Lag (2007:1157) om yrkesförarkompetens

SFS nr
2007:1157
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2007-11-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:743

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om grundläggande
kompetens och fortbildning för förare som utför transporter med
vissa motorfordon (yrkesförarkompetens). Vidare innehåller
lagen bestämmelser om utbildning för sådan kompetens.

2 § Grundläggande bestämmelser om behörighet att framföra
motorfordon finns i körkortslagen (1998:488). Ytterligare
bestämmelser om behörighet att framföra fordon i yrkesmässig
trafik finns i yrkestrafiklagen (2012:210). Lag (2012:224).

3 § I denna lag avses med EES-stater staterna i Europeiska
unionen samt de övriga stater som omfattas av avtalet om
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

4 § I denna lag avses med

godstransporter: körningar på väg i Sverige med fordon som
kräver körkortsbehörigheten C1, C1E, C eller CE enligt 2 kap.
5 § körkortslagen (1998:488) och som sker med gods,

persontransporter: körningar på väg i Sverige med fordon som
kräver körkortsbehörigheten D1, D1E, D eller DE enligt 2 kap.
5 § körkortslagen och som sker med passagerare,

väg: sådan väg, gata, torg och annan led eller plats som
allmänt används för trafik med motorfordon.

Med gods- eller persontransporter enligt första stycket avses
också körningar som sker utan gods eller passagerare om
körningen utgör ett led i sådana transporter. Lag (2011:1583).

5 § Med permanent bosättning avses i denna lag bosättning under
minst 185 dagar varje kalenderår

1. till följd av personlig och yrkesmässig anknytning, eller

2. om yrkesmässig anknytning saknas, till följd av personlig
anknytning som präglas av nära band mellan en person och den
plats där han eller hon bor.

En person som har yrkesmässig anknytning till en annan plats än
den som han eller hon har personlig anknytning till och som
därför omväxlande bor på olika platser i två eller flera stater
ska dock anses vara permanent bosatt i den stat som han eller
hon har personlig anknytning till under förutsättning att han
eller hon regelbundet återvänder dit. Detta villkor behöver
dock inte uppfyllas om personen bor i en stat för att genomföra
en tidsbegränsad uppgift.

Studier vid universitet eller annan utbildningsanstalt medför
inte att den permanenta bosättningen ändras.

2 kap. Tillämpningsområde

1 § Denna lag ska tillämpas på förare som är medborgare i en
EES-stat och som utför gods- eller persontransporter på väg i
Sverige med fordon som kräver körkortsbehörigheten C1, C1E, C,
CE, D1, D1E, D eller DE enligt 2 kap. 5 § körkortslagen
(1998:488).

Lagen ska också tillämpas på andra medborgare som utför sådana
transporter som avses i första stycket, om de är anställda
eller anlitade av ett företag som är etablerat inom EES.
Lag (2011:1583).

2 § Av 7 kap. följer att lagens bestämmelser om utbildning av
yrkesförare även tillämpas på förare som utför gods- eller
persontransporter på väg i en annan EES-stat än Sverige.

3 § Har upphävts genom lag (2011:1583).

Undantag

4 § Denna lag ska inte tillämpas på förare av fordon

1. vars högsta tillåtna hastighet inte överstiger 45
kilometer i timmen,

2. som används av eller står under kontroll av
Försvarsmakten, Kustbevakningen, Tullverket,
Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller räddningstjänsten,

3. som provas eller förflyttas på väg i samband med tekniskt
utvecklingsarbete, reparation eller underhåll,

4. som är nya eller ombyggda och ännu inte har tagits i drift
i transportverksamhet,

5. som används i nödsituationer eller för räddningsinsatser,

6. som används vid övningskörning enligt författningar om
körkort eller körträning för yrkeskompetensbevis enligt denna
lag,

7. som används för icke-kommersiell persontransport eller för
godstransport för privat bruk, eller

8. som används för att transportera material och utrustning
som föraren ska använda i sitt arbete, under förutsättning
att framförandet av fordonet inte är förarens huvudsakliga
sysselsättning. Lag (2014:743).

3 kap. Förarkrav

1 § För att få framföra ett fordon med gods- eller
persontransporter ska en förare enligt denna lag ha ett
yrkeskompetensbevis för grundläggande kompetens och
fortbildning. Föraren ska också uppfylla ålderskraven i 3, 4,
4 a, 5, 6 eller 7 §. Lag (2011:1583).

1 a § En förare som utför godstransporter och som innehar ett
giltigt yrkeskompetensbevis för grundläggande kompetens för
fordon som kräver någon av körkortsbehörigheterna C1, C1E, C
och CE behöver inte förvärva ett nytt yrkeskompetensbevis för
fordon som kräver någon av de andra behörigheterna.

Motsvarande gäller för en förare som utför persontransporter
och som innehar ett giltigt yrkeskompetensbevis för
grundläggande kompetens för fordon som kräver någon av
körkortsbehörigheterna D1, D1E, D och DE. Lag (2011:1583).

Hävdvunna rättigheter

2 § Förare som innehar eller har innehaft ett körkort med
körkortsbehörigheten D1, D1E, D eller DE utfärdat i en stat
inom EES före den 10 september 2008 är undantagna från kravet
att ha ett yrkeskompetensbevis om grundläggande kompetens för
persontransporter.

Förare som innehar eller har innehaft ett körkort med
körkortsbehörigheten C1, C1E, C eller CE utfärdat i en stat
inom EES före den 10 september 2009 är undantagna från kravet
att ha ett yrkeskompetensbevis om grundläggande kompetens för
godstransporter.
Lag (2011:1583).

Godstransporter

3 § En förare som förvärvat ett yrkeskompetensbevis för
grundläggande kompetens genom grundutbildning enligt 4 kap. 1 §
för fordon som kräver körkortsbehörigheten C eller CE får från
och med 18 års ålder utföra godstransporter med sådana fordon.
Lag (2011:1583).

4 § En förare som förvärvat ett yrkeskompetensbevis för
grundläggande kompetens genom en förkortad grundutbildning
enligt 4 kap. 2 § för fordon som kräver körkortsbehörigheten C
eller CE får från och med 21 års ålder utföra godstransporter
med sådana fordon. Lag (2011:1583).

4 a § En förare som förvärvat ett yrkeskompetensbevis för
grundläggande kompetens genom grundutbildning för fordon som
kräver körkortsbehörigheten C1 eller C1E får från och med 18
års ålder utföra godstransporter med sådana fordon.
Lag (2011:1583).

Persontransporter

5 § En förare som förvärvat ett yrkeskompetensbevis för
grundläggande kompetens genom grundutbildning enligt 4 kap. 1 §
för fordon som kräver körkortsbehörigheten D eller DE får från
och med 21 års ålder utföra persontransporter med sådana
fordon.

Om den grundutbildning som anges i första stycket ägt rum inom
gymnasieskolan eller motsvarande utbildning, får
persontransporter med sådana fordon utföras av föraren från och
med 20 års ålder. Sådana transporter får dock utföras av
föraren från och med 18 års ålder, om fordonet

– körs utan passagerare, eller

– används för persontransporter i linjetrafik, där linjens
längd inte överstiger 50 kilometer. Lag (2011:1583).

6 § En förare som förvärvat ett yrkeskompetensbevis för
grundläggande kompetens genom en förkortad grundutbildning
enligt 4 kap. 2 § för fordon som kräver körkortsbehörigheten D
eller DE får från och med 23 års ålder utföra persontransporter
med sådana fordon. Sådana transporter får dock utföras av
föraren från och med 21 års ålder, om fordonet används i
linjetrafik och linjens längd inte överstiger 50 kilometer.
Lag (2011:1583).

7 § En förare som förvärvat ett yrkeskompetensbevis för
grundläggande kompetens genom grundutbildning för fordon som
kräver körkortsbehörigheten D1 eller D1E får från och med 21
års ålder utföra persontransporter med sådana fordon.

Om den grundutbildning som anges i första stycket har skett
enligt 4 kap. 1 § och ägt rum inom gymnasieskolan eller
motsvarande utbildning, får persontransporter med sådana fordon
utföras av föraren från och med 18 års ålder. Lag (2011:1583).

4 kap. Grundläggande kompetens

Utbildning

1 § En förare förvärvar grundläggande kompetens genom att delta
i grundutbildning hos den som får bedriva utbildning enligt 8
kap.

Grundutbildningen ska uppgå till 280 timmar och avslutas med
prov. Vid godkänt resultat ska ett yrkeskompetensbevis enligt 6
kap. 1 § utfärdas.

2 § En förare kan förvärva grundläggande kompetens genom att
delta i en förkortad grundutbildning hos den som får bedriva
utbildning enligt 8 kap. (snabbförvärvad grundläggande
kompetens).

Grundutbildningen ska uppgå till 140 timmar och avslutas med
prov. Vid godkänt resultat ska ett yrkeskompetensbevis enligt 6
kap. 1 § utfärdas.

Körträning

3 § Den som deltar i grundutbildning för att förvärva
grundläggande kompetens ska körträna med sådant fordon som
kompetensen avser. Körträningen ska ske under uppsikt av en
lärare hos den som bedriver utbildningsverksamhet enligt denna
lag.

Vid körträning med någon som inte har körkortsbehörighet för
fordonet gäller bestämmelserna om övningskörning i 4 kap.
körkortslagen (1998:488). Lag (2011:1583).

Utvidgning eller ändring av transportverksamheten

4 § En förare som har förvärvat ett yrkeskompetensbevis för
godstransporter enligt 1 eller 2 § och som utvidgar eller
ändrar sin verksamhet till att omfatta även persontransporter
behöver endast genomgå de delar av utbildningen för
grundläggande kompetens som är specifika för persontransporter.
Motsvarande gäller vid en utvidgning eller ändring av
verksamheten från persontransporter till godstransporter.

Utbildningen ska avslutas med prov. Vid godkänt resultat ska
ett yrkeskompetensbevis enligt 6 kap. 1 § utfärdas.

5 kap. Fortbildning

1 § En förare som har förvärvat sin grundläggande kompetens
enligt 4 kap. 1, 2 eller 4 § och en förare med hävdvunnen rätt
enligt 3 kap. 2 § ska genomgå fortbildning hos någon som får
bedriva utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens enligt 8
kap.

Efter genomgången fortbildning ska ett yrkeskompetensbevis
enligt 6 kap. 1 § utfärdas.

Tider

2 § En förare som har förvärvat ett yrkeskompetensbevis för
grundläggande kompetens ska genomgå sin första fortbildning
inom fem år från den dag då beviset utfärdades.

3 § En förare som har en hävdvunnen rätt enligt 3 kap. 2 § ska
genomgå sin första fortbildning inom sju år från den dag denna
lag börjar att tillämpas på föraren.

4 § En förare som har genomgått sin första fortbildning enligt
2 eller 3 § ska därefter genomgå fortbildning vart femte år,
före utgången av giltighetstiden för yrkeskompetensbeviset.

5 § En förare som inte har genomgått föreskriven fortbildning
ska för att få återgå till att utföra gods- eller
persontransporter genomgå en fortbildning.

Undantag

6 § En förare som utför gods- eller persontransporter och som
genomgått en fortbildning för ett av transportslagen är inte
skyldig att genomgå ytterligare fortbildning under den tid som
yrkeskompetensbeviset för fortbildning är giltigt.

6 kap. Yrkeskompetensbevis m.m.

Yrkeskompetensbevis

1 § Den myndighet som regeringen bestämmer ska utfärda ett
yrkeskompetensbevis till en förare som genomgått den utbildning
som föreskrivs i denna lag. I beviset ska en gemenskapskod
anges.

Myndigheten ska utfärda ett nytt yrkeskompetensbevis när
föraren genomgått en fortbildning.

Ett yrkeskompetensbevis får endast utfärdas till föraren om han
eller hon innehar ett giltigt körkort med den
körkortsbehörighet som beviset avser.

Ett yrkeskompetensbevis är giltigt i fem år från den dag det
utfärdades. Lag (2011:1583).

2 § Ett yrkeskompetensbevis för förare som utfärdats i en annan
stat inom EES gäller i Sverige enligt sitt innehåll.

Skyldighet att ha med sig bevis

3 § En förare som omfattas av krav på att ha bevis om
yrkeskompetens ska vid utförandet av gods- eller
persontransporter ha med sig:

1. ett giltigt yrkeskompetensbevis, eller

2. annat bevis om yrkeskompetens enligt 13 kap. 1 § 4 och
handling som styrker förarens identitet.

På begäran av en bilinspektör eller en polisman ska
handlingarna överlämnas för kontroll. Lag (2014:743).

7 kap. Utbildningsort

1 § En förare som är svensk medborgare eller medborgare i en
annan stat inom EES ska inhämta den grundläggande kompetensen i
Sverige om han eller hon är permanent bosatt i Sverige.

2 § En förare som inte är medborgare i en stat inom EES får
inhämta den grundläggande kompetensen i Sverige, om han eller
hon är anställd eller anlitad av ett företag som är etablerat i
Sverige. Detsamma gäller om permanent uppehållstillstånd eller
arbetstillstånd har utfärdats för föraren här i landet.

3 § En förare som avses i 1 eller 2 § får genomgå fortbildning
i Sverige om denne är permanent bosatt i Sverige eller arbetar
här i landet.

8 kap. Utbildning för yrkesförarkompetens

1 § Utbildningsverksamhet enligt denna lag får endast bedrivas
av den som har tillstånd.

2 § Tillstånd får beviljas den som med hänsyn till sina
ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt bedöms ha
förutsättningar att bedriva utbildningsverksamhet på ett sådant
sätt att kravet på god utbildning tillgodoses. Tillståndet får
förenas med villkor.

Tillstånd meddelas av den myndighet som regeringen bestämmer.

3 § Gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning, där eleven
går en nationell kurs som har varit föremål för samråd
mellan de myndigheter som regeringen bestämmer, är inte
skyldig att ha tillstånd. Lag (2010:872).

9 kap. Tillsyn

1 § Den myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn över
utbildningsverksamhet enligt denna lag och enligt föreskrifter
meddelade med stöd av lagen.

2 § Om en tillsynsmyndighet begär det ska den som har tillstånd
att bedriva utbildningsverksamhet lämna tillträde till
driftsstället med tillhörande lokaler och tillhandahålla
handlingar som rör verksamheten samt hjälpa till vid tillsynen.

3 § Den som har tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet ska
till tillsynsmyndigheten anmäla förändringar i verksamheten.

10 kap. Återkallelse m.m.

Återkallelse

1 § Den myndighet som regeringen bestämmer får återkalla
tillstånd att bedriva utbildning för yrkesförarkompetens om

1. den som bedriver utbildning inte uppfyller kraven i 8 kap. 2
§, inte följer de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen
eller i övrigt bedriver utbildningsverksamheten på ett
otillfredsställande sätt,

2. utbildning inte bedrivits de senaste tolv månaderna, eller

3. den som bedriver utbildning begär det.

Varning

2 § Den myndighet som regeringen bestämmer får i stället för
att återkalla ett tillstånd att bedriva utbildning för
yrkesförarkompetens meddela varning om det kan antas att felet
eller bristen rättas till.

11 kap. Ansvarsbestämmelser

1 § Den som utför gods- eller persontransporter utan att vara
berättigad till det enligt denna lag döms till böter.

Till samma straff döms den som i sin transportverksamhet
uppsåtligen eller av oaktsamhet anlitar en förare som inte är
berättigad att utföra gods- eller persontransport enligt denna
lag.

2 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 6 kap. 3
§ första stycket döms till penningböter.

Föraren ska inte dömas till straff om en anmälan har gjorts
före färden om att beviset förstörts eller kommit bort.

12 kap. Överklagande

1 § Följande beslut får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol:

1. beslut att inte bevilja tillstånd enligt 8 kap. 2 §,

2. beslut att återkalla tillstånd enligt 10 kap. 1 §, och

3. beslut att meddela varning enligt 10 kap. 2 §.

Andra beslut av en förvaltningsmyndighet enligt denna lag får
inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

2 § Ett beslut enligt denna lag gäller omedelbart om inte något
annat förordnas.

13 kap. Bemyndiganden

1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om

1. grundläggande kompetens som rör

– innehållet i grundutbildningen enligt 4 kap. 1, 2 och 4 §§,

– körträning enligt 4 kap. 3 §,

– utbildningens längd enligt 4 kap. 4 §,

– anordnande av prov enligt 4 kap. 1, 2 och 4 §§,

– provs omfattning och utformning,

2. innehållet i fortbildningen och utbildningens längd enligt 5
kap. 1 §,

3. yrkeskompetensbevis och gemenskapskod enligt 6 kap. 1 §,

4. godkännande av andra bevis om yrkeskompetens än de som anges
i 6 kap. 1 och 2 §§ och som innehas av förare som inte är
medborgare i en stat inom EES men som är anställd eller anlitad
av ett företag som är etablerat inom EES,

5. ansökan om och förutsättningar för tillstånd att bedriva
utbildningsverksamhet enligt 8 kap. 2 §,

6. förändringar i utbildningsverksamheten som ska anmälas till
tillsynsmyndigheten enligt 9 kap. 3 §, och

7. tillsyn.

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och
ärendehandläggning enligt denna lag och enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen. Lag (2010:1575).

Övergångsbestämmelser

2007:1157

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

2. Denna lag tillämpas första gången den 10 september 2008 på
förare som utför persontransporter med fordon som kräver
förarbehörigheterna D och DE.

3. Denna lag tillämpas första gången den 10 september 2009 på
förare som utför godstransporter med fordon som kräver
förarbehörigheterna C och CE.