr
2007:1134
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2007-11-29
Författningen har upphävts genom
SFS 2014:134
Upphävd
2014-05-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:1315

Uppgifter

1 § Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) har
till uppgift att samordna arbetet inom det handikappolitiska
området.

Myndigheten har till uppgift att ur ett mångfaldsperspektiv
främja ett strategiskt och effektivt genomförande av den
nationella handikappolitiken. Förordning (2008:1315).

2 § Myndigheten ska

– ansvara för att övergripande samordna genomförandet av
handikappolitiken samt stödja och aktivt stimulera och förmå
övriga myndigheter och andra aktörer på olika nivåer i
samhället att beakta de handikappolitiska målen i sin
verksamhet,

– genom stöd och samordning bidra till att de myndigheter som
har ett särskilt ansvar för handikappfrågor utvecklar sitt
arbete med att genomföra handikappolitiken,

– följa de statliga myndigheterna i deras arbete enligt
förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar
för genomförandet av handikappolitiken,

– bistå regeringen med det underlag som behövs för att få till
stånd en effektiv styrning av det handikappolitiska arbetet,

– analysera lämpliga åtgärder för att komma till rätta med
problem inom området och bedöma vilka åtgärder som är mest
effektiva utifrån de mål som ska uppnås,

– bevaka och rapportera om den internationella utvecklingen
inom området och genom sitt samordningsarbete bidra till att
Sverige uppfyller sina åtaganden inom ramen för skyddet av
mänskliga rättigheter,

– följa och bevaka Europeiska unionens insatser inom olika
samhällsområden och analysera och beskriva vilka konsekvenser
insatserna kan få för personer med funktionsnedsättning.
Förordning (2008:1315).

3 § Myndigheten ska särskilt

– inkludera ett barnperspektiv och ett genusperspektiv i
verksamhetens alla delar samt särskilt belysa dessa perspektiv
i sitt utvärderings- och analysarbete,

– bidra till kunskapsutveckling genom att initiera forskning,
ansvara för informationsinsatser, verka för att utbildningar
genomförs och förmedla erfarenheter och goda exempel,

– stimulera och skapa forum för ökat erfarenhetsutbyte mellan
olika aktörer samt vidareutveckla metoder för att integrera
handikapperspektivet i processer och organisationer,

– samarbeta med andra myndigheter som ansvarar för central
samordning av andra tvärsektoriella områden.

Det ingår även i myndighetens uppgifter gentemot andra
myndigheter att upphandla vissa varor och tjänster på
tillgänglighetsområdet. Förordning (2008:1315).

Ledning

4 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

5 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av
högst sex ledamöter.

Anställningar och uppdrag

6 § Generaldirektören är myndighetschef.

Undantag från myndighetsförordningen

7 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på myndigheten:

29 § om ärendeförteckning.