Förordning (2007:1160) med instruktion för Rederinämnden

SFS nr
2007:1160
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:1830
Upphävd
2011-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:1356

Uppgifter

1 § Rederinämnden har till uppgift att pröva frågor om statligt
bidrag till svensk sjöfart.

2 § Rederinämnden ska följa den svenska sjöfartens
internationella konkurrenssituation och genomföra en årlig
utvärdering av effekterna av stödet till svensk sjöfart.

2 a § Rederinämnden ska årligen rapportera hur kraven på
försäkringar för ett fartyg och dess drift och
utbildningsplatser ombord enligt förordningen (2001:770) om
sjöfartsstöd uppfyllts. Förordning (2008:1356).

2 b § Rederinämnden ska se till att de regelverk och rutiner
nämnden disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för
företag. Förordning (2008:1356).

Ledning

3 § Rederinämnden leds av en nämnd.

4 § Nämnden ska bestå av högst sju ledamöter.

Särskilda bestämmelser om beslutförhet

5 § När ärenden av större vikt handläggs ska om möjligt
samtliga ledamöter vara närvarande.

6 § När nämnden avgör ett ärende med stöd av 3 § förordningen
(2001:770) om sjöfartsstöd ska samtliga ledamöter vara
närvarande.

Särskilda organ m.m.

7 § Rederinämnden får inrätta en referensgrupp samt anlita
experter, sakkunniga och annat biträde.

Redovisning

8 § Rederinämnden behöver inte komma in med årsredovisning och
delårsrapport enligt 3 § förordningen (2000:605) om
årsredovisning och budgetunderlag. Nämnden ska i stället senast
den sista mars varje år lämna en ekonomisk redovisning för
verksamheten under senast utgångna verksamhetsår.

Undantag från myndighetsförordningen

9 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på Rederinämnden:

29 § om ärendeförteckning.