Förordning (2007:1152) med instruktion för Oljekrisnämnden

SFS nr
2007:1152
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2007-11-29

Uppgifter

1 § Bestämmelser om oljekrisnämndens uppgifter finns i
oljekrislagen (1975:197) och ransoneringslagen (1978:268).

2 § Inom sitt verksamhetsområde ska nämnden skaffa sig kännedom
om förhållanden av betydelse och med uppmärksamhet följa
utvecklingen.

Nämnden ska hos regeringen föreslå de författningsändringar
eller andra åtgärder som behövs eller i övrigt är lämpliga.

3 § Nämnden ska inom ramen för sin verksamhet på begäran ge
andra myndigheter upplysningar och hjälp.

Ledning

4 § Myndigheten leds av en nämnd.

5 § Bestämmelser om nämndens sammansättning finns i 8 §
oljekrislagen (1975:197).

Organisation

6 § Hos nämnden finns en sekreterare.

Anställningar och uppdrag

7 § Bestämmelser om förordnande av nämndens ledamöter och
ersättare finns i 9 § oljekrislagen (1975:197).

Beslutförhet och omröstning

8 § Bestämmelserna om beslutförhet och omröstning i 12 §
oljekrislagen (1975:197) ska tillämpas, om inte något annat
följer av 20 § anställningsförordningen (1994:373).

9 § Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut
lämna över till ordföranden eller sekreteraren att avgöra andra
ärenden än ärenden enligt oljekrislagen (1975:197) eller
ransoneringslagen (1978:268).

Ärendenas handläggning

10 § Ärenden enligt oljekrislagen (1975:197) eller
ransoneringslagen (1978:268) avgörs efter muntlig förhandling
eller föredragning. Andra ärenden avgörs efter föredragning.

11 § Vid nämndens sammanträden förs protokoll. Protokoll vid
muntlig förhandling ska innehålla uppgifter om nämndens
sammansättning och parterna samt en kort redogörelse för
förhandlingens gång och för den utredning som förebringas vid
förhandlingen. I protokollet ska också antecknas vad som
förekommer vid förhandlingen i fråga om yrkanden, medgivanden,
bestridanden, invändningar, vitsordanden och utsagor av
sakkunniga.

Protokoll vid muntlig förhandling förs och undertecknas av
sekreteraren. Protokoll vid föredragning förs och undertecknas
av föredraganden. Protokollförare kan också vara någon annan
som ordföranden förordnar. När protokollet är uppsatt gör
ordföranden anteckning om detta på protokollet.

I fråga om syn på stället gäller bestämmelserna i första och
andra styckena om protokoll vid muntlig förhandling i
tillämpliga delar.

Undantag från myndighetsförordningen

12 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på myndigheten:

4 § 3 och 4 om verksamhetsplan och intern styrning och
kontroll,

7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt
samarbete,

14-16 §§ om nämndens sammansättning och beslutförhet,

20 § om föredragning,

22 § om hur nämndens ledamöter utses,

23 § första stycket om hur myndighetschef och överdirektör
anställs,

27-29 §§ om bl.a. myndighetens rätt att företräda staten vid
domstol.