Förordning (2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

SFS nr
2007:1141
Departement/myndighet
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1158

Uppgifter

1 § Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden är en myndighet som
ansvarar för de uppgifter som framgår av 1 § lagen (2007:980)
om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet och av 2 och
3 §§ denna förordning.

2 § Myndigheten har till uppgift att i ärenden om
registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627)
pröva frågor om utlämnande av uppgifter

1. från register som omfattas av lagen (1998:620) om
belastningsregister,

2. från register som omfattas av lagen (1998:621) om
misstankeregister,

3. från register som omfattas av lagen (2010:362) om
polisens allmänna spaningsregister, och

4. som behandlas med stöd av polisdatalagen (2010:361).

Myndigheten ska pröva frågor om utlämnande av uppgifter
även i sådana fall som avses i 10 § förordningen
(1989:149) om bevakningsföretag m.m. och 7 §
skyddsförordningen (2010:523). Förordning (2010:1158).

3 § Myndigheten fattar beslut om kvalificerad skyddsidentitet i
de fall som avses i 2 § 1 och 2 lagen (2006:939) om
kvalificerade skyddsidentiteter. Myndigheten prövar också andra
frågor som hör till ärenden om kvalificerade skyddsidentiteter.

Ledning

4 § Myndigheten leds av en nämnd. Förordning (2009:1516).

5 § Antalet ledamöter i nämnden och dess sammansättning framgår
av 5 § lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande
verksamhet. Förordning (2009:1516).

6 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av
de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (2009:1516).

Delegering

7 § Nämnden får i arbetsordningen eller genom ett särskilt
beslut i fråga om tillsyns- och kontrollärenden enligt lagen
(2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet,
lämna över till nämndens ordförande eller vice ordförande att
fatta beslut av enkel beskaffenhet. Ett sådant överlämnande
får dock inte avse behörighet att fatta beslut om
underrättelse till enskild enligt 3 § lagen om tillsyn över
viss brottsbekämpande verksamhet. Beslut som ordföranden
eller vice ordföranden har fattat med stöd av ett
överlämnande ska anmälas till nämnden på det sätt och den tid
som nämnden bestämmer.

När det gäller de ärenden som avgörs av
Registerkontrolldelegationen och
Skyddsregistreringsdelegationen finns särskilda bestämmelser
om delegering i 22 § tredje stycket och 26 §.
Förordning (2009:1516).

Särskilda beslutsorgan

8 § Inom myndigheten ska det finnas två särskilda
beslutsorgan, som benämns Registerkontrolldelegationen och
Skyddsregistreringsdelegationen. Registerkontrolldelegationen
har till uppgift att besluta i frågor som avses i 2 §.
Skyddsregistreringsdelegationen har till uppgift att besluta i
frågor som avses i 3 §.

Varje delegation består av en ordförande, en vice ordförande
samt högst tre andra ledamöter. Förordning (2009:1516).

9 § Delegationerna som anges i 8 § ansvarar för sina beslut.
Förordning (2009:1516).

Organisation

10 § Vid myndigheten ska det finnas ett kansli.
Förordning (2009:1516).

11 § Säkerhetspolisen ska tillhandahålla
Registerkontrolldelegationen sammanträdes- och kontorslokaler,
kanslistöd och föredragande. Förordning (2009:1516).

Anställningar och uppdrag

12 § Bestämmelser om hur ledamöterna i myndighetens nämnd ska
utses finns i 5 § lagen (2007:980) om tillsyn över viss
brottsbekämpande verksamhet. Förordning (2009:1516).

13 § Ledamöterna i Registerkontrolldelegationen och
Skyddsregistreringsdelegationen utses av regeringen för en
bestämd tid. Ordföranden och vice ordföranden ska vara eller ha
varit ordinarie domare eller ha annan motsvarande juridisk
erfarenhet.

Av de övriga ledamöterna i Skyddsregistreringsdelegationen ska
en av dem ha särskild erfarenhet av verksamhet som avser
folkbokföring. Förordning (2009:1516).

14 § Anställning som kanslichef beslutas av regeringen.
Förordning (2009:1516).

15 § Myndigheten förordnar efter samråd med Säkerhetspolisen
föredragande eller annan handläggare som ska tjänstgöra vid
Registerkontrolldelegationen. Dessa förordnas av myndigheten
för en bestämd tid. Förordning (2009:1516).

Handläggning av tillsyns- och kontrollärenden i myndighetens
nämnd

16 § Bestämmelser om handläggning av tillsyns- och
kontrollärenden i myndighetens nämnd finns i 2–4 §§ lagen
(2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet
och i 17–20 §§ denna förordning. Förordning (2009:1516).

17 § Nämnden sammanträder efter kallelse av ordföranden. Om en
ledamot begär att nämnden ska sammankallas, ska en sådan
begäran följas om ordföranden anser att det finns skäl för det.
Förordning (2009:1516).

18 § Vid handläggningen av ett ärende som kräver särskild
kompetens får nämnden förordna en sakkunnig person till att
biträda nämnden. Förordning (2009:1516).

19 § Nämnden får ge den som kan lämna upplysningar i ett ärende
tillfälle att närvara vid ett sammanträde.

Den som har varit närvarande får av nämnden tillerkännas skälig
ersättning av allmänna medel för sina inställelsekostnader.
Förordning (2009:1516).

20 § Om nämnden i sin verksamhet uppmärksammar förhållanden som
kan utgöra brott, ska nämnden anmäla det till
Åklagarmyndigheten (Riksåklagarens kansli) eller annan behörig
myndighet.

Om nämnden uppmärksammar felaktigheter som kan medföra
skadeståndsansvar för staten gentemot en fysisk eller en
juridisk person, ska nämnden anmäla det till Justitiekanslern.

Om nämnden finner omständigheter som Datainspektionen bör
uppmärksammas på, ska nämnden anmäla det till inspektionen.

Nämnden ska samråda med den berörda myndigheten innan en sådan
anmälan som avses i första-tredje styckena lämnas. Till anmälan
ska nämnden foga sin utredning. Efter det att anmälan har
gjorts ska nämnden lämna myndigheten det biträde som behövs.
Förordning (2009:1516).

Handläggning av ärenden i Registerkontrolldelegationen

21 § Registerkontrolldelegationen sammanträder efter kallelse
av ordföranden. Delegationen ska vidare sammanträda om någon av
ledamöterna begär det och ordföranden anser att det finns skäl
för det. Förordning (2009:1516).

22 § Registerkontrolldelegationen är beslutför när ordföranden
och minst två andra ledamöter är närvarande.

Om både ordföranden och vice ordföranden i delegationen har
förhinder får nämndens ordförande träda in som delegationens
ordförande.

I arbetsordningen eller i särskilda beslut får myndigheten
lämna över till Registerkontrolldelegationens ordförande, vice
ordförande, föredragande eller annan handläggare att avgöra
ärenden som är av enkel beskaffenhet. Förordning (2009:1516).

23 § En uppgift får lämnas ut endast om alla är ense om
beslutet. Anser någon av ledamöterna att uppgiften inte bör
lämnas ut, får ordföranden lämna över ärendet till regeringen
för handläggning, om ordföranden anser att uppgiften ändå bör
lämnas ut. Förordning (2009:1516).

Handläggning av ärenden i Skyddsregistreringsdelegationen

24 § När en ansökan om kvalificerad skyddsidentitet har
kommit in ska Skyddsregistreringsdelegationen, utom i fall
som avses i 25 § andra stycket, sammanträda så snart som
möjligt. Förordning (2009:1516).

25 § Skyddsregistreringsdelegationen är beslutför när
ordföranden och minst två andra ledamöter är närvarande.

I brådskande fall får ordföranden eller vice ordföranden i
delegationen besluta i ärenden om kvalificerad skyddsidentitet.
Ett sådant beslut ska anmälas till delegationen vid nästa
sammanträde.

Om både ordföranden och vice ordföranden i delegationen har
förhinder får nämndens ordförande träda in som delegationens
ordförande. Förordning (2009:1516).

26 § I arbetsordningen eller i särskilda beslut får myndigheten
lämna över till Skyddsregistreringsdelegationens ordförande
eller vice ordförande att avgöra ärenden som är av enkel
beskaffenhet.

Överlämnande som avses i första stycket får inte avse beslut om
kvalificerad skyddsidentitet eller förordnande om att beslut om
kvalificerad skyddsidentitet ska ändras eller inte längre
gälla. Myndigheten får dock lämna över till ordföranden eller
vice ordföranden i Skyddsregistreringsdelegationen att förordna
att beslut om kvalificerad skyddsidentitet inte längre ska
gälla om anställningsmyndigheten har begärt detta.
Förordning (2009:1516).

Överklagande

27 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut
än beslut enligt 19 § andra stycket denna förordning får dock
inte överklagas. Förordning (2009:1516).

Undantag från myndighetsförordningen

28 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på myndigheten:

7 § om medverkan i EU-arbetet m.m.
Förordning (2009:1516).

29 § Har upphävts genom förordning (2009:1516).

30 § Ny beteckning 27 § genom förordning (2009:1516).

31 § Ny beteckning 28 § genom förordning (2009:1516).

Övergångsbestämmelser

2007:1141

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då
förordningen (2006:1076) med instruktion för Registernämnden
ska upphöra att gälla.

2. Vad som i förordningen (2006:1076) med instruktion för
Registernämnden föreskrivs om att Registernämnden ska avge en
verksamhetsberättelse ska även efter utgången av år 2007
tillämpas på Registernämndens verksamhetsberättelse för år
2007.

3. Ärenden som har kommit in till Registernämnden före utgången
av år 2007, och som då ännu inte har slutbehandlats av nämnden,
ska överlämnas till Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.
Även Registernämndens diarier och arkiv ska övertas av
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.

4. Vad som vid utgången av december månad 2007 gäller för
Registernämnden om delegering av beslutanderätt samt om
föredragande och annan handläggare får tillämpas av
Registerkontrolldelegationen under januari och februari 2008,
dock längst till dess att en arbetsordning har beslutats för
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.