Förordning (2007:1163) med instruktion för Institutet för rymdfysik

SFS nr
2007:1163
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:48

Uppgifter

1 § Institutet för rymdfysik ska bedriva och främja forskning
och utvecklingsarbete av högsta vetenskapliga kvalitet samt
mät- och registreringsverksamhet inom främst ämnesområdet
rymdfysik. Myndigheten ska medverka vid utbildning på
avancerad nivå eller forskarnivå som anordnas vid Uppsala
universitet och Umeå universitet och får medverka vid sådan
utbildning vid andra universitet och högskolor.

Myndigheten ska även

1. delta i internationella forskningssamarbeten,

2. samverka med näringsliv och samhälle,

3. ansvara för kommunikation om sin verksamhet, och

4. göra data från observatorieverksamheten tillgängliga.
Förordning (2009:1537).

Ledning

2 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

3 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av
högst sju ledamöter.

Organisation

4 § Myndigheten är förlagd till Kiruna.

Anställningar och uppdrag

5 § Föreståndaren är myndighetschef. Föreståndaren ska
uppfylla behörighetskraven för anställning som professor
enligt 4 kap. 3 § högskoleförordningen (1993:100).
Förordning (2012:71).

6 § Beslut om anställning av professorer vid myndigheten
fattas av föreståndaren.

Vid anställning av en professor ska bestämmelserna i 4 kap.
3, 6 och 7 §§ högskoleförordningen (1993:100) om behörighet
och bedömningsgrunder, sakkunnigbedömning och kallelse
tillämpas. Förordning (2012:71).

7 § Innan en professor anställs vid myndigheten ska även ett
yttrande hämtas in från ett universitet eller en högskola där
professorn ska medverka i utbildningen. Förordning (2012:71).

8 § För anställningar vid myndigheten som motsvarar
anställningar i 4 och 5 kap. högskoleförordningen (1993:100)
ska bestämmelserna i dessa kapitel och bestämmelserna om
överklagande i 12 kap. i samma förordning tillämpas.
Förordning (2012:71).

Personalansvarsnämnd

9 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.
Förordning (2012:71).

Avgifter

9 a § Myndigheten får ta ut avgifter för

1. undervisning,

2. lokalhyror,

3. drift av personalmatsal, och

4. drift av mottagarstationen European Incoherent Scatter
(EISCAT).

Myndigheten får ta ut avgifter upp till full kostnadstäckning
och disponera intäkterna i verksamheten. Förordning (2014:48).

Tillämpligheten av vissa förordningar

10 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101). Förordning (2012:71).

Undantag från myndighetsförordningen

11 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på myndigheten:

27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol, och

29 § om ärendeförteckning till Justitiekanslern.
Förordning (2012:71).

12 § Ny beteckning 10 § genom förordning (2012:71).

13 § Ny beteckning 10 § genom förordning (2012:71).

Övergångsbestämmelser

2012:71

1. Denna förordning träder i kraft den 20 mars 2012.

2. I fråga om den som före den 1 oktober 2011 har anställts som
forskarassistent med tillämpning av 4 kap. 10 § och 30 § 7
högskoleförordningen (1993:100) i deras lydelse den 31 december
2010 ska dessa bestämmelser tillämpas så länge anställningen
pågår. En sådan anställning får förnyas enligt de äldre
bestämmelserna.