Förordning (2007:1139) med instruktion för Konsumentverket

SFS nr
2007:1139
Departement/myndighet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet KO
Utfärdad
2007-11-29
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:607
Upphävd
2009-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:518

Uppgifter

1 § Konsumentverket är förvaltningsmyndighet för
konsumentfrågor.

2 § Myndigheten ska särskilt svara för att

1. de konsumentskyddande regler som ligger inom myndighetens
tillsynsansvar följs,

2. konsumenter har tillgång till information i den mån ingen
annan myndighet har den uppgiften.

Myndigheten ska även stödja och vara pådrivande i integreringen
av konsumentaspekter i annan statlig verksamhet.

3 § Myndigheten ska fullgöra de uppgifter som följer av bl.a.

– konsumentkreditlagen (1992:830),

– marknadsföringslagen (2008:486),

– lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden,

– lagen (1992:1672) om paketresor,

– produktsäkerhetslagen (2004:451),

– lagen (1992:1327) om leksakers säkerhet,

– lagen (1992:1326) om personlig skyddsutrustning för privat
bruk,

– lagen (1997:218) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat
boende,

– lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter,

– prisinformationslagen (2004:347),

– skuldsaneringslagen (2006:548),

– förordningen (2005:893) om marknadskontroll av varor,

– förordningen (1994:1169) om europeisk miljömärkning,

– förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service,

– socialtjänstförordningen (2001:937), och

– förordningen (2007:954) om statligt stöd till organisationer
på konsumentområdet. Förordning (2008:518).

4 § Myndigheten ska därutöver

1. följa och analysera utvecklingen inom sitt verksamhetsområde
av konsumenternas förhållande och ställning på olika marknader,

2. ha ett samlat ansvar för konsumentrelaterade miljö- och
hållbarhetsfrågor samt ett särskilt ansvar för miljömålsarbetet
inom sitt verksamhetsområde,

3. ha ett särskilt ansvar för handikappfrågor inom sitt
verksamhetsområde och inom ramen för detta ansvar stödja samt
vara samlande och pådrivande i förhållande till övriga berörda
parter,

4. med utbildning och information stödja kommunernas
konsumentverksamhet i frågor som rör konsumentskydd och
konsumentlagstiftning, och

5. inom sitt verksamhetsområde, då det är möjligt, med kön som
övergripande indelningsgrund redovisa statistik, uppföljningar
och analyser uppdelade på ålder, inrikes respektive utrikes
födda samt bostadsort.

5 § Myndigheten får

1. meddela föreskrifter dels om skyldigheten att lämna
prisinformation och om beräkningen av pris och jämförpris
enligt prisinformationslagen (2004:347), dels om verkställighet
av lag enligt särskilda bemyndiganden,

2. genom sådana allmänna råd som avses i 1 §
författningssamlingsförordningen (1976:725) och uttalanden
verka för lagenligheten, följdriktigheten och enhetligheten vid
rättstillämpningen inom verksamhetsområdet, och

3. mot ersättning utföra undersökningar på uppdrag av
myndigheter, organisationer eller enskilda.

Konsumentombudsmannen får

1. göra anmälan om grupptalan till Allmänna reklamationsnämnden
under de förutsättningar som närmare anges i författning, och

2. väcka offentlig grupptalan enligt lagen (2002:599) om
grupprättegång i tvister mellan konsumenter och näringsidkare
som rör varor, tjänster eller andra nyttigheter som
tillhandahålls huvudsakligen för enskilt bruk, när ombudsmannen
anser att det är motiverat från allmän synpunkt.

6 § Myndigheten ska

1. vara kontaktmyndighet för svenska myndigheters samarbete med
myndigheter inom EES och med Europeiska gemenskapernas
kommission i konsumentrelaterade frågor som rör
informationssamhällets tjänster enligt lagen (2002:562) om
elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster,

2. vara kontaktmyndighet enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 oktober 2004 om
samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar
för konsumentskyddslagstiftningen, och

3. fullgöra de uppgifter som behörig myndighet har enligt samma
förordning, i fråga om efterlevnaden av sådana regler som
verket har tillsyn över.

Samverkan

7 § Myndigheten ska löpande samråda med Finansinspektionen och
Läkemedelsverket på de områden där myndigheterna har ett
gemensamt tillsynsansvar.

Myndigheten ska samråda med Socialstyrelsen i arbetet med att
ta fram underlag till regeringens beslut om riksnorm enligt 2
kap. 1 § första stycket socialtjänstförordning (2001:937).

Rapportering

8 § Myndigheten ska

1. årligen den 1 juni till regeringen i en rapport redovisa
resultatet av sitt analysarbete enligt 4 § 1, och

2. i fråga om sitt miljömålsarbete enligt 4 § 2 rapportera till
det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och samråda
med rådet om vilken rapportering som behövs.

Ledning

9 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

10 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av
högst tolv ledamöter.

Anställningar och uppdrag

11 § Generaldirektören är myndighetschef och konsumentombudsman
(KO).

Personalansvarsnämnd

12 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

13 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).