Förordning (2007:1140) med instruktion för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

SFS nr
2007:1140
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-11-29
Författningen har upphävts genom
SFS 2015:49
Upphävd
2015-03-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:73

Uppgifter

1 § Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har ett
övergripande ansvar för att de nationella ungdomspolitiska
målen får genomslag inom olika samhällssektorer.
Förordning (2014:73).

2 § Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska
inom ungdomspolitiken särskilt

1. ansvara för att det finns samlad kunskap om ungdomars
levnadsvillkor och sprida denna kunskap på nationell och
lokal nivå,

2. göra samordnade uppföljningar av statliga insatser för
ungdomar och verka för att ungdomsperspektivet utvecklas i
statliga myndigheters verksamheter,

3. verka för att kommunerna utvecklar en kunskapsbaserad
ungdomspolitik och stödja denna utveckling, och

4. verka för förnyelse och utveckling av ungdomars fritids-
och föreningsverksamheter. Förordning (2014:73).

3 § Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska
inom politiken för det civila samhället

1. ansvara för att det finns samlad kunskap om det civila
samhällets villkor, sammansättning och utveckling samt sprida
denna kunskap på nationell, regional och lokal nivå,

2. analysera, följa upp och utvärdera insatser inom området,
och

3. bilda nätverk för samverkan med andra berörda myndigheter
och organisationer. Förordning (2014:73).

4 § Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fullgör
uppgifter enligt

1. förordningen (2001:1060) om statsbidrag till
ungdomsorganisationer,

2. förordningen (2002:989) om statligt stöd för verksamhet
som förebygger och motverkar diskriminering,

3. förordningen (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors
organisering,

4. förordningen (2006:390) om statsbidrag till
jämställdhetsprojekt,

5. förordningen (2008:62) om statsbidrag till verksamheter
mot rasism och liknande former av intolerans,

6. förordningen (2008:63) om statsbidrag till organisationer
bildade på etnisk grund, och

7. förordningen (2008:349) om statsbidrag till organisationer
för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer
med könsöverskridande identitet eller uttryck.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor kan även
fullgöra uppgifter enligt andra förordningar.
Förordning (2014:73).

5 § Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är
nationellt kontor för de EU-program inom ungdomsområdet som
regeringen beslutar. Myndigheten ansvarar för att programmen
genomförs i Sverige och för hanteringen av de stödstrukturer
som hör till programmen. Förordning (2014:73).

6 § Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska
inom sitt verksamhetsområde, om det inte finns särskilda skäl
mot detta, med kön som övergripande indelningsgrund redovisa
statistik, uppföljningar och analyser uppdelat på ålder,
inrikes respektive utrikes födda samt bostadsort, om möjligt
på stadsdelsnivå. Förordning (2014:73).

Ledning

7 § Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor leds av
en myndighetschef. Förordning (2014:73).

8 § Vid Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska
det finnas ett insynsråd som består av högst elva ledamöter,
ordföranden inräknad. Förordning (2014:73).

Anställningar och uppdrag

9 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

10 § Vid Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
ska det finnas en personalansvarsnämnd. Förordning (2014:73).

Tillämpligheten av vissa förordningar

11 § Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska
tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).
Förordning (2014:73).

Övergångsbestämmelser

2009:61

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009. Den ska dock
tillämpas för tid från och med den 1 januari 2009.