Förordning (2007:1156) med instruktion för Luftfartsverket

SFS nr
2007:1156
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2007-11-29
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:184
Upphävd
2010-04-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:1336

Uppgifter

1 § Luftfartsverket ska på ett företagsekonomiskt sätt och inom
ramen för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt
hållbar transportförsörjning bidra till att de
transportpolitiska målen uppnås.

2 § Luftfartsverkets huvuduppgifter är att ansvara för drift
och utveckling av

1. statens flygplatser för civil luftfart,

2. flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart.

Luftfartsverket får överlåta åt någon annan att ombesörja
verksamhet som avses i första stycket. Verksamhet som rör
militära förhållanden får överlåtas endast i samråd med
Försvarsmakten.

2 a § Luftfartsverket ska särskilt verka för

1. att flygtransportsystemet är tillgängligt för människor med
funktionshinder,

2. hög punktlighet i den kommersiella luftfarten,

3. ökat resande med kollektivtrafik till och från
flygplatserna,

4. minskad klimat- och miljöpåverkan i fråga om utsläpp till
luft och vatten, buller från flygtrafik samt
kemikalieanvändning,

5. att regelverk och rutiner som verket disponerar över är
kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag.
Förordning (2008:1336).

Särskilda bestämmelser med hänsyn till totalförsvaret m.m.

3 § Luftfartsverket ska upprätta avtal med Försvarsmakten om

1. drift och utveckling av flygtrafiktjänst som berör militär
luftfart samt utbildning av flygledare för Försvarsmaktens
behov,

2. utnyttjande av flygplatser där både civil och militär
luftfart förekommer.

4 § Har upphävts genom förordning (2008:1336).

Affärsverkskoncern

5 § Luftfartsverket och de företag där staten genom verket
direkt eller indirekt har ett bestämmande inflytande bildar
tillsammans en affärsverkskoncern.

Ledning

6 § Luftfartsverket leds av en styrelse.

7 § Styrelsen ska bestå av minst åtta och högst tolv ledamöter,
personalföreträdarna medräknade. Förordning (2008:472).

8 § Styrelsen ansvarar för att statens intressen som ägare tas
till vara i affärsverkskoncernens företag och i andra företag
där verket förvaltar statens aktier eller andelar.

Styrelsen ska bestämma hur rapportering och samordning mellan
verket och koncernens företag ska ske.

Beslutförhet

9 § Styrelsen är beslutför när ordföranden, myndighetschefen
och minst tre av de andra ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs, ska om möjligt samtliga
ledamöter vara närvarande.

10 § Vad som sägs i 12 § andra stycket myndighetsförordningen
(2007:515) om rätten för ordföranden i styrelsen att ensam
avgöra ärenden ska i stället gälla myndighetschefen.

Medelsförvaltning

11 § Verkets medel får inte lånas ut till företag i
affärsverkskoncernen utan regeringens medgivande i varje
särskilt fall.

Anställningar och uppdrag

12 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

13 § Vid Luftfartsverket ska det finnas en
personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

14 § Luftfartsverket ska tillämpa internrevisionsförordningen
(2006:1228) och personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

15 § Luftfartsverket får i affärsverksamheten ta ut avgifter,
besluta om avgifternas storlek och disponera inkomsterna.
Verket får även disponera inkomster från offentligrättsliga
avgifter.

Undantag från myndighetsförordningen

16 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på myndigheten:

20 § om föredragning, och

29 § om ärendeförteckning.

Överklagande

17 § Luftfartsverkets beslut som rör antagning till utbildning
i flygtrafikledningstjänst får inte överklagas.

Kompensation för ingående mervärdesskatt

18 § För verksamhet som utgör myndighetsutövning ska
Luftfartsverket få kompensation för ingående mervärdesskatt på
det sätt som gäller enligt förordningen (2002:831) om
myndigheters rätt till kompensation för ingående
mervärdesskatt. Förordning (2008:1336).